Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 260.lēmumu
Grozījumi ar domes 2009.gada 11.novembra 741.lēmumu
Grozījumi ar domes 2009.gada 01.oktobra 721.lēmumu

2008.gada 30.oktobrīNr.911

protokols Nr.37, 8. punkts

Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 „Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums” 43.punktu un Jūrmalas pilsētas domes finanšu komitejas 2008.gada 23.oktobra atzinumu (protokols Nr.1.1-58/07), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Jūrmalas mūzikas vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

  2. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumu kontā.

  3. Iegūtos līdzekļus izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

  4. Atbrīvot no Jūrmalas mūzikas vidusskolas mācību maksas Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku bērnus.

  5. Pilnvarot Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktoru slēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

  6. Pilnvarot Jūrmalas mūzikas vidusskolas pedagoģisko padomi atbrīvot no mācību maksas līdz 5% no skolas audzēkņu skaita talantīgos un materiāli nenodrošinātos audzēkņus.

  7. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

  8. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.558 „Par mācību maksas paaugstināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā” un Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumu Nr.559 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā”.

  9. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļai (B.Gailīte) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas Ziņas”.

  10. Lēmumu izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam D.Urbanovičam.

Priekšsēdētājs

Ģ.TrencisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas

domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu Nr.911

(protokols Nr.37. 8.punkts)

Jūrmalas mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumi

1.

Nr.

p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa latos (Ls)

1.

Mācību maksa

audzēknis/mēnesī

15.00

2.

Papildus mācību stunda (virs programmā noteiktā)

persona/stundā

7.00 Izmaiņa ar Domes 2009.gada 01.oktobra 721.lēmumu

3.

Nodarbība interešu izglītībā

persona/stundā

7.00Izmaiņa ar Domes 2009.gada 01.oktobra 721.lēmumu

4. Grozīts ar domes 2010.gada 11.novembra 741.lēmumu

Telpu noma

4.1.

klases telpas (vid.15 m²) noma meistarklasēm, individuālajām nodarbībām*

persona/stundā

3.00

4.2.

koncertzāles noma (299m²)

4.2.1.

- koncertiem **

stundā

57.00

4.2.2.

- sanāksmēm, sapulcēm un tml. pasākumiem

stundā

12.00

4.3.

telpas (15.5 m²) noma kafejnīcai

mēnesī

50.00

5.

Mūzikas instrumentu noma audzēkņiem

mēnesī

5.00

6.

Ieņēmumi no koncertu biļešu tirdzniecības

1gab.

6.1.

- audzēkņu koncerti

1gab.

0.50

6.2.

- pedagogu koncerti

1gab.

1.00

6.3.

- izglītojošs mācību koncerts vai pasākums

1gab.

2.00

6.4.

- profesionālu izpildītāju koncerts

1gab.

5.00

* Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņiem bez maksas

** ar mūzikas instrumentu – flīģeli ”

2. Papildināts ar domes 2010.gada 11.novembra 741.lēmumu