Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2023.gada 7.novembra 517.lēmumu

2015.gada 11.jūnijāNr. 210

protokols Nr. 11, 3. punkts

Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu
patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 31.janvāra lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jomas ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2211, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501385.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra lēmumu Nr.38 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas Sporta servisa centrs” izveidošanu” izveidota pašvaldības iestāde – Jūrmalas Sporta servisa centrs (turpmāk - Centrs), reģistrācijas Nr.90010478153, kuras mērķis ir nodrošināt pašvaldības sporta infrastruktūras iespējas īstenot vietēja mēroga, valsts un starptautiskus sporta projektus. Lai veiktu šo mērķi, Centram ir nepieciešamas darba telpas.

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībai likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, lai izpildītu savas funkcijas. Līdz ar to, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai lietderīgi ir piedāvāt patapinājumā Centra darba nodrošināšanai pašvaldības rīcībā esošās brīvās telpas.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, ceturto, sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, domes 2015.gada 19.februāra nolikuma Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”, lai nodrošinātu Jūrmalas Sporta servisa centru ar telpām administratīvā darba veikšanai, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram, reģistrācijas numurs 90010478153, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 pagrabstāva telpām Nr.1 – 7 70,6 m2 platībā, 1.stāva telpām Nr.6 un 7 29,3 m2 platībā un 1.stāva koplietošanas telpu daļas 13,25 m2 platībā Jūrmalas Sporta servisa centra darba nodrošināšanai.

2. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis



Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 11.jūnija lēmumam Nr.210

(protokols Nr.11, 3.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153, (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tā direktora p.i. Svetlanas Dergačas personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumu Nr.4 „Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums”, no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _________ lēmumu Nr._____ „Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram”, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 pagrabstāva telpām Nr.1 – 7 70,6 m2 platībā, 1.stāva telpām Nr.6 un 7 29,3 m2 platībā un 1.stāva koplietošanas telpu daļas 13,25 m2 platībā (turpmāk – ĪPAŠUMS).

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 31.janvāra lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jomas ielā 17, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 2211, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501385.

1.3. ĪPAŠUMS tiek nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darba nodrošināšanai.

1.5. ĪPAŠUMS tiek nodots tādā stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā. Līdzējiem šis stāvoklis ir zināms.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajam mērķim;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. norēķinus par saņemtajiem ĪPAŠUMA apsaimniekošanas, uzturēšanas un komunālajiem pakalpojumiem veikt proporcionāli aizņemtā ĪPAŠUMA platībai, saskaņā ar ĪPAŠUMA pārvaldnieka izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA uzturēšanu.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. ieķīlāt savas ĪPAŠUMA lietošanas tiesības;

3.3.2. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu ;

3.3.3. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___) lapām un pielikumiem uz _____ (_____) lapām, divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6.6. LĪGUMAM kā neatņemamas tā sastāvdaļas pievienoti:

1.pielikums – Telpu plāni un 2 (divām) lapām;

2.pielikums – Pieņemšanas – nodošanas akts uz 1 (vienas) lapas.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas Sporta servisa centrs
n/m reģ. Nr.90000056357 reģ. Nr. 90010478153
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
_______________________ ________________________
(G.Truksnis) (S.Dergača)

2015.gada _______________

Patapinājuma līguma

Nr.____________

2.pielikums

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ___._______ lēmumu Nr.____ „Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” tās valdes locekļa Remigijusa Valentinavičiusa personā nodod un Jūrmalas Sporta servisa centrs tā direktora pienākumu izpildītājas Svetlanas Dergačas personā pieņem patapinājumā nekustamā īpašuma Jomas ielā 17, Jūrmalā, daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 pagrabstāva telpām Nr.1 – 7 70,6 m2 platībā, 1.stāva telpām Nr.6 un 7 29,3 m2 platībā un 1.stāva koplietošanas telpu daļas 13,25 m2 platībā.

PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ir zināms ĪPAŠUMA tehniskais stāvoklis Līguma noslēgšanas brīdī, pret ko tam pretenziju nav. PATAPINĀJUMA „ŅĒMĒJS pieņem ĪPASUMU tādā stāvoklī, kādā tas atrodas šī nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

NODEVA PIEŅĒMA
SIA "Jūrmalas namsaimnieks" Jūrmalas Sporta servisa centra
valdes loceklis direktora p.i.
_______________________ ________________________
(R.Valentinavičius) (S.Dergača)