Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 219

protokols Nr. 11, 12. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada
finanšu pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada pārskatu saskaņā ar sekojošiem pielikumiem:

1. Jūrmalas pašvaldības 2014.gada vadības ziņojums (1.pielikums);

2. Jūrmalas pašvaldības grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts (2.pielikums);

3. Neatkarīgu revidentu ziņojums (3.pielikums);

4. Jūrmalas pašvaldības konsolidētā bilance uz 2014.gada 31.decembri (4.pielikums);

5. Jūrmalas pašvaldības 2014.gada pārskata skaidrojumi (5.pielikums);

6. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem (6.pielikums);

7. Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats (7.pielikums);

8. Naudas plūsmas pārskats (8.pielikums);

9. Naudas līdzekļu atlikumu izvietojums (9.pielikums);

10. Pārskats par uzkrājumiem (10.pielikums);

11. Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats (11.pielikums);

12. Krājumu izmaiņu pārskats (12.pielikums);

13. Līdzdalības radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (13.pielikums);

14. Līdzdalības asociēto kapitālsabiedrību kapitālā izmaiņu pārskats (14.pielikums);

15. Pārējo finanšu ieguldījumu izmaiņu pārskats (15.pielikums);

16. Pārskats par nākamo periodu izdevumiem un avansu maksājumiem (16.pielikums);

17. Pārskats par prasībām (debitoriem) (17.pielikums);

18. Pārskats par saistībām (kreditoriem) (18.pielikums);

19. Pārskats par aizņēmumiem (19.pielikums);

20. Pārskats par galvojumiem (20.pielikums);

21. Pārskats par nākotnes saistībām (21.pielikums);

22. Pārskats par dažādiem ieņēmumiem un izdevumiem (22.pielikums);

23. Pārskats par budžeta izpildi (pamatbudžets) (23.pielikums);

24. Pārskats par budžeta izpildi (ziedojumi un dāvinājumi) (24.pielikums);

25. Informācija par nomātajiem (izņemot finanšu nomu) aktīviem (25.pielikums);

26. Informācija par iznomātajiem (izīrētajiem) aktīviem (26.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikumi Nr.1.-4. PDF

Pielikumi Nr.5.-17. PDF

Pielikumi Nr.18.-26. PDF


Lejupielāde: DOC un PDF