Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2023. gada 7. novembrīNr. 517

protokols Nr. 12, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija
lēmuma Nr. 210 “Par telpu Jomas ielā 17,
Jūrmalā, nodošanu patapinājumā
Jūrmalas Sporta servisa
centram” atzīšanu par
spēku zaudējušu

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jomas ielā 17, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 009 2211), kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2183 m2 (kadastra apzīmējums 1300 009 2211), uz kura atrodas administratīvā ēka ar kopējo platību 469,5 m2 (kadastra apzīmējums 1300 009 2211 001) ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012. gada 31. janvāra lēmumu nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000501385 (turpmāk – Īpašums). Īpašums atrodas Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Administrācijas) Īpašumu pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Īpašuma daļu, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 pagrabstāva telpām Nr. 1 – 7 70,6 m2 platībā, 1. stāva telpām Nr. 1 – 8 79,40 m2 platībā, palīgtelpām Nr. 1 - 2 12,60 m2 platībā un zemesgabala daļas 577 m2 platībā, pamatojoties uz starp Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas Sporta servisa centru 2015. gada 21. jūlijā noslēgto Patapinājuma līgumu Nr. 1.2-16/1125, lieto Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs (turpmāk – Centrs), kā Jūrmalas Sporta servisa centra tiesību, prasību un saistību pārņēmējs pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 320 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs”. Pārējās Īpašumā esošajās telpās atrodas Administrācijas struktūrvienību darbinieku darba vietas. Īpašums atrodas Administrācijas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 73. panta astoto daļu, lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma vienotu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, Jūrmalas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 11. jūnija lēmumu Nr. 210 “Par telpu Jomas ielā 17, Jūrmalā, nodošanu patapinājumā Jūrmalas Sporta servisa centram”.

2. Uzdot Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai virzīt parakstīšanai vienošanos par starp Administrāciju un Jūrmalas Sporta servisa centru (saistību un tiesību pārņēmējs Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs) 2015. gada 21. jūlijā noslēgtā Patapinājuma līguma Nr. 1.2-16/1125 izbeigšanu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoru parakstīt šī lēmuma 2. punktā minēto vienošanos.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF