Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 331

protokols Nr. 13, 37. punkts

Par grozījumiem telpu Edinburgas prospektā 75,
Jūrmalā, nomas līgumā ar VAS „Tiesu namu aģentūra”

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 27.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 007 3806, kas sastāv no zemesgabala (kadastra apzīmējums 1300 007 3806) un pamatceltnes nostiprinātas Valsts akciju sabiedrībai „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr.40003334410, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.640.

2009.gada 11.februārī starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Valsts zemes dienestu (reģistrācijas Nr.LV90000686910) noslēgts nomas līgums par telpu nomu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, kas reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/105 (turpmāk – Līgums).

Līgumā ir veikti vairāki grozījumi:

1. 2009.gada 18.jūnija vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/105,

2. 2009.gada 30.oktobra vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/827,

3. 2010.gada 27.decembra vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā 2011.gada 6.janvārī ar Nr.1.1-16.3/14,

4. 2013.gada 14.februāra trīspusēja vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-16.3/186, par 2009.gada 11.februāra nomas līguma pārjaunojumu ar valsts akciju sabiedrību „Tiesu namu aģentūra” (turpmāk – Aģentūra),

5. 2013.gada 30.aprīļa vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā 2013.gada 28.maijā ar Nr.1.1-16.3/581,

6. 2013.gada 23.maija vienošanās, kas reģistrēta Domes lietvedības sistēmā 2013.gada 3.jūnijā ar Nr.1.1-16.3/606.

Saskaņā ar Līguma 2.1. punktu Dome ēkā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, šobrīd nomā no Aģentūras šādas telpas:

- 1. stāvā – Nr.1 (38 m2), Nr.27/28 (0,5 m2+7,6 m2);

- 2.stāvā – Nr.1 (77,7 m2), Nr.2 (26,5 m2), Nr.5 (18,9 m2), Nr.6 (19,7 m2), Nr.28/29,30 (10,8 m2+0,4 m2x2), Nr.32/33,34 (10,9 m2+0,4 m2x2), Nr.35/36,37 (11,2 m2+0,4 m2x2), Nr.38 (11,9 m2), Nr.39 (23,6 m2);

- 3.stāvā – Nr.2/3 (3,5m2+23,2 m2), Nr.7/6,8 (10,2 m2+0,4m2x2), Nr.9 (9,1 m2), Nr.10 (11,7 m2), Nr.11/12,13,14,15 (21,7 m2+0,4 m2x4), Nr.17 (13,3 m2), Nr.23 (12 m2), Nr.24 (12,3 m2), Nr.27 (11,9 m2), Nr.28 (12,3 m2), Nr.29 (13,5 m2), Nr.31 (23,7 m2), Nr.32 (23,2 m2), Nr.33 (11,2 m2), Nr.34 (11,9 m2), Nr.35 (11,9 m2).

Nomāto telpu kopējā platība 498,7 m2. Papildus Domes lietošanā ir nodotas septiņas autostāvvietas ēkas pagalmā. Telpu nomas maksa šobrīd noteikta 5,29 EUR/m2 papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Telpu nomas maksā iekļauta maksa par komunālajiem pakalpojumiem, kurus Dome saņem ar Aģentūras starpniecību pēc pakalpojumu sniedzēju tarifiem proporcionāli aizņemtajai telpu platībai ēkā.

Līguma 7.1.punkts nosaka, ka Līgums ir spēkā 1 (vienu) gadu un līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas uzņemtās saistības. Savukārt Līguma 7.3.punkts nosaka – ja neviena no Pusēm trīs mēnešus pirms Līguma darbības termiņa beigām nav iesniegusi otrai Pusei paziņojumu par Līguma darbības izbeigšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Līgums ikreiz automātiski pagarinās uz vienu gadu.

Ņemot vērā, ka Līgumā garantētais nomas termiņš 1 (viens) gads nedod Domei iespējas ilgtermiņā plānot savu darbu, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt ieguldījumus telpu renovācijā un rekonstrukcijā, jo šajā periodā nav iespējams kompensēt telpās veiktos ieguldījumus, Dome 2015.gada 23.janvārī ir nosūtījusi Aģentūrai vēstuli Nr.1.1-28/349, kurā lūdz Aģentūru izskatīt iespēju iznomāt telpas Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, uz laiku, kas nav mazāks par 12 gadiem.

Tā kā šobrīd Dome papildus izmanto telpas, par kurām Līgums nav noslēgts, nepieciešams veikt grozījumus arī Līguma 2.1.punktā atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī attiecīgi grozīt Līguma 5.1. punktu.

Aģentūra 2015.gada 19.jūnijā ir iesniegusi no savas puses parakstītu vienošanās projektu pie Līguma (reģistrēts Domes lietvedības sistēmā ar Nr.1.1-28/6643), kas paredz, ka Līgums ir spēkā līdz 2027.gada 30.jūnijam, kā arī groza Līguma 2.1. un 5.1.punktus atbilstoši faktiski aizņemto telpu platībai, nemainot nomas maksas apmēru par vienu telpas kvadrātmetru, kas šobrīd noteikta 5,29 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 24.pantu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 21.4.apakšpunktu, 74.punktu, Līguma 6.1.punktu un ņemot vērā 2015.gada 29.jūlija Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Piekrist valsts akciju sabiedrības „Tiesu namu aģentūra” sagatavotajai un parakstītajai Vienošanās Nr.6 (reģistrācijas Nr.04-15/____) pie 2009.gada 11.februāra nomas līguma Nr.09-LR/4-09 par telpu nomu Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75, redakcijai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu un uzdot Domes priekšsēdētājam noteiktajā kārtībā to parakstīt.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF