Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 18.06.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 244

protokols Nr. 11, 43. punkts

Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2013.gada 30.maija lēmumu Nr.354 „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu”, ir izstrādāts teritorijas lokālplānojums.

Domē 2015.gada 19.maijā ir iesniegta lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali galīgā redakcija.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.pantu un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.punktu, izskatot lokālplānojuma projektu un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 3.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt lokālplānojumu teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali.

2. Lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, un grafisko daļu izdot kā saistošos noteikumus.

3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

4. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt paziņojuma par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

5. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojuma par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali apstiprināšanu publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas.

6. Domes Pilsētplānošanas nodaļai nodrošināt iespēju iepazīties ar lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali plānošanas dokumentiem papīra formā Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā darba laikā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF, PDF