Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 129

protokols Nr. 7, 39. punkts

Par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38,
Jūrmalā, nodošanu patapinājumā

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 28.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 2401, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2401, ēkām ar kadastra apzīmējumiem 1300 011 2401 001 un 1300 011 2401 002 un jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2401 003 (turpmāk – Nekustamais īpašums) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5792.

Ar 2002.gada 2.janvāra Pilnvarojuma līgumu Nr.24 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Nekustamais īpašums nodots apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr.90001876536.

Ar 2009.gada 2.jūlija nekustamā īpašuma nomas līgumu Nr.1.1-16.3.2/570 kotedža Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, tika iznomāta Jūrmalas bibliotēkas apvienībai bērnu bibliotēkas vajadzībām līdz 2014.gada 31.decembrim. Jūrmalas centrālā bibliotēka lūdz pagarināt bērnu bibliotēkas atrašanas termiņu minētajās telpās.

Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ir Jūrmalas pilsētas domes izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir deleģēti no pašvaldības autonomām funkcijām izrietoši uzdevumi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā.

Jūrmalas Centrālā bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu un tās darbību finansē no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 20.februāra Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisija, ņemot vērā, ka abas iestādes tiek finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem, lai nodrošinātu racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu plūsmu, nolēma ieteikt Jūrmalas pilsētas domei kotedžu Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodot Jūrmalas centrālajai bibliotēkai patapinājumā ar mērķi nodrošināt bērnu bibliotēkas darbu.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma trešo, ceturto un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 20.februāra Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas lēmumu, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 23.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas centrālajai bibliotēkai, reģistrācijas Nr.90000056450, uz nenoteiktu laiku kotedžu Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 2401 001 002, ar kopējo platību 117 m2 bērnu bibliotēkas darba nodrošināšanai.

2. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu (pielikumā).

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai viena mēneša laikā organizēt 1.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas centrālo bibliotēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.129

(protokols Nr.7, 39.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – PATAPINĀTĀJS), no vienas puses, un

Jūrmalas centrālā bibliotēka , reģistrācijas Nr.90000056450, tās direktores Sarmītes Brences personā, kura rīkojas saskaņā ar 2006.gada 20.aprīļa nolikumu Nr.1 „Jūrmalas centrālās bibliotēkas nolikums” (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS), no otras puses, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr._____ „Par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā” (lēmuma noraksts 1.pielikumā), savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS) :

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā - patapinājumā kotedžu Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 011 2401 001 002, ar kopējo platību 117 m2 saskaņā ar LĪGUMA 2.pielikumā pievienoto pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir šī LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa (turpmāk – ĪPAŠUMS).

1.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2000.gada 28.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 011 2401, kas sastāv no zemesgabala 12952 m2 platībā, ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2401 001 un 1300 011 2401 002 un jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2401 003 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5792.

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

2.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms starp PATAPINĀTĀJU un Pašvaldības aģentūru “Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, reģistrācijas Nr.90001876536, (turpmāk – APSAIMNIEKOTĀJS) 2002.gada 2.janvārī noslēgtais pilnvarojuma līgums Nr.24 par nekustamā īpašuma apsaimniekošanu.

2.2. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS un APSAIMNIEKOTĀJS un kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

2.3. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi nodrošināt Dubultu bērnu bibliotēkas darbību.

2.4. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2.5. ĪPAŠUMA izmantošana citiem mērķiem bez rakstiskas vienošanās ar PATAPINĀTĀJU ir Līguma noteikumu pārkāpums.

3. LĪGUMA TERMIŅŠ .

3.1. LĪGUMS stājas spēkā līdzēju abpusējas parakstīšanas brīdi.

3.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

4.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 2.3.punktā noteiktajam mērķim;

4.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

4.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

4.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;

4.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt APSAIMNIEKOTĀJU un PATAPINĀTĀJU;

4.1.6. veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, racionāli un efektīvi izmantojot pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus;

4.1.7. veikt norēķinus par saņemtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem, saskaņā ar APSAIMNIEKOTĀJA izsniegtajiem rēķiniem. Maksa par saņemtajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta par ĪPAŠUMA faktisko lietošanu no 2015.gada 1.janvāra;

4.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

4.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

4.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu ĪPAŠUMA stāvokli.

4.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

4.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

4.2.2. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

4.3.1. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, ieķīlāt savas lietošanas tiesības, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu;

4.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

5. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem;

5.2. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS:

5.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

5.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

5.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

5.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM saistībā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

5.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā;

5.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU;

5.5. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

6. LĪGUMA IZBEIGŠANA

6.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem;

6.2. LĪGUMS var tikt lauzts līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš;

6.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA laušanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

7. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

7.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu;

7.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

7.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji;

7.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus;

7.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz 3 (trīs) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks;

7.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ______ lēmuma Nr.______ „ Par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā nodošanu patapinājumā” noraksts uz ___ (_______) lapas;

2.pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts uz 1 (vienas) lapas.

8. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS ATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas centrālā bibliotēka
N/M reģ.Nr.90000056357 Reģistrācijas Nr.9000005645.
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Dubultu prospekts 42, Jūrmala, LV 2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis) (S.Brence)


2.pielikums

2015.gada _______________

patapinājuma līguma Nr.________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr.___ „Par kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā”, pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktore Agita Bērzupe nodod un Jūrmalas centrālās bibliotēkas direktore Sarmīte Brence pieņem patapinājumā kotedžu Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 1300 011 2401 001 002 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā.

Kotedžas Nr.2 Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā, kopējā platība 117 m2.

NODEVA PIEŅĒMA
Pašvaldības aģentūras Jūrmalas centrālās bibliotēkas
„Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” vadītāja direktore
_______________________ ________________________
(A.Bērzupe) (S.Brence)

Lejupielāde: DOC un PDF