Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 106

protokols Nr. 7, 9. punkts

Par projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” noslēgumu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumam Nr.14 „Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”„, pamatojoties uz 2014.gada 12.decembra „Aktu par algoto pagaidu sabiedrisko darbu īstenošanu Nr.12”, kas parakstīs starp Jūrmalas pilsētas domi un Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāli, un Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 7.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” kopējās faktiskās izmaksas 557 574,83 EUR (2.pielikums „Projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums „Pārskats par projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” finanšu līdzekļu apguvi), tai skaitā:

2.1. attiecināmo izmaksu summu 426 911,10 EUR, kas 100% apmērā ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem;

2.2. neattiecināmo izmaksu summa 130 663,73 EUR, kas 100% apmērā ir finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.106

(protokols Nr.7, 9.punkts)

Projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”

noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”

Līguma/vienošanās Nr.

1DP/1.3.1.5.0./12/IPA/NVA/001 (1.1-16/224)

Darbības programmas nosaukums:

„Cilvēkresursi un nodarbinātība”

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts”

Projekta mērķis

Atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba, kā arī pasivitātes mazināšanas pasākumus, nodrošinot bezdarbnieku iesaisti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pašvaldībās.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta administrēšana

(26.01.2012.-

· līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem (1 175 gab.)

· projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Nodarbinātības Valsts aģentūrā (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar NVA - 36 gab.)

· līgumu slēgšana ar projektā iesaistītajiem bezdarbniekiem (1 175 gab.)

· projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšana Nodarbinātības Valsts aģentūrā (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar NVA - 36 gab.)

Publicitāte

· Izvietota informācija par projekti Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Projekti (1 gab.)

· Informācija par projektu publicēta Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv (1 gab.)

· Publikācijas par projekti „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

(2 gab.)

· Informatīvās plāksnes

(3 gab.)

· Izvietota informācija par projekti Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Projekti (1 gab.)

· Informācija par projektu publicēta Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv (1 gab.)

· Publikācijas par projekti „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”

(2 gab.)

· Informatīvās plāksnes

(3 gab.)

Projektā veiktie grozījumi

· No 2013.gada 3.janvāra algoto pagaidu sabiedrisko darba vietu skaits samazināts uz 130 no 154 vietām;

· No 2013. gada 13.jūnija algoto pagaidu sabiedrisko darba vietu skaits samazināts uz 120 no 130 vietām;

· No 2014. gada 6.janvāra algoto pagaidu sabiedrisko darba vietu skaits samazināts uz 80 no 120 vietām;

· No 2014. gada 25.augusta algoto pagaidu sabiedrisko darba vietu skaits samazināts uz 76 no 80 vietām.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

26.01.2012. - 31.12.2013.

26.01.2012. – 31.12.2014.

2013.gada 2.janvāra vienošanās Nr.1/1.1-16/1. un 2014.gada 6.janvāra vienošanās Nr.4/1.2-16/13.

Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem 2012.gads)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta administrēšana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Publicitāte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem 2013.gads)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta administrēšana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Publicitāte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem 2014.gads)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta administrēšana

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Publicitāte

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Projekta komanda

Projekta vadītājs - Pilsētsaimniecības pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas speciālists Einārs Bučs (einars.bucs@jpd.gov.lv, 67093985)

Projekta grāmatvede – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa (inara.kundzina@jpd.gov.lv 67093806)

Secinājumi un priekšlikumi

Eiropas Sociālā fonda projekts „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” ir palīdzējis 1 175 bez darba esošiem Jūrmalas iedzīvotājiem tikt galā ar krīzes radītajām sociālajām sekām.

Projekts veiksmīgi sasniedza nabadzīgos un sociālās atstumtības riskam pakļautos iedzīvotājus, atviegloja krīzes ietekmi un sniedza cilvēkiem aktivizācijas iespējas.

Projekta ietvaros tika organizētas darba vietas pašvaldības teritoriju sakopšanai. Projekta dalībnieki tika iesaistīti pašvaldības izglītības iestāžu teritoriju sakopšanā un pašvaldības piederošās teritorijas (pludmales, kāpu zonu, zaļo zonu, trotuāru, pilsētas mežu un Lielupes piekrastes) sakopšanā.

Samazinoties bezdarba līmenim Jūrmalas pilsētā, samazinājās pieprasījums pēc projekta piedāvātājām darba vietām.

Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, ir nepieciešama arī turpmāka projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” īstenošana, jo katru gadu ir sociāli neaktīvo cilvēku grupa, kuriem šāda programma ir nepieciešama.[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Pielikums Nr.2 XLSX

Pielikums Nr.3 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF