Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 325

protokols Nr. 13, 31. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija
lēmumā Nr.207 „Par sporta objektu nodošanu
patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram”

Ar Jūrmalas pilētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 7.maija lēmumu Nr.207 „Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram” (turpmāk – Lēmums) tika nolemts nodot patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram (turpmāk – Centrs) nekustamo īpašumu Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 un skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 012. Uz šī zemesgabala atrodas arī ēkas (būves) ar administratīvo adresi Skrundas iela 1, Jūrmala.

Ēku (būvju) nekustamais īpašums Skrundas ielā 1, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 521 0301 sastāv no kantora ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 001, 2 (divām) palīgēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 002, 1300 021 0301 007, 4 (četrām) noliktavas ēkām ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 003, 1300 021 0301 004, 1300 021 0301 005, 1300 021 0301 006 un materiālu pieņemšanas punkta ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 008.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums” 8.1.punktu un, ņemot vērā, ka Centra darbības nodrošināšanai nekustamā īpašuma daļa ar administratīvo adresi Skrundas iela 1, Jūrmalā un tam piesaistītā zemesgabala Skolas ielā 5, Jūrmalā, daļa 4116 m2 platībā nav nepieciešama Centra darbības nodrošināšanai un šobrīd nav izmantojama Centra nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu izpildei, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt Lēmuma 1.2.apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:

„1.2. nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, daļu, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 daļas 49713 m2 platībā, skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 012 un domes bilancē esošo kustamo mantu, saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu”.

2. Veikt šādus grozījumus Lēmuma 2.pielikumā:

2.1. pirmās daļas, kurā uzskaitīti patapinājumā nododamie Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošie nekustamie īpašumi Skolas ielā 5, Jūrmalā, pirmo ierakstu izteikt šādā redakcijā:

1

Skolas 5 (zemesgabala daļa)

1300 021 0301

294 117,09

49 713 m2

2.2. izslēgt otro daļu, kurā uzskaitīti patapinājumā nododamie Jūrmalas pilsētas domes bilancē esošie nekustamie īpašumi ar administratīvo adresi Skrundas iela 1, Jūrmalā.

3. Grozīt Lēmuma 3.pielikuma „Patapinājuma līgums” 1.1.2.apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:

„1.1.2. nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 021 0301, daļu, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 daļas 49713 m2 platībā, skatītāju tribīnēm ar kadastra apzīmējumu 1300 021 0301 012 un domes bilancē esošo kustamo mantu, saskaņā ar LĪGUMA 2.pielikumā pievienoto pieņemšanas – nodošanas aktu, (turpmāk – ĪPAŠUMS).”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF