Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 30.jūlija 325.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 7.maijāNr. 207

protokols Nr. 10, 27. punkts

Par sporta objektu nodošanu patapinājumā
Jūrmalas Sporta servisa centram

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 10.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 un skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 012 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība), Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.4094. Uz zemesgabala atrodas ēkas (būves) ar administratīvo adresi Skrundas iela 1, Jūrmala.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 3.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Skrundas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 521 0301, kas sastāv no kantora ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001, 2 (divām) palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002, 1300 021 0301 007, 4 (četrām) noliktavas ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003, 1300 021 0301 004, 1300 021 0301 005, 1300 021 0301 006 un materiālu pieņemšanas punkta ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008 nostiprinātas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069901.

Nekustamajā īpašumā Skolas ielā 5, Jūrmalā, atrodas Jūrmalas pilsētas stadions „Sloka”, kuru saskaņā ar domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.2.1.apakšpunktu uzdots apsaimniekot Jūrmalas Sporta servisa centram.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 25.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 5901, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 un sporta laukuma ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.4142.

Nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 1, Jūrmalā, atrodas Majoru sporta laukums, kuru saskaņā ar domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.2.3.apakšpunktu uzdots apsaimniekot Jūrmalas Sporta servisa centram.

Ar domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu” izveidota pašvaldības iestāde – „Jūrmalas Sporta servisa centrs”, kuras mērķis ir nodrošināt pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta projektus. Saskaņā ar domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” viena no centra funkcijām ir nodrošināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, to labiekārtošanu un attīstību, kā arī apsaimniekot Jūrmalas pilsētas stadionu „Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā, un Majoru sporta laukumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, lai izpildītu savas funkcijas, savukārt 15.panta pirmās daļas 6.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, ceturto, sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1.punktu un 8.2.1. un 8.2.3.apakšpunktiem, lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, tajā skaitā materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta objektu darbu, to labiekārtošanu un attīstību, savlaicīgi veicinātu nepieciešamo pārbūvi un remontu apsaimniekotajos objektos, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2015.gada 9.martu nodot patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram, reģistrācijas numurs 90010478153:

1.1 nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 5901, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 un sporta laukuma ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 001 un domes bilancē esošo kustamo mantu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu;

1.2 nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 un skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 012, kā arī uz zemesgabala Skolas ielā 5, Jūrmalā, esošo ēku (būvju) īpašumu ar administratīvo adresi Skrundas iela 1, kas sastāv no kantora ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001, 2 (divām) palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002, 1300 021 0301 007, 4 (četrām) noliktavas ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003, 1300 021 0301 004, 1300 021 0301 005, 1300 021 0301 006 un materiālu pieņemšanas punkta ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008 un domes bilancē esošo kustamo mantu, saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu. Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 325.lēmumu

2. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu, saskaņā ar šī lēmuma 3.pielikumu.

3. Uzdot domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 7.maija lēmumam Nr.207

(protokols Nr.10, 27.punkts)

Atbilstoši 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.2.2.apakšpunktam par Majoru sporta laukuma Rīgas ielā 1, Jūrmalā, apsaimniekošanu, Jūrmalas Sporta servisa centam patapinājumā nododami šādi Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošie nekustamie īpašumi:

NPK

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Bilances vērtība uz 01.04.2015. EUR

Apraksts

1

Rīgas 1 (zeme)

1300 009 5901

192 141.76

5023 m2

2

Rīgas 1 sporta laukums (ēka)

1300 009 5901 001

3 351 113.76

3632.7 m2

3

Rīgas 1 skatītāju tribīnes

55 797.75

4

Rīgas 1 bruģēti celiņi

55 098.55

5

Rīgas 1 asfaltbetona celiņi

28 510.60

6

Rīgas 1 stāvlaukums

6 703.84

7

Rīgas 1 sadzīves kanalizācijas sistēma

15 481.30

Komplekts

8

Rīgas 1 ūdensvada sistēma

34 955.25

Komplekts

9

Rīgas 1 lietus ūdens kanalizācijas sistēma

23 784.19

Komplekts

10

Rīgas 1 kabeļu kanalizācijas sistēma

7 089.47

Komplekts

11

Rīgas 1 teritorijas apgaismojums

13 174.72

Komplekts

12

Rīgas 1 ārējais elektrības tīkls

23 728.81

Komplekts

KOPĀ

3 807 580.002.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 7.maija lēmumam Nr.207

(protokols Nr.10, 27.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 325.lēmumu

Atbilstoši 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.2.1.apakšpunktam par Jūrmalas pilsētas stadiona „Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā, apsaimniekošanu, Jūrmalas Sporta servisa centam patapinājumā nododami šādi Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošie nekustamie īpašumi:

1) Skolas ielā 5, Jūrmalā:

NPK

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Bilances vērtība uz 01.04.2015. EUR

Apraksts

1 Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 325.lēmumu

Skolas 5 (zeme)

1300 021 0301

318 468.59

53 829 m2,

2

Skolas 5 (saimniecības ēka)

87 551.53

27,9 m2 , katlu apkures telpa

3

Skolas 5 - Skatītāju tribīnes (ēka)

1300 021 0301 012

2 608 425.57

4080 m2. Ēka sastāv no pamata stāva auto stāvlaukuma, administratīvā stāva un tribīnēm-ar 2500 skatītāju vietām, VIP zonas un žurnālistu ložas

4

Skolas 5 - Vieglatlētikas stadions

494 483.75

6387 m2

5

Skolas 5 - Futbola laukums ar zālāju

119 418.35

8189 m2

6

Skolas 5 - Futbola treniņlaukums ar mākslīgo segumu

194 981.60

5414 m2. Asfalta segums uz kura ir mākslīgais futbola laukums.

7

Skolas 5 - Bruģēti ceļi

6 522.20

718 m2

8

Stāvlaukums Skolas 5 bruģēts

50 734.72

1662 m2

9

Skolas 5 - Asfaltēti piebraucamie ceļi

53 130.74

2723 m2

10

Skolas 5 - Gāzes pievada sistēma

21 247.78

Komplekts

11

Skolas 5 - Apgaismes līnija

250 721.18

Komplekts

12

Skolas 5 - Kabeļu kanalizācijas sistēma

7 642.31

Komplekts

13

Skolas 5 - Pagalma ūdensvada sistēma

21 600.76

Komplekts

14

Skolas 5 - Pagalma kanalizācijas sistēma

33 604.77

Komplekts

15

Lietus ūdens kanalizācijas sistēma- Skolas 5

40 556.02

Komplekts

16

Skolas 5 - Drenāžas sistēma

9 294.94

Komplekts

17

Skolas 5 vārti

25 871.09

Komplekts

18

Skolas 5 - Laukumi ar gumijotām plāksnēm

29 633.84

931 m2

19

Sporta ierīču laukuma komplekts Slokas stadionā, Skolas 5

24 105.16

Tajā skaitā: Vēderpreses trenažieris SMP Sit Up FS004N 1.gab., iešanas trenažieris SMP Health Walker FS007N 1.gab, staipīšanās stieņi SMPLegStrech FS007N 1.gab, līdztekas SMP Paralel Rails FS009N 1.gab, roku veiklības trenažieris SMP Push Hands FS010N 1.gab., slēpošanas fitnesa iekārta SMP Ski Stepper FS001N 1.gab.,slēpošanas fitnesa iekārta SMP Mini Ski FS002N 1.gab.,roku atspiediena iekārta SMP Power Push FS008N 1.gab.,airēšanas fitnesa iekārta SMP Handle Boat FS011N 1.gab.,sols bez atzveltnes HAGS 8002821 4.gab.,atkritumu urna HAGS 8000116 2.gab.

20

Gumijas segums sporta ierīču laukuma komplektam Slokas stadionā, Skolas 5

19 807.35

210 m2

21

Skolas 5 - apzaļumošana

38 849.35

2970 m2 zālājs

Kopā:

4 456 651.60

2) Skrundas ielā 1, Jūrmalā: Izslēgts ar domes 2015.gada 30.jūlija 325.lēmumu

NPK

Objekta nosaukums

Kadastra apzīmējums

Bilances vērtība uz 01.04.2015. EUR

Apraksts

1

Skrundas 1/001 kantora (ēka)

1300 021 0301 001

11 510.34

181.30 m2

2

Skrundas 1/002 šķūnis (ēka)

1300 021 0301 002

331.05

36.2 m2

3

Skrundas 1/003 noliktava (ēka)

1300 021 0301 003

22.61

8.8 m2

4

Skrundas 1/004 noliktava (ēka)

1300 021 0301 004

23.76

10.4 m2

5

Skrundas 1/005 noliktava (ēka)

1300 021 0301 005

bez atlikušās vērtības

117.2 m2

6

Skrundas 1/006 noliktava (ēka)

1300 021 0301 006

16.83

9.1 m2

7

Skrundas 1/007 šķūnis (ēka)

1300 021 0301 007

371.61

36.9 m2

8

Skrundas 1/008 mat.pieņ.punkts (ēka)

1300 021 0301 008

6 653.62

48.9 m2

9

Skrundas 1/009 uzrauga namiņš (ēka)

1300 021 0301 009

157.30

7.2 m2

10

Skrundas 1/010 nojume, stāvlaukumā

1300 021 0301 010

8 895.42

508.4 m2

11

Skrundas 1/011 nojume (ēka)

1300 021 0301 011

3 307.38

189 m2

KOPĀ

31 289.923.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 7.maija lēmumam Nr.207

(protokols Nr.10, 27.punkts)

Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 325.lēmumu

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153 , (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tā direktora p.i. Svetlanas Dergačas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”, no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _________ lēmumu Nr._____ „Par Jūrmalas pašvaldības sporta objektu apsaimniekošanu”, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un kustamo mantu:

1.1.1. nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 5901, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 un sporta laukuma ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 001 un PATAPINĀTĀJA bilancē esošo kustamo mantu saskaņā ar LĪGUMA 1.pielikumā pievienoto pieņemšanas – nodošanas aktu;

1.1.2. nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 un skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 012, kā arī uz zemesgabala Skolas ielā 5, Jūrmalā, esošo ēku (būvju) īpašumu ar administratīvo adresi Skrundas iela 1, kas sastāv no kantora ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001, 2 (divām) palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002, 1300 021 0301 007, 4 (četrām) noliktavas ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003, 1300 021 0301 004, 1300 021 0301 005, 1300 021 0301 006 un materiālu pieņemšanas punkta ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008 un PATAPINĀTĀJA bilancē esošo kustamo mantu saskaņā ar LĪGUMA 2.pielikumā pievienoto pieņemšanas – nodošanas aktu, (turpmāk – ĪPAŠUMS). Grozīts ar domes 2015.gada 30.jūlija 325.lēmumu

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 25.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 009 5901, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 un sporta laukuma ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5901 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.4142.

1.3. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 10.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 un skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 012 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.4094. Uz zemesgabala atrodas ēkas (būves) ar administratīvo adresi Skrundas iela 1, Jūrmala.

1.4. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 3.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Skrundas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 521 0301, kas sastāv no kantora ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001, 2 (divām) palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002, 1300 021 0301 007, 4 (četrām) noliktavas ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003, 1300 021 0301 004, 1300 021 0301 005, 1300 021 0301 006 un materiālu pieņemšanas punkta ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069901.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.6. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta objektu racionālu izmantošanu, to labiekārtošanu un attīstību, sporta pasākumu organizēšanu un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanu.

1.7. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.6. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.11. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS ne retāk kā reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim veic ĪPAŠUMU inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtu un citu ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju saistītu elementu vizuālo apskati un tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc kuras rakstiski, sastādot apsekošanas aktu, informē ĪPAŠNIEKU par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem ĪPAŠUMA saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma, remontdarbu paredzamo izmaksu tāmi, kuras kopsumma norādāma apsekošanas aktā.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.2.4. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu saskaņā ar PATAPINĀTĀJA 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” un PATAPINĀTĀJA apstiprinātajiem PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA maksas pakalpojumu izcenojumiem .

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. ieķīlāt savas ĪPAŠUMA lietošanas tiesības;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – pieņemšanas – nodošanas akts uz ___ (_______) lapām;

2.pielikums - pieņemšanas – nodošanas akts uz ___ (_______) lapām;

3.pielikums – Jūrmalas Sporta servisa centram patapinājumā nodotā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma un kustamās mantas iznomāšanas un nodošanas lietošanā kārtība uz ___ (________) lapām.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas Sporta servisa centrs
n/m reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr. 90010478153
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis) (S.Dergača)

Lejupielāde: DOC un PDF