Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 26.oktobra 75.nolikumu

2006.gada 20.aprīlīNr.1

Protokols Nr.9, 19.punkts

Jūrmalas bibliotēku apvienības nolikums

Papildināts ar domes 2020.gada 20.februāra 4.nolikumu
Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 7.nolikumu

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Jūrmalas bibliotēku apvienība (turpmāk tekstā “JBA”) ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

1.2. Bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir Nolikums, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Savā darbībā JBA ievēro Latvijas Republikas tiesību aktus, Bibliotēku likuma un citu normatīvo aktu prasības. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

1.3. JBA darbību finansē no  Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

1.4. Lēmumu par JBA izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

1.5. JBA ir pašvaldības izveidota iestāde, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums un kam ir savs zīmogs, kā arī norēķinu konti Jūrmalas pašvaldības Norēķinu kasē. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

2. BIBLIOTĒKU APVIENĪBAS UZDEVUMI UN FUNKCIJAS

2.1. Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā.

2.2. Sniegt kvalitatīvus pakalpojumus bibliotēku lietotājiem un ar filiālbibliotēku tīkla palīdzību nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību visā pilsētas teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

2.3. Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

2.4. Administrēt, koordinēt, lietderīgi un metodiski vadīt JBA struktūrvienību darbu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

2.5. Veidot bibliotēku elektronisko kopkatalogu, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu.

2.6. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

2.7. Rūpēties par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanu, attīstību bibliotēkās un to publisku pieejamību.

2.8. Veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši bibliotēku nozares nacionālo standartu prasībām.

2.9. Saskaņā ar likumu “Par valsts statistiku” sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu darbību.

2.10. Sadarboties ar citām bibliotēkām, iekļauties valsts nozīmes mērķprogrammās un projektos, kas sekmētu bibliotēku attīstību.

2.11. Organizēt bibliotēku, tās pakalpojumu, literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus.

2.12. Veikt citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

2.13. Uzkrāt, apkopot un analizēt profesionālo un statistisko informāciju par JBA darbu, veikt bibliotēku darba stratēģisko plānošanu, izstrādāt bibliotēku attīstības programmas, plānus, pārskatus.

3. BIBLIOTĒKU APVIENĪBAS TIESĪBAS

3.1. Patstāvīgi veikt darbību, saskaņā ar šajā nolikumā fiksētiem uzdevumiem, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību.

3.2. Saņemt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības nepieciešamo finansiālo, materiālo un tehnisko nodrošinājumu bibliotēkas uzdevumu izpildei apstiprinātā budžeta ietvaros. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

3.3. Izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēku darbības nodrošināšanai un attīstīšanai - darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, bibliotēku krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai, darba procesu uzlabošanai, kā arī ar iestādes darbību saistīto uzdevumu nodrošināšanai..

3.4. JBA finansu darbības kontrole tiek veikta un pārskati sniegti saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Normatīvajos aktos noteiktā kartībā norakstīt no bibliotēkas krājumiem iespieddarbus un citus dokumentus.

3.6. Reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot normatīvo aktu prasības.

3.7. Patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās, piedalīties to darbībā apstiprinātā budžeta ietvaros.

3.8. Iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pašvaldībai par bibliotēkas darbību. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

3.9. Īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

4. BIBLIOTĒKU APVIENĪBAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN VADĪBA

4.1. JBA struktūru un darbinieku skaita (darba vietu)sarakstu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.2. JBA darbu vada bibliotēkas direktors, kuru amatā apstiprina Jūrmalas pilsētas dome. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.3. JBA direktors:

4.3.1. rīkojas JBA vārdā, pārstāv bibliotēkas valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī citās institūcijās;

4.3.2. organizē un plāno JBA darbu un ir atbildīgs par to kvalitatīvu profesionālo darbību, bibliotēku krājumiem, materiālajām vērtībām un finanšu līdzekļiem, kā arī par bibliotēku racionālu un ekonomisku darbību, iestādes līgumsaistību izpildi un norēķiniem; Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.3.3. nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildību, apstiprina darbinieku amatu aprakstus, pieņem darbiniekus darbā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes apstiprināto darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu, slēdz darba līgumus, pārceļ un atbrīvo no darba likumā noteiktajā kārtībā;. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.3.4. apstiprina bibliotēkas lietošanas noteikumus;

4.3.5. izstrādā un iesniedz Jūrmalas pašvaldībai bibliotēkas darba plānus, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavo bibliotēkas budžeta projektu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

4.4. JBA ir sekojošas struktūrvienības: Grozījumi ar Domes 2010.gada 28.janvāra 17.nolikumu Grozīts ar domes 2020.gada 20.februāra 4.nolikumu Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

Centrālā bibliotēka (Dubultu prospektā 42) -

tās apakšstruktūrvienības – Komplektēšanas un apstrādes nodaļa,

Lasītāju apkalpošanas nodaļa;

§ Asaru bibliotēka ar bērnu nodaļu (Dzelzceļa ielā 3);

§ Bulduru bibliotēka ar bērnu nodaļu (Edinburgas prospektā 89);

§ Slokas bibliotēka ar bērnu nodaļu (Raiņa ielā 3); Grozīts ar Domes 2007.gada 8.novembra 8.nolikumu

§ Ķemeru bibliotēka ar bērnu nodaļu (Tukuma ielā 20); Grozīts ar domes 2023.gada 30.marta 7.nolikumu

§ Kauguru bibliotēka ar bērnu nodaļu (Engures ielā 4a);

§ Dubultu bērnu bibliotēka (Strēlnieku prospektā 38a/2).

4.5. Struktūrvienību darbību nosaka JBA direktora apstiprināts nolikums.

4.6. JBA struktūrvienību darbu vada struktūrvienības vadītāji, kurus apstiprina amatā un atbrīvo no amata JBA direktors.

4.7. Struktūrvienību vadītājam ir jābūt augstākai akadēmiskai vai augstākai profesionālai vai vidējai speciālai izglītībai bibliotēku darba jomā vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā un ar kvalifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktai kārtībai.

5. FINANSĒJUMS UN MATERIĀLTEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

5.1. JBA finansējumu pamatbudžetam piešķir Jūrmalas dome, nodrošinot līdzekļus: Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.1.1. bibliotēku krājumu organizēšanai, papildināšanai, restaurācijai un cita veida saglabāšanai, kā arī to fiziskajai drošībai (apsardzei, ugunsdrošības un citām iekārtām);

5.1.2. bibliotēku ēku, telpu, iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un uzturēšanai;

5.1.3. bibliotēku telpu nomai, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

5.1.4. bibliotēku krājumu publiskas pieejamības nodrošināšanai;

5.1.5. bibliotēku sadarbībai, arī starptautiskajai sadarbībai;

5.1.6. kapitālieguldījumiem bibliotēku ēku celtniecībai un rekonstrukcijai;

5.1.7. bibliotēku darbinieku atalgojumam;

5.1.8. bibliotēku darbinieku kvalifikācijas pilnīgošanai;

5.1.9. bibliotēku darbības popularizēšanai.

5.2. Bibliotēka saņem valsts finansējumu mērķdotāciju veidā. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.3. Bibliotēka var saņemt papildus finansu līdzekļus ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī sniedzot maksas pakalpojumus, kas apstiprināti Jūrmalas pilsētas domē vai no citiem ienākumu avotiem. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.4. JBA materiālo un tehnisko pamatu veido bibliotēku ēkas, telpas, krājumi, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta.

5.5. Bibliotēkas savu materiālo un tehnisko pamatu attīsta, izmantojot Jūrmalas domes piešķirtos līdzekļus un citus finansēšanas avotus. Svītrots ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.6. Papildināts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

5.7. Papildināts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

6. BIBLIOTĒKU APVIENĪBAS REORGANIZĀCIJAS UN LIKVIDĀCIJAS KĀRTĪBA

6.1. Bibliotēkas dibina, reorganizē un likvidē Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

6.2. Pašvaldības bibliotēkas likvidēšanas gadījumā, reģiona galvenā bibliotēka organizē krājuma nodošanu citām ieinteresētajām bibliotēkām, to saskaņojot ar pašvaldību. Grozīts ar domes 2022.gada 15.septembra 69.nolikumu

6.3. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos savu spēku zaudē ar 1990.gada 27.decembra Jūrmalas pilsētas Tautas deputātu padomes lēmumu Nr.230 apstiprinātais „Nolikums par Jūrmalas bibliotēku apvienību”.

Priekšsēdētāja

I.Aizstrauta