Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 5.maija 167.lēmumu

2015.gada 30.jūlijāNr. 305

protokols Nr. 13, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes
Simbolikas komisijas izveidi

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošo noteikumu Nr.20 „Par Jūrmalas pilsētas simboliku” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisiju (turpmāk – Simbolikas komisija) 9 cilvēku sastāvā.

2. Apstiprināt Simbolikas komisiju šādā sastāvā:

2.1. Simbolikas komisijas priekšsēdētājs – Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs;

2.2. Simbolikas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas vadītājs;

2.3. Simbolikas komisijas locekļi:

2.3.1. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs;

2.3.2. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs;

2.3.3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļas vadītājs;

2.3.4. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs;

2.3.5. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas galvenais mākslinieks;

2.3.6. Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs;

2.3.7. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja palīgs, saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

3. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 11.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/606 Par Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanas komisiju.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis