Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 7.maijāNr.10

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Boriss Doņņikovs

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja p.i.

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Mārketinga nodaļas vadītāja p.i.

Eva Juhņēviča

Personāla nodaļas vadītāja p.i.

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vecākā referente

Sandra Brauere

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieka p.i.

Jānis Ezers

Sākumskolas „Ābelīte” vadītāja

Natālija Zarāne

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

4.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

5.

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centrs nolikums”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

7.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem

8.

Par kustamās mantas atsavināšanu

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”

10.

Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 136, Jūrmalā

11.

Par atļauju būvju nojaukšanai Grāvju ielā 49, Jūrmalā

12.

Par atļauju būves nojaukšanai Tīklu ielā 3a, Jūrmalā

13.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

14.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ludzas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

15.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Spīdolas ielā 2, Jūrmalā un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā

16.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Talsu šosejā 39, Jūrmalā un Skolas ielā 1307, Jūrmalā

17.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

18.

Par precizētā detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

19.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

20.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.65

„Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

21.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā iznomāšanu

22.

Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 208/10000 domājamo daļu atsavināšanu

23.

Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 182/10000 domājamo daļu atsavināšanu

24.

Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā atsavināšanu

25.

Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas sporta servisa centram

26.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba vajadzībām nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis no sēdes darba kārtības noņem šādu jautājumu:

· Par zemesgabala Viestura ielā 15A, Jūrmalā atsavināšanu

Un ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Par Jūrmalas pilsētas simboliku

· Par „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija 2015.-2018.gadam” apstiprināšanu

· Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Ābelīte”

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, A.Ābelītis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, I.Blaua, K.Siņkeviča, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas pilsētas simboliku

3.

Par „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija 2015.-2018.gadam” apstiprināšanu

4.

Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Ābelīte”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu

7.

Grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”

8.

Grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centrs nolikums”

9.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

10.

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem

11.

Par kustamās mantas atsavināšanu

12.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”

13.

Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 136, Jūrmalā

14.

Par atļauju būvju nojaukšanai Grāvju ielā 49, Jūrmalā

15.

Par atļauju būves nojaukšanai Tīklu ielā 3a, Jūrmalā

16.

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

17.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ludzas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

18.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Spīdolas ielā 2, Jūrmalā un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā

19.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Talsu šosejā 39, Jūrmalā un Skolas ielā 1307, Jūrmalā

20.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

21.

Par precizētā detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

22.

Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu

23.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.65

„Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

24.

Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā iznomāšanu

25.

Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 208/10000 domājamo daļu atsavināšanu

26.

Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 182/10000 domājamo daļu atsavināšanu

27.

Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas sporta servisa centram

28.

Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba vajadzībām nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu

2. Par Jūrmalas pilsētas simboliku (saistošie noteikumi Nr.20)

Ziņotājs:

E.Juhņēviča

Izsakās:

A.Ābelītis neatbalsta sagatavoto saistošo noteikumu projektu, jo neuzskata, ka izstrādātā logotipa grafiskā zīme burta - „J” formā būtu kaut kas oriģināls, vairāk tas atgādina simbolu, kādu izmantoja padomju laikā iecienītais Jūrmalas restorāns „Jūras pērle”. Iebilst, ka logotipā nav iestrādāta Jūrmalai raksturīgā jūras zilā krāsa un, vispār nav īsti skaidrs, kāpēc bija nepieciešams izstrādāt jaunu Jūrmalas pilsētas logotipu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus „Par Jūrmalas pilsētas simboliku”.

3. Par „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija 2015.-2018.gadam” apstiprināšanu (lēmums Nr.187)

Ziņotājs:

E.Juhņēviča ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmumprojekta redakcija.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par „Jūrmalas pilsētas zīmola attīstības stratēģija 2015.-2018.gadam” apstiprināšanu.

4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Ābelīte” (lēmums Nr.188)

Ziņotājs:

N.Zarāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā „Ābelīte”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām” (lēmums Nr.189)

Ziņotājs:

I.Kalvāne

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 „Par pastāvīgajām deputātu komitejām”.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.190)

Ziņotājs:

I.Dzene

Izsakās:

A.Ābelītis izsaka priekšlikumu, sastādot nākamā gada pašvaldības budžetu, pārskatīt atalgojuma palielināšanu glābējiem uz ūdeņiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

7. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums” (nolikums Nr.27)

Ziņotājs:

A.Paegle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.6 „Sākumskolas „Taurenītis” nolikums”.

8. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centrs nolikums” (nolikums Nr.28)

Ziņotājs:

A.Paegle

Izsakās:

I.Blaua izsaka priekšlikumu papildināt nolikuma projektu ar punktu, kas paredz, ka Sporta objektu izmantošanas prioritāte ir pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu ar papildinājumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centrs nolikums”.

9. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

(saistošie noteikumi Nr.21)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā lemto, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.  

Izsakās:

G.Truksnis izsaka priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projektu paredzot finansējumu EUR 34 411 apmērā, kas ir nepieciešami Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba nodrošināšanai nepieciešamo telpu nomas maksai, par kuru tiks lemts izskatot darba kārtības pēdējo jautājumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

10. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem (lēmums Nr.191)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.Ābelītis , J.Visockis, M.Stulpiņš), nolēma pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem.

11. Par kustamās mantas atsavināšanu (lēmums Nr.192)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par kustamās mantas atsavināšanu.

12. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums” (nolikums Nr.29)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 „Labklājības pārvaldes nolikums”.

13. Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 136, Jūrmalā (lēmums Nr.193)

14. Par atļauju būvju nojaukšanai Grāvju ielā 49, Jūrmalā (lēmums Nr.194)

15. Par atļauju būves nojaukšanai Tīklu ielā 3a, Jūrmalā (lēmums Nr.195)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju būves nojaukšanai Bulduru prospektā 136, Jūrmalā.

2. Par atļauju būvju nojaukšanai Grāvju ielā 49, Jūrmalā.

3. Par atļauju būves nojaukšanai Tīklu ielā 3a, Jūrmalā.

16. Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.196)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

17. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ludzas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.197)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ludzas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

18. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Spīdolas ielā 2, Jūrmalā un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā (lēmums Nr.198)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Spīdolas ielā 2, Jūrmalā un Spīdolas ielā 4, Jūrmalā.

19. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Talsu šosejā 39, Jūrmalā un Skolas ielā 1307, Jūrmalā (lēmums Nr.199)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Talsu šosejā 39, Jūrmalā un Skolas ielā 1307, Jūrmalā.

20. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.200)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka, pamatojoties uz jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas stājušies spēkā 01.05.2015., šajā un arī pārējos sēdes darba kārtībā izskatāmajos lēmumprojektos par detālplānojumiem, ir jāsvītro atsauce uz pielikumiem, kuri nav jāpievieno lēmumprojektam, jo turpmāk visi teritorijas plānošanas dokumenti tiks publicēti informācijas sistēmā TAPIS, kas ir publiski pieejama. Arhīva eksemplāri būs papīra formātā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Braslas ielā 2C, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

21. Par precizētā detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.201)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka arī šajā lēmumprojektā, ņemot vērā iepriekš minēto, ir svītrojama atsauce uz pielikumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), nolēma pieņemt lēmumu par precizētā detālplānojuma projekta zemesgabalam Bažciems 0112, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

22. Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu (lēmums Nr.202)

Ziņotājs:

Zvejniece ziņo, ka arī šajā lēmumprojektā, ņemot vērā iepriekš minēto, ir svītrojama atsauce uz 1.pielikumu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar izmaiņām („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Iecavas ielā 2, Jūrmalā apstiprināšanu.

23. Par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.65 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.203)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmuma Nr.65 „Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgās redakcijas apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.

24. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā iznomāšanu (lēmums Nr.204)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21, Jūrmalā iznomāšanu.

25. Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 208/10000 domājamo daļu atsavināšanu (lēmums Nr.205)

26. Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 182/10000 domājamo daļu atsavināšanu (lēmums Nr.206)

Ziņotājs:

S.Brauere

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, A.Ābelītis, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 208/10000 domājamo daļu atsavināšanu.

2. Par apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 010 3302, 182/10000 domājamo daļu atsavināšanu.

27. Par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas sporta servisa centram

(lēmums Nr.207)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par sporta objektu nodošanu patapinājumā Jūrmalas sporta servisa centram.

28. Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba vajadzībām nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.208)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, G.Liepiņa, J.Visockis, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, M.Stulpiņš)), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību darba vajadzībām nepieciešamo telpu nomas pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu.

Sēde slēgta plkst.1155

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 4.jūnijā plkst.1000.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 8.maijā


Lejupielāde: DOC un PDF