Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2019.gada 29.augusta 409.lēmumu

2015.gada 9.jūlijāNr. 260

protokols Nr. 12, 5. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija nolikuma Nr.30 „Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums” 43.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas 2015.gada 2.jūnija atzinumu (protokols Nr.1.2-22/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

3. Pilnvarot Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

4. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības informācijas biļetenā un pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. A.Grantam.

6. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmums Nr.911 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 9.jūlija lēmumam Nr.260

(protokols Nr.12, 5.punkts)

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumi

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa euro

1. Svītrots ar domes 2016.gada 16.decembra 635.lēmumu

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums

audzēknis/mēnesī

21.00

2.

Papildus mācību stunda (virs programmā noteiktā)

persona/stundā

7.00

3.

Telpu noma

3.1.

klases telpas (vid.15 m²) noma meistarklasēm, individuālajām nodarbībām*

stunda

2.00

3.2.

Koncertzāles (200m²) noma

stunda

26.00

3.3.

mazās zāles (60m²) noma

stunda

7.00

4.

Mūzikas instrumentu noma audzēkņiem

mēnesī

7.00

* Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņiem bez maksas