Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2020.gada 24.septembrīNr. 477

protokols Nr. 15, 44. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232
“Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai”

Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22.panta trešo daļu, 25.5panta trešo daļu, Bāriņtiesu likuma 79.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas 2020.gada 16.jūnija vēstuli Nr.02-01.7/126e “Par vēlētāju paraksta apliecināšanas maksu” (reģistrēta Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā 2020.gada 17.jūnijā ar Nr.1.1-19/20S-10026) un 2020.gada 6.augusta vēstuli Nr.02-01.7/164e “Par vēlētāju paraksta apliecināšanas maksu” (reģistrēta Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā 2020.gada 7.augustā ar Nr.1.1-19/20S-12952), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumā Nr.232 “Par maksas noteikšanu personas paraksta apliecināšanai” šādu grozījumu:

Aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus “1.43 EUR (viena euro un 43 centu)” ar skaitļiem un vārdiem “1.42 EUR (viena euro un 42 centu)”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF