Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 327

protokols Nr. 13, 33. punkts

Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā
pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa”

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 1.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lībiešu ielā 21, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0703 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000176658.

Nekustamajā īpašumā Lībiešu ielā 21, Jūrmalā, atrodas Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa”.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumu Nr.73 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa” ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta un padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Iestādes darbības mērķis ir organizēt un īstenot licencētas speciālās pirmsskolas izglītības programmas, sagatavot izglītojamo pamatizglītības apguvei un nostiprināt viņu veselību.

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs.

Pamatojoties uz Civillikuma 1947.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta trešo, ceturto, sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 29.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/13), lai organizētu un īstenotu licencētas speciālās pirmsskolas izglītības programmas, sagatavotu izglītojamos pamatizglītības apguvei, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa”, reģistrācijas Nr.90009563202, patapinājumā uz nenoteiktu laiku šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma esošo nekustamo īpašumu un mantu:

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī bilances vērtība uz 01.07.2015. (EUR)

1.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

1300 020 0703

Zemes gabals.

5043 m2

99453,05

2.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

1300 020 0703 001

Pamatskolas ēka.

915.6 m2

24338,97

3.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

1300 020 0703 002

Šķūnis.

25.2 m2

469,59

4.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

1300 020 0703 003

Pagrabs

20.4 m2

1746,60

5.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

Gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam

301 m2

20902,01

6.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

Bērnu rotaļu laukuma komplekts:

1.rotaļu komplekss „Vilcieniņš”V2-1 gab.,

2.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23-1 gab.,

3.rotaļu komplekss RRL1-1 gab.,

4.smilšu kaste ar tīklu 3x3 m-1 gab.,

5.rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.,

6.rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL101 – 1 gab.,

7.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 4 gab.,

8.soli ar atzveltni SO2 – 10 gab.,

9.atkritumu urnas AU – 2 gab..

20998,88

7.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

Ietve

2. Apstiprināt patapinājuma līguma projektu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 2.punktā minētā patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi „Podziņa”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.327

(protokols Nr.13, 33.punkts)

PATAPINĀJUMA LĪGUMS Nr.___________

Jūrmalā 2015.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, (turpmāk – PATAPINĀTĀJS) tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde „Podziņa”, reģistrācijas Nr.90009563202, (turpmāk - PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS) tās vadītājas p.i. ____________ personā, kura rīkojas saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumu Nr.73 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Podziņa” nolikums”", no otras puses,

pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada _________ lēmumu Nr._____ „Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa””, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PATAPINĀTĀJS nodod un PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS pieņem bezatlīdzības lietošanā – patapinājumā šādu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu un mantu (turpmāk – ĪPAŠUMS):

Nr. p/k

Nekustamā īpašuma adrese.

Kadastra apzīmējums

Objekta tips

Platība/ daudzums

Atlikusī bilances vērtība uz 01.07.2015. (EUR)

1.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

1300 020 0703

Zemes gabals.

5043 m2

99453,05

2.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

1300 020 0703 001

Pamatskolas ēka.

915.6 m2

24338,97

3.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

1300 020 0703 002

Šķūnis.

25.2 m2

469,59

4.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

1300 020 0703 003

Pagrabs

20.4 m2

1746,60

5.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

Gumijas segums bērnu rotaļu laukuma komplektam

301 m2

20902,01

6.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

Bērnu rotaļu laukuma komplekts:

1.rotaļu komplekss „Vilcieniņš”V2-1 gab.,

2.rotaļu komplekss ar divām platformām un vingrošanas elementu BRL23-1 gab.,

3.rotaļu komplekss RRL1-1 gab.,

4.smilšu kaste ar tīklu 3x3 m-1 gab.,

5.rotaļu komplekss ar trīs platformām un vingrošanas elementu BRL32 – 1 gab.,

6.rotaļu komplekss ar vienu platformu BRL101 – 1 gab.,

7.šūpoles uz atsperes ar zirdziņa kontūras sēdekli FS101 – 4 gab.,

8.soli ar atzveltni SO2 – 10 gab.,

9.atkritumu urnas AU – 2 gab.

20998,88

7.

Lībiešu iela 21, Jūrmala

Ietve

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 1.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lībiešu ielā 21, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 020 0703 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000176658.

1.3. ĪPAŠUMS ir nodots PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM ar Nodošanas – pieņemšanas aktu, kas noslēgts pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/375 „Par darba telpu piešķiršanu”.

1.4. ĪPAŠUMS tiek nodots patapinājumā ar mērķi, lai PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) īstenošanu, organizētu un īstenotu licencētas speciālās pirmsskolas izglītības programmas.

1.5. Līdzējiem ĪPAŠUMA stāvoklis ir zināms un pretenzijas par to nav.

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc līdzēju abpusējas parakstīšanas.

2.2. LĪGUMS ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

3.1.1. izmantot ĪPAŠUMU tikai LĪGUMA 1.4. punktā noteiktajiem mērķiem;

3.1.2. ĪPAŠUMĀ nodrošināt sanitāri higiēnisko, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumus un citu valsts un municipālo dienestu prasību ievērošanu;

3.1.3. atbilstoši LĪGUMA noteikumiem, saglabāt un uzturēt labā stāvoklī ĪPAŠUMU, pie tā piederošos stādījumus, ceļus un tajā esošās iekārtas, inženiertīklus un komunikācijas;

3.1.4. ievērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

3.1.5. avārijas situāciju gadījumā veikt visus nepieciešamos pasākumus tās novēršanai un bez kavēšanās paziņot organizācijai, kas nodrošina attiecīgo komunikāciju apkalpi vai avāriju novēršanu, kā arī informēt PATAPINĀTĀJU;

3.1.6. par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.7. nodrošināt ĪPAŠUMA apsaimniekošanu, uzturēšanu, sakopšanu, patstāvīgi slēgt līgumus ar attiecīgiem uzņēmumiem, personām par ĪPAŠUMA apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumiem un veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izsniegtajiem rēķiniem;

3.1.8. pēc PATAPINĀTĀJA pieprasījuma sniegt informāciju jautājumos, kas saistīti ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.1.9. nekavēt PATAPINĀTĀJU vai tā pilnvaroto pārstāvi veikt ĪPAŠUMA tehnisko pārbaudi, nodrošinot PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvju piedalīšanos;

3.1.10. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības, lai nepasliktinātu lietotā ĪPAŠUMA stāvokli;

3.1.11. LĪGUMA darbības laikā veikt visas nepieciešamās darbības apkures sezonas uzsākšanas un pabeigšanas nodrošināšanai,

3.1.12. ne retāk kā reizi pusgadā līdz kārtējā gada 1.aprīlim un 1.oktobrim veikt ĪPAŠUMA inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtu un citu ar ĪPAŠUMA ekspluatāciju saistītu elementu vizuālo apskati un tehniskā stāvokļa apsekošanu, pēc kuras rakstiski, sastādot apsekošanas aktu, informēt ĪPAŠNIEKU par apsekošanas rezultātiem, nepieciešamajiem kārtējiem remontdarbiem, nepieciešamajiem steidzami veicamajiem pasākumiem ĪPAŠUMA saglabāšanai, tā tehniskā stāvokļa uzlabošanai, pasargāšanai no bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma, remontdarbu paredzamo izmaksu tāmi, kuras kopsumma norādāma apsekošanas aktā.

3.2. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA tiesības:

3.2.1. LĪGUMA darbības laikā bez atlīdzības lietot ĪPAŠUMU, ievērojot LĪGUMA nosacījumus;

3.2.2. rakstiski saskaņojot ar PATAPINĀTĀJU, veikt ĪPAŠUMA remontu, rekonstrukciju un renovāciju;

3.2.3. slēgt līgumus ar trešajām personām par atsevišķu darbu izpildi sakarā ar ĪPAŠUMA apsaimniekošanu un uzturēšanu;

3.2.4. nodot ĪPAŠUMU vai tā daļu apakšnomā trešajai personai, slēgt sadarbības vai cita veida līgumus, kuru rezultātā trešā persona iegūtu tiesības uz ĪPAŠUMA vai tā daļas pilnīgu vai daļēju lietošanu saskaņā ar PATAPINĀTĀJA 2012.gada 7.jūnija instrukciju Nr.2 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība” vai to aizstājošu PATAPINĀTĀJA noteiktu kārtību un PATAPINĀTĀJA apstiprinātajiem PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA maksas pakalpojumu izcenojumiem.

3.3. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nav tiesības:

3.3.1. ieķīlāt savas lietošanas tiesības;

3.3.2. veikt ĪPAŠUMA rekonstrukciju, pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi bez projekta dokumentācijas rakstiskas saskaņošanas ar PATAPINĀTĀJU un attiecīgajām valsts un/vai pašvaldības iestādēm.

3.4. PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS atbild par visiem zaudējumiem, kas rodas PATAPINĀTĀJAM PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA prettiesisku darbību rezultātā.

4. PATAPINĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. PATAPINĀTĀJAM ir pienākums netraucēt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA darbību ĪPAŠUMĀ, ja tā atbilst LĪGUMĀ paredzētajiem noteikumiem.

4.2. PATAPINĀTĀJA tiesības:

4.2.1. veikt kontroli pār ĪPAŠUMA ekspluatāciju un izmantošanu atbilstoši LĪGUMA prasībām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA pārstāvi, bet tā neierašanās gadījumā – bez viņa klātbūtnes, par ko tiek sastādīts akts;

4.2.2. ārkārtēju avāriju vai dabas stihiju gadījumā iekļūt ĪPAŠUMĀ bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJU;

4.2.3. pieprasīt no PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA paskaidrojumus par ĪPAŠUMA stāvokli;

4.2.4. dot norādījumus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM sakarā ar ĪPAŠUMA lietošanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu.

4.3. PATAPINĀTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM vai trešajām personām, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA, tā darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.

4.4. PATAPINĀTĀJAM nav pienākums atlīdzināt PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJAM nekādus PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJA izdarītos ĪPAŠUMA uzlabojumus un labiekārtošanas darbus, ja par to nav bijusi rakstiska vienošanās ar PATAPINĀTĀJU.

5. LĪGUMA IZBEIGŠANA

5.1. LĪGUMS tiek izbeigts un ĪPAŠUMS nododams atpakaļ PATAPINĀTĀJAM, ja ĪPAŠUMS tiek izmantots pretēji tā nodošanas patapinājumā mērķim un LĪGUMA noteikumiem.

5.2. LĪGUMS var tikt izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes līdzējiem savstarpēji par to rakstiski vienojoties vai pēc viena līdzēja pieprasījuma, rakstiski paziņojot par to otram līdzējam ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš.

5.3. Pēc LĪGUMA termiņa beigām vai izbeidzot LĪGUMU pirms termiņa, PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS nodod ĪPAŠUMU PATAPINĀTĀJAM vai tā pilnvarotajam pārstāvim ar pieņemšanas – nodošanas aktu 5 (piecu) dienu laikā no LĪGUMA izbeigšanas vai termiņa izbeigšanās dienas.

6. CITI NOTEIKUMI

6.1. Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6.2. Strīdi tiek izskatīti savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, strīdus jautājumi izskatāmi Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

6.3. Parakstītais LĪGUMS pilnībā apliecina līdzēju vienošanos. Nekādi mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par LĪGUMA nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas LĪGUMA noteikumos stāsies spēkā tikai, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abi līdzēji.

6.4. Visiem jautājumiem, kas nav noregulēti LĪGUMĀ, līdzēji piemēro spēkā esošos normatīvos aktus.

6.5. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā ar teksta daļu uz ____ (___), divos eksemplāros – katram līdzējam pa vienam. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PATAPINĀTĀJS PATAPINĀJUMA ŅĒMĒJS
Jūrmalas pilsētas dome Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa"
n/m reģ.Nr.90000056357 reģ.Nr.90009563202
Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 Lībiešu iela 21, Jūrmala, LV-2016
___________ ___________
G.Truksnis

Lejupielāde: DOC un PDF