Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 315

protokols Nr. 13, 21. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
sadales apstiprināšanu Grāvju ielā 54,
Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

Izskatot zemes īpašuma Grāvju ielā 54, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 014 7811, (turpmāk – zemes vienība) īpašnieku I.K., personas kods un A.K., personas kods, (turpmāk – zemes vienības īpašnieki) pilnvarotās personas G.V., personas kods, ģenerālpilnvara iereģistrēta notariālo aktu grāmatā 2014.gada 20.novembrī ar Nr.8437, 2015.gada 10.jūlija iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.14-3/3395, ar lūgumu Domei apstiprināt zemes vienības sadali, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemes vienības sadale izstrādāta pēc zemes vienības īpašnieku priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 22.decembra lēmumu Nr.14-9/244 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Grāvju ielā 54, Jūrmalā”. Projekta mērķis ir zemes vienības sadalīšana izveidojot divas 1033 m2 un 1571 m2 lielas zemes vienības.

Zemes ierīcības projektu izstrādājusi Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NONIJS”, vienotais reģistrācijas Nr.40003675695, zemes ierīcības ierīkotājs G.R., sertifikāts Zemes ierīcības darbu veikšanai BA Nr.438, pamatojoties uz zemes vienības īpašnieku lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienībai.

Zemes vienību īpašnieku īpašuma tiesības uz zemes vienību nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3292.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 19.panta pirmo daļu (2015.gada 26.janvārī saņemts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas skaņojums, Dokumenta nosaukums 424582.edoc.) 19.panta otro daļu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 9.1. un 11.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14., 15.apakšpunktiem (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2015.gada 29.jūlija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Grāvju ielā 54, Jūrmalā, ar kopējo platību 2604 m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1033 m2 platībā un piešķirot adresi Grāvju iela 54A, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Grāvju ielā 54, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1571 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. noteikt, ka zemes vienībai Grāvju ielā 54, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601);

1.2. zemes vienībai Grāvju ielā 54, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.3292 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr. 1.1. un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

1.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

1.3. Uzdot zemes vienības Grāvju iela 54, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Grāvju iela 54A, Jūrmalā, ar kopējo platību 1033 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. noteikt, ka zemes vienības Grāvju ielā 54A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

2.2. noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Grāvju ielā 54A, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (kods: 7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods: 7312030100).

2.3. Uzdot zemes vienības Grāvju ielā 54A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr. 1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 43.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF