Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 26.maija 242.lēmumu
Grozījumi ar domes 2020.gada 24.septembra 477.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2015.gada 11.jūnijāNr. 232

protokols Nr. 11, 31. punkts

Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai

Saskaņā ar 2012.gada 8.novembra likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” pārejas noteikumu 2.punktu, 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” (turpmāk – Likums), nosakot, ka katram vēlētājam, par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosināšanu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, jāapliecina paraksts pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.

Atbilstoši Likumam, maksu par paraksta apliecināšanu nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, likuma „Par tautas nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta otro, trešo daļu, 25.5panta otro, trešo daļu, Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.marta rīkojumu Nr.1.1-14/81 „Par vēlētāju parakstu apliecināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt maksu 1,43 EUR (viena euro un 43 centu) apmērā par viena paraksta apliecinājumu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosinājumu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Grozīts ar domes 2020.gada 24.septembra 477.lēmumu

2. Noteikt, ka no lēmuma 1.punktā noteiktās maksas, uzrādot attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā, atbrīvotas šādas personu kategorijas:

2.1. politiski represētās personas,

2.2. invalīdi,

2.3. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki,

2.4. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā,

2.5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai nodrošināt iekasētās maksas uzskaiti. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 242.lēmumu

4. Noteikt, ka ieņēmumi no maksas pakalpojumiem ieskaitāmi Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā un izlietojami saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi. Grozīts ar domes 2022.gada 26.maija 242.lēmumu

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” un ievietot informāciju pašvaldības mājaslapā Dzīvokļu nodaļas sniegto pakalpojumu sadaļā. Svītrots ar domes 2022.gada 26.maija 242.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF