Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 30.jūlijāNr. 334

protokols Nr. 13, 40. punkts

Par zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā
kadastra Nr.1300 006 0701, atsavināšanu

Saskaņā ar 2002.gada 12.aprīļa Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas lēmumu Nr.282 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, „Bražciems 0701”” izveidots zemesgabals Bražciems 0701, Jūrmalā 253467 m2 platībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2003.gada 3.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu „Bražciems 0701”, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, kopējā platība 253467 m2 (turpmāk – zemesgabals) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000080317.

Zemesgabalam noteikti apgrūtinājumi:

- zemesgabals atrodas dabas pamatnes teritorijā;

- zemesgabala daļa 4457 m2 platībā atrodas Lielupes upes 10 m tauvas joslā;

- zemesgabala daļa 131824 m2 platībā atrodas Lielupes upes 20 m aizsargjoslā.

Uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēkas.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta lēmumu Nr.123 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701” un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.90 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu” zemesgabala daļa 143170 m2 platībā atrodas jauktā kūrortu teritorijā (1K2), daļa - 100567 m2 platībā dabas teritorijā (1D2) un daļa - 9730 m2 platībā satiksmes infrastruktūras teritorijā (Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2015.gada 19.marta izziņa Nr.14-2/32).

2003.gada 12.maijā Jūrmalas pilsētas dome noslēgusi Zemes nomas līgumu Nr.01-16.3/599 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „BRAŽUCIEMS” par zemesgabala iznomāšanu apbūvei saskaņā ar izstrādājamo detālo plānojumu un apsaimniekošanu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BRAŽUCIEMS” nomas tiesības uz zemesgabalu līdz 2028.gada 2.aprīlim nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000080317. 2003.gada 27.maijā parakstīta vienošanās Nr.01-16.3/724 par Zemes nomas līguma izmaiņām.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.90 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Bražciems 0701, Jūrmalā, apstiprināšanu” apstiprināts zemesgabala detālplānojuma projekts.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem uz Zemesgabala atrodas mežaudze 253467 m2 platībā un Zemesgabala kadastrālā vērtība 2015.gada 1.janvārī noteikta 178 162,00 EUR apmērā.

Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Atsavināšanas likums) 4.panta pirmajai daļai atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka zemesgabals nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” tas iekļauts atsavināmo īpašumu sarakstā (lēmuma 1.pielikums, 1.kārta 1.punkts). Atbilstoši Atsavināšanas likuma 5.panta piektajā daļā noteiktajam lēmumā par atsavināšanu jānorāda atsavināšanas veids. Atsavināšanas likuma 3.panta otrā daļa nosaka, ka publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Līdz ar to Zemesgabals pārdodams izsolē.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības datiem zemesgabala atlikusī bilances vērtība 2015.gada 1.janvārī ir 357 044,07 EUR apmērā un mežaudzes - 44 519,74 EUR apmērā.

Saskaņā ar Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2014.gada 17.marta izziņu uz Zemesgabala esošās mežaudzes izpirkšanas vērtība 2013.gadā noteikta 44 519,74 EUR apmērā.

Saskaņā ar vērtētāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EIROEKSPERTS” (turpmāk – Sabiedrība) 2015.gada 30.aprīļa atzinumu zemesgabala tirgus vērtība 2015.gada 7.aprīlī noteikta 1 092 000,00 EUR apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumiem „Mežaudzes novērtēšanas kārtība” mežaudzes novērtēšanu veic Valsts meža dienests. Tā kā Sabiedrība nav tiesīga vērtēt mežaudzi, tad Sabiedrības noteiktā Zemesgabala vērtība ir bez mežaudzes vērtības. Līdz ar to kopējā Zemesgabala nosacītā cena nosakāma, summējot Sabiedrības noteikto Zemesgabala tirgus vērtību un Valsts meža dienesta noteikto mežaudzes vērtību un summu noapaļojot, tādējādi nosacītā cena ir 1 136 520,00 EUR.

Atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa nosaka, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.

Jūrmalas pilsētas domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija 2015.gada 24.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.1 (protokols Nr.8.2-58/11), ar kuru nolēma:

1. Noteikt, ka pašvaldības nekustamos īpašumus, kuru nosacītā cena līdz lielāka par 100 000 EUR (simts tūkstošiem euro), var pirkt uz nomaksu līdz 12 mēnešiem.

2. Uzdot Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai, izstrādājot pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles noteikumus un pirkuma līgumu, iekļaut tajos šādus noteikumus:

2.1. par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu;

2.2. īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu pāriet tikai ar pirkuma summas samaksu pilnā apmērā;

2.3. ja nekustamais īpašums tiek nodots vai jau ir nodots lietošanā pircējam pirkuma līguma noslēgšanas brīdī, tad papildus slēdzams nekustamā īpašuma nomas līgums, kas ir spēkā līdz pilnas pirkuma summas samaksai.

Ņemot vērā minēto, Zemesgabala izsoles noteikumos un pirkuma līgumā iekļaujami noteikumi, par kuriem lēmusi Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro daļu un septīto daļu, 10.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 „Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai’, Jūrmalas pilsētas domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 24.jūlija lēmumu Nr.1 un Nr.2 (protokols Nr.8.2-58/11) un Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 29.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/13), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārdot izsolē zemesgabalu Bražciems 0701, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, ar kopējo platību 253467 m2 (uz zemesgabala atrodas mežaudze 253467 m2 platībā).

2. Apstiprināt zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā:

2.1. nosacīto cenu 1 136 520,00 EUR (viens miljons viens simts trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit euro);

2.2. izsoles soli – 56826,00 EUR apmērā;

2.3. izsoles reģistrācijas maksu – 210,00 EUR apmērā.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 006 0701), izsoles noteikumus (pielikumā).

4. Publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetenā, Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sludinājumu par nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 006 0701), pārdošanu izsolē.

5. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 006 0701), atsavināšanai.

6. Uzdot Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai rīkot nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 006 0701), izsoli.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 30.jūlija lēmumam Nr.334

(protokols Nr.13, 40.punkts)

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma - zemesgabala

Bražciems 0701, Jūrmalā

IZSOLES NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, kopējā platība 253467 m2 un uz zemesgabala esošās mežaudzes 253467 m2 platībā, izsoles noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome rīko Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā, (turpmāk – Objekts) izsoli pircēja noteikšanai saskaņā ar Civillikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu.

1.2. Ziņas par Objektu:

1.2.1. adrese – Bražciems 0701, Jūrmalā;

1.2.2. kadastra numurs – 1300 006 0701;

1.2.3. Objekts sastāv no zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701 kopējā platība 253467 m2 un uz zemesgabala esošās mežaudzes 253467 m2 platībā;

1.2.4. īpašuma tiesības uz Objektu 2003.gada 3.februārī nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100 006 0701;

1.2.5. zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, apgrūtinājumi:

1.2.5.1. zemesgabals atrodas dabas pamatnes teritorijā;

1.2.5.2. zemesgabala daļa 4457 m2 platībā atrodas Lielupes upes 10 m tauvas joslā;

1.2.5.3. zemesgabala daļa 131824 m2 platībā atrodas Lielupes upes 20 m aizsargjoslā

1.2.5.4. nomas tiesības uz zemesgabalu līdz 2028.gada 2.aprīlim

1.2.5.5. uz zemesgabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas ēka

1.3. Objekta nosacītā cena – izsoles sākumcena (turpmāk – Sākumcena) ir 1 136 520 EUR (viens miljons viens simts trīsdesmit seši tūkstoši pieci simti divdesmit euro) apmērā.

1.4. Objekta izsoles reģistrācijas maksa ir 210,00 EUR (divi simti desmit euro) apmērā.

1.5. Objekta atsavināšanas veids ir pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu vai nomaksu uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

1.6. Objekta pārdošanu izsolē organizē Jūrmalas pilsētas dome. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles dienas publicē sludinājumu par izsoli oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, izvieto paziņojumu par izsoli redzamā vietā pie izsolāmā Objekta, kā arī ievieto sludinājumu Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.jurmala.lv.

1.7. Pretendentu pieteikšanās termiņš uz Objekta izsoli noteikts sludinājumā, kas publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

2. Objekta izsoles sagatavošanas kārtība

2.1. Ja Noteikumu 1.7.apakšpunktā noteiktajā termiņā piesakās vismaz viens izsoles dalībnieks, Objekta izsole notiks Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.

2.2. Ja uz izsoli reģistrējas tikai viens izsoles dalībnieks, Objekts tiek pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu soli saskaņā ar Noteikumu 4.13.apakšpunktu.

2.3. Izsoli atbilstoši Noteikumu 4.nodaļā minētajiem nosacījumiem rīko Jūrmalas pilsētas domes izveidota Mantas novērtēšanas un izsoļu komisija (turpmāk – Komisija).

3. Izsoles dalībnieki, to reģistrācijas kārtība

3.1. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” pretendentam personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību sludinājumā noteiktajā termiņā Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz pieteikums ar apliecinājumu par piedalīšanos izsolē saskaņā ar Noteikumiem.

3.2. Par izsoles pretendentu var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt Latvijas Republikā nekustamo īpašumu.

3.3. Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties uz izsoli ir jāiesniedz šādi dokumenti:

3.3.1. Latvijā reģistrētām juridiskām personām un ārvalstu juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām:

3.3.1.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem, norādot, vai vēlas Objektu iegādāties uz nomaksu vai ar tūlītēju samaksu. Ja pretendents vēls iegādāties Objektu uz nomaksu, tad pretendentam jānorāda vēlamais nomaksas termiņš, kas nedrīkst būt garāks kā 12 mēneši;

3.3.1.2. attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par Objekta iegādi;

3.3.1.3. spēkā esošu statūtu (dibināšanas līguma) apliecināta kopija vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

3.3.1.4. saskaņā ar Noteikumu 3.9.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.1.5. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.1.6. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.1.7. ja pretendents plāno pirkt Objektu uz nomaksu, tad Latvijā reģistrēta juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība iesniedz dokumentu par to, ka tā ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus, bet ārvalstu juridiskā persona, kā arī personālsabiedrība — to apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņu par finanšu resursu pieejamību.

3.3.2. Fiziskām personām:

3.3.2.1. Jūrmalas pilsētas domei adresēts pieteikums par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem, norādot, vai vēlas Objektu iegādāties uz nomaksu vai ar tūlītēju samaksu. Ja pretendents vēls iegādāties Objektu uz nomaksu, tad pretendentam jānorāda vēlamais nomaksas termiņš, kas nedrīkst būt garāks kā 12 mēneši

3.3.2.2. saskaņā ar Noteikumu 3.9.apakšpunktu Objekta nodrošinājuma samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.2.3. izsoles reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments;

3.3.2.4. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3.3.2.5. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments un tās pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).

3.4. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijai saistošu starptautisko līgumu noteikumiem.

3.5. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:

3.5.1. beidzies pieteikšanās termiņš uz izsoli;

3.5.2. nav iesniegti visi Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētie dokumenti.

3.6. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem tā, lai tiem būtu juridisks spēks saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

3.7. Izsoles pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu un tajos uzrādīto ziņu patiesumu, Jūrmalas pilsētas dome neatbild par sekām, kas rodas, ja atklājas, ka uzrādītās ziņas bijušas nepatiesas. Jūrmalas pilsētas domē iesniegtie dokumenti izsoles pretendentiem atpakaļ netiek izsniegti.

3.8. Jebkuras prasības mainīt Noteikumu nosacījumus no izsoles pretendenta puses tiek uzskatītas par atteikumu pirkt Objektu saskaņā ar Noteikumiem.

3.9. Izsoles pretendentiem līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam termiņam jāsamaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.9.1. Objekta nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsoles Sākumcenas, tas ir 113 652,00 EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro un 00 centi) apmērā, norādot maksājuma mērķi „Nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.9.2. izsoles reģistrācijas maksu 210,00 EUR (divi simti desmit euro) apmērā ar mērķi „Nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”.

3.10. Noteikumu 3.9.apakšpunktā noteiktā izsoles reģistrācijas maksa un noteiktais Objekta nodrošinājums uzskatāms par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Noteikumu 3.9.apakšpunktā norādītajā bankas norēķinu kontā līdz sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” noteiktajam pieteikšanās termiņam.

3.11. Komisija apstiprina to personu sarakstu, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus, proti, tās ir iesniegušas Noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus sludinājumā oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” norādītajā termiņā, pārskaitījušas Noteikumu 3.9.apakšpunktā noteikto izsoles reģistrācijas maksu un noteikto Objekta nodrošinājumu, (turpmāk – Dalībnieki).

3.12. Izsoles dalībnieku sarakstu (turpmāk – Dalībnieku saraksts) sastāda Komisija. Dalībnieku sarakstā ieraksta katra Dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, norāda ziņas par pirmpirkuma tiesību izmantošanas pieteikumu, ja tāds saņemts, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārdu un uzvārdu.

3.13. Izsoles Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ieraksta šādas ziņas:

3.13.1. Dalībnieka reģistrācijas numuru;

3.13.2. Dalībnieka vārdu, uzvārdu vai juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu;

3.13.3. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.4. juridiskas personas vai personālsabiedrības pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.13.5. iemaksātās izsoles reģistrācijas maksas un Objekta nodrošinājuma apmēru;

3.13.6. izsolāmā Objekta nosaukumu;

3.13.7. izsoles vietu un laiku;

3.13.8. Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas vietu un datumu;

un to paraksta izsoles vadītājs, norādot savu amatu un vārdu un uzvārdu.

3.14. Komisija līdz izsoles dienai sagatavo Dalībnieku reģistrācijas žurnālu, norādot šādas ziņas par Dalībnieku, kas ir ieradies uz izsoli:

3.14.1. izsolāmo Objektu;

3.14.2. Dalībnieka kārtas reģistrācijas numuru un datumu;

3.14.3. Dalībnieka – juridiskas personas vai personālsabiedrības pilnu nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru;

3.14.4. Dalībnieka – fiziskas personas - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.5. Dalībnieka pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.6. Dalībnieka juridiskas personas vai personālsabiedrības pārstāvja - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

3.14.7. Dalībnieka adresi.

3.15. Dalībniekiem reģistrācijas apliecību numurus piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieki Jūrmalas pilsētas domē iesnieguši rakstisku pieteikumu par Objekta pirkšanu.

3.16. Komisija, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt Objekta pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.

3.17. Jūrmalas pilsētas dome un Komisija līdz izsoles sākumam nedrīkst izpaust Dalībnieku skaitu un jebkādas ziņas par Dalībniekiem.

3.18. Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Objekta dokumentiem, kuri raksturo Objektu, un ir Jūrmalas pilsētas domes rīcībā, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Objektu.

4. Izsoles norise

4.1. Izsole notiek, ja ir reģistrējies vismaz viens izsoles pretendents un tās norisē piedalās vairāk kā puse no Komisijas sastāva. Izsoli vada Komisijas vadītājs.

4.2. Pirms izsoles atklāšanas Dalībnieks uzrāda Dalībnieka reģistrācijas apliecību.

4.3. Dalībnieka, tā pārstāvja vai tā pilnvarotās personas personību pārbauda pēc personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas, pēc tam tiek izsniegta Dalībnieka solīšanas karte ar numuru. Solīšanas karšu numura secība atbilst Dalībnieku reģistrācijas apliecību numuru secībai.

4.4. Izsoles laikā filmēt un fotografēt bez Komisijas atļaujas ir aizliegts.

4.5. Starp izsoles Dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus.

4.6. Dalībnieki pirms izsoles paraksta Noteikumus.

4.7. Izsoles gaita tiek protokolēta.

4.8. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc Dalībnieku saraksta un, ja konstatē, ka uz izsoli ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tiek uzsākta solīšana.

4.9. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, tad izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

4.10. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

4.11. Ja neviens reģistrētais Dalībnieks neizdara solījumu, tad izsole atzīstama par nenotikušu.

4.12. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, nosauc savu vārdu un uzvārdu un katra Komisijas locekļa vārdu un uzvārdu, nosauc pārdodamā Objekta adresi un īpašuma sastāvu, paziņo tā Sākumcenu, kā arī summu, par kādu cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu (turpmāk – Izsoles solis).

4.13. Izsoles solis noteikts – 56 826,00 EUR (piecdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro) apmērā.  Solīšana notiek tikai pa vienam Izsoles solim. Izsoles vadītājam nav tiesības koriģēt cenas paaugstinājumu.

4.14. Izdarot solījumu, Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par Noteikumu 4.13.apakšpunktā noteikto Izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Objekta īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam ir saistošs apliecinājums pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.15. Dalībnieku solītās cenas izsoles vadītājs paziņo mutvārdos un tās tiek ierakstītas izsoles protokolā, kamēr vien turpinās pārsolīšana.

4.16. Katrs izsoles Dalībnieks apstiprina ar parakstu Dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto cenu, atsakoties no turpmākās solīšanas. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.17. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, Izsoles vadītājs turpina izsoli paaugstinot pēdējo solīto cenu par Izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem nepiedāvā solīt, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts priekšpēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar savu parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju.

4.18. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, katru reizi to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc trešā āmura piesitiena Objekts ir pārdots Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk – Izsoles uzvarētājs).

4.19. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu izsoles protokolā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.20. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš atteicies pirkt Objektu par nosolīto cenu.

4.21. Ja iestājas Noteikumu 4.20.apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

4.22. Izsoles protokolu paraksta Komisija un visi izsoles Dalībnieki. Pēc protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu. Ja kāds Dalībnieks atsakās parakstīties izsoles protokolā par to tiek izdarīta atzīme.

4.23. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles saņem izrakstu no izsoles protokola, kurā norādīta Objekta nosolītās cenas un Noteikumu 3.9.apakšpunktā samaksātā Objekta nodrošinājuma starpība, un tās apmaksas termiņš. Izrakstu no protokola apliecina Komisija.

4.24. Ja iestājas tādi apstākļi, kas padara izsoles turpmāko norisi par neiespējamu, tad izsoles vadītājs pēc saviem ieskatiem var pieņemt lēmumu par izsoles norises apturēšanu. Šādā gadījumā izsoles gaitu atjauno ne vēlāk kā pēc septiņām darba dienām Jūrmalas pilsētas domes noteiktā laikā, kas tiek rakstiski paziņots Dalībniekiem vismaz trīs darba dienas pirms izsoles norises atjaunošanas dienas. Solīšana atsākas no pēdējās nosolītās cenas, Dalībniekiem paliekot saistītiem ar nosolītajām cenām līdz izsoles apturēšanai.

5. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

5.1. Jūrmalas pilsētas dome Objekta izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto maksājumu saņemšanas.

5.2. Objekta izsoles rezultātu apstiprinājumu var liegt tikai tad, ja, rīkojot izsoli, pieļauta atkāpe no Noteikumos paredzētās izsoles kārtības vai atklājas, ka Izsoles uzvarētājs ir tāda persona, kura nevar slēgt darījumus vai kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

5.3. Sūdzības par Komisijas darbībām Dalībnieki var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam rakstveidā ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Objekta izsoles.

5.4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa septiņu darba dienu laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanas uzaicina Izsoles uzvarētāju noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.5. Objekta pirkuma līgums Izsoles uzvarētājam ir jāparaksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē.

5.6. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā un termiņā nav samaksājis nosolīto cenu, uzskatāms, ka Izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Jūrmalas pilsētas dome par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un uzaicina viņu pirkt Objektu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.7. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

5.8. Ja Dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, noteiktajā termiņā paziņo Jūrmalas pilsētas domei par Objekta pirkšanu un ir veicis Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto pirkuma maksājumu, Jūrmalas pilsētas dome atzīst par izsoles uzvarētāju jauno izsoles uzvarētāju (turpmāk – Jaunais izsoles uzvarētājs) un uzaicina viņu noslēgt Objekta pirkuma līgumu.

5.9. Objekta pirkuma līgums Jaunajam izsoles uzvarētājam jāparaksta Noteikumu 5.5.apakšpunktā noteiktajā termiņā.

5.10. Ja Jaunais izsoles uzvarētājs neveic maksājumus Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteiktajā apmērā, kārtībā un termiņos vai neparaksta Objekta pirkuma līgumu Noteikumu 5.5.apakšpunktā paredzētajā termiņā, uzskatāms, ka Jaunais izsoles uzvarētājs ir atteicies pirkt Objektu. Šajā gadījumā izsole uzskatāma par nenotikušu un Jūrmalas pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

5.11. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par Objekta izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai Objekta pirkuma līgums ar tūlītēju samaksu vai nomaksas pirkumu (1.pielikums vai 2.pielikums).

6. Maksājumu veikšana

6.1. Dalībniekam, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju Objekta pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto Objekta nodrošinājumu, jāiemaksā viena mēneša laikā no Objekta izsoles dienas (Jaunajam izsoles uzvarētājam (Noteikumu 5.6.punkts) viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas) Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, norēķinu kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka” ar mērķi „Nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā, pirkuma maksa”. Objekta nodrošinājums tiek ieskaitīts Objekta pirkuma maksā.

6.2. Izsoles uzvarētājam jāpaziņo Jūrmalas pilsētas domei par Noteikumu 6.1.apakšpunktā veiktās Objekta pirkuma maksas samaksu divu darba dienu laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas veikšanas dienas.

6.3. Pērkot nosolīto Objektu uz nomaksu, Izsoles uzvarētājam divu nedēļu laikā par nosolīto Objektu jāmaksā avanss 10 (desmit) procentu apmērā no piedāvātās augstākās summas uz Noteikumu 6.1.punktā norādīto kontu ar mērķi „Nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā, pirkuma avansa maksa”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta avansā.

6.4. Par Objekta pirkuma maksas samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Noteikumu 6.1.apakšpunktā norādītajā kontā ir saņemts Objekta pirkuma maksas maksājums pilnā apmērā.

6.5. Noslēdzot pirkuma līgumu, kurā piemērots atliktais maksājums, maksa par atlikto maksājumu ir 6 (seši) procenti gadā no vēl nesamaksātās daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

6.6. Izsoles uzvarētājs un Jaunais izsoles uzvarētājs, nokavējot Noteikumu 6.1.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma maksas samaksas termiņu vai Noteikumu 5.5.apakšpunktā noteikto Objekta pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, zaudē iemaksāto Objekta nodrošinājumu, kā arī Objekta pirkšanas tiesības saskaņā ar Noteikumiem.

6.7. Izsoles Dalībniekiem, kuri nav atzīti par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, Objekta nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no Objekta izsoles dienas, pamatojoties uz Dalībnieka iesniegumu, izņemot Noteikumos noteiktajos gadījumos.

6.8. Izsoles reģistrācijas maksu Dalībniekiem neatmaksā.

7. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

7.1. Objekta izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. ja tās norisē piedalās mazāk kā puse no Komisijas sastāva;

7.1.2. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles Dalībniekiem;

7.1.3. neviens izsoles Dalībnieks nav pārsolījis izsoles Sākumcenu;

7.1.4. izsoles Dalībnieks, kurš atzīts par Izsoles uzvarētāju vai Jauno izsoles uzvarētāju, neveic Objekta pirkuma maksas samaksu Noteikumu 6.1.apakšpunktā vai 6.3apakšpunktā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā;

7.1.5. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs neparaksta Objekta pirkuma līgumu saskaņā ar Noteikumu 5.5.apakšpunktu.

7.2. Objekta izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

7.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos Noteikumus;

7.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda Dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds solījums;

7.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē;

7.2.4. izsolē starp izsoles Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai gaitu;

7.2.5. par izsoles Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

7.2.6. Dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

7.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi Objekta izsoles rezultātus;

7.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

7.3. Pretenzijas par 7.2.apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem (izņemot Noteikumu 7.2.7. un 7.2.8.apakšpunktu) Dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles iesniedz Komisijai, pievienojot attiecīgus rakstiskus pierādījumus. Komisija četru nedēļu laikā pēc Objekta izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par Objekta izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

7.4. Konstatējot Noteikumu 7.2.apakšpunktā minētos pārkāpumus, Komisija pēc savas iniciatīvas var ierosināt Jūrmalas pilsētas domei atzīt izsoli par spēkā neesošu.

7.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome un nedēļas laikā paziņo par to Dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

7.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās Objekta izsolē vai starp Dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi Objekta izsoles rezultātus vai Objekta izsoles gaitu, tad attiecīgajiem izsoles Dalībniekiem neatmaksā Objekta nodrošinājumu.

7.7. Ja tiek konstatēts, ka par Dalībnieku atzīta persona vai Objektu nopircis Dalībnieks, kuram nav bijušas tiesības piedalīties Objekta izsolē, Komisija lemj par Objekta nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.

8. Citi noteikumi

8.1. Īpašuma tiesības uz Objektu Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs iegūst ar pirkuma maksas samaksas brīdi. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Objekta pirkuma maksas samaksas pilnā apmērā brīža iesniegt zemesgrāmatu nodaļā dokumentus īpašuma tiesību uz Objektu nostiprināšanai zemesgrāmatā. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, sedz Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs.

8.2. Jūrmalas pilsētas dome nenes atbildību par attiesājumu, ja iestājas kāds no Civillikuma 1603.pantā noteiktajiem gadījumiem. Izsoles uzvarētāja vai Jaunā izsoles uzvarētāja pienākums ir pašam uzņemties visus riskus, tai skaitā izdevumus, kas varētu rasties attiesājuma gadījumā. Izsoles uzvarētājs vai Jaunais izsoles uzvarētājs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no Jūrmalas pilsētas domes.

Pielikumā: 1. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma projekts ar tūlītēju samaksu uz 4 lpp.;

2. Nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līguma projekts uz 4 lp.


1. pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma –

zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā

izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

ar tūlītēju samaksu

Jūrmalā, 2015.gada___._______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. LĪGUMS noslēgts, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, un uz tās esošās mežaudzes 253467 m2 platībā (kadastra numurs 1300 006 0701) (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar:

1.1.1. PĀRDEVĒJA 2015.gada _____________ lēmumu Nr.____ „Par nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un izsoles noteikumi;

1.1.2. Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada ______ lēmumu Nr._____ „_____________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.2. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2003.gada 3.februārī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000080317;

1.3. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 201__.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU –Bražciems 0701, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 006 0701), kas sastāv no zemesgabala un uz tā esošās mežaudzes 253467 m2 platībā

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kuru PIRCĒJS ir samaksājis _________apmērā līdz LĪGUMA noslēgšanai.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis šādus maksājumus:

3.2.1. OBJEKTA pirkuma maksas nodrošinājumu 10% apmērā no sākumcenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi) Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 201__.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___;

3.2.2. OBJEKTA pirkuma maksu _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā saņemta 201_.gada ______________, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr._____.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1. PIRCĒJS pēc LĪGUMA noslēgšanas maksā visus ar OBJEKTU saistītos nodokļus un citus obligātos maksājumus.

4.2. ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU.

4.3. Pircējs apņemas:

4.3.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.3.2. no LĪGUMA noslēgšanas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.3.3. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.3.4. viena mēneša laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas nostiprināt iegūtās īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

4.4. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

4.5. PIRCĒJAM ir saistošs PĀRDEVĒJA 2003.gada 12.maijā noslēgtais zemes nomas līgums Nr.01-16.3/599 par OBJEKTA nomu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1.  OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc LĪGUMA noslēgšanas un nodošanas-pieņemšanas akta (pielikumā) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar LĪGUMA parakstīšanas brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2015.gada _____________

Nekustamā īpašuma pirkuma

līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr.____ „____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2015.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pārņem

savā valdījumā un īpašumā zemesgabalu Bražciems 0701, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, ar kopējo platību 253467m2.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par zemesgabala apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka tam ir zināmi zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā atrašanās vieta un stāvoklis un par to pretenziju nav.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs ____________

Gatis Truksnis adrese:
____________
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

2. pielikums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma –

zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā

izsoles noteikumiem

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA

NOMAKSAS PIRKUMA LĪGUMS NR. __________

Jūrmalā, 2015.gada___._______________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357 (turpmāk – PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar un likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un

_____________, _____________, (turpmāk – PIRCĒJS), no otras puses, turpmāk kopā saukti PUSES, izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo nekustamā īpašuma pirkuma līgumu (turpmāk – LĪGUMS), kas ir saistošs PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.2. LĪGUMS noslēgts, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, par nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā, un uz tās esošās mežaudzes 253467 m2 platībā (kadastra numurs 1300 006 0701) (turpmāk – OBJEKTS), saskaņā ar:

1.2.1. PĀRDEVĒJA 2015.gada _____________ lēmumu Nr.____ „Par nekustamā īpašuma Bražciems 0701, Jūrmalā, atsavināšanu”, ar kuru apstiprināta OBJEKTA nosacītā cena un izsoles noteikumi;

1.2.2. Jūrmalas pilsētas domes 201_.gada ______ lēmumu Nr._____ „_____________”, ar kuru apstiprināti OBJEKTA izsoles rezultāti un ______________________________ atzīts par PIRCĒJU;

1.3. PĀRDEVĒJA īpašuma tiesības uz OBJEKTU nostiprinātas 2003.gada 3.februārī Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000080317;

1.4. PIRCĒJA pieteikums pirkt OBJEKTU saņemts un noteiktajā kārtībā reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē 201__.gada _________ ar reģistrācijas Nr.___________

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PĀRDEVĒJS pārdod un PIRCĒJS pērk OBJEKTU –Bražciems 0701, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 006 0701), kas sastāv no zemesgabala un uz tā esošās mežaudzes 253467 m2 platībā

3. PIRKUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. OBJEKTA pirkuma cena ir _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), turpmāk – pirkuma cena.

3.2. PIRCĒJS līdz LĪGUMA noslēgšanai ir veicis OBJEKTA pirkuma maksas avansa maksājumu 10% apmērā no pirkuma cenas, tas ir, _______ EUR (_____________ euro un ___ centi), kas Jūrmalas pilsētas norēķinu kontā saņemts 2 maksājumos - 2015.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___ un 2015.gada _______, ko apliecina maksājuma uzdevums Nr.___.

3.3. PIRKUMA CENA tiek samaksāta ___ vienādos maksājumos, veicot kārtējo maksājumu līdz mēneša 25.datumam, atbilstoši grafikam. PIRCĒJS papildus veic maksājumus par atlikto maksājumu 6 (seši) procenti gadā no vēl nesamaksātās daļas.

3.4. Par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem, PIRCĒJS maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Nokavējuma iestāšanās gadījumā saņemtie maksājumi vispirms tiek ieskaitīti nokavējuma procentu dzēšanās un tikai pēc tam pamatparāda dzēšanai.

4. PIRCĒJA PIENĀKUMI

4.1.  ar PIRKUMA CENAS samaksas brīdi PIRCĒJAM tiek nodotas visas tiesības, pienākumi un saistības, kuras saistītas ar OBJEKTU

4.2.  Pircējs apņemas:

4.2.1. uzturēt un lietot OBJEKTU mērķiem, kādiem tas paredzēts;

4.2.2. veikt maksājumus atbilstoši LĪGUMA noteikumiem;

4.2.3. no PIRKUMA CENAS samaksas brīža rīkoties kā OBJEKTA īpašnieks, valdot un lietojot OBJEKTU ar pienācīgu rūpību kā krietns un kārtīgs saimnieks, pēc labākās ticības pildot pienākumus un izlietojot tiesības;

4.2.4. ievērot vides aizsardzības noteikumus saskaņā ar likumu prasībām;

4.2.5. viena mēneša laikā pēc PIRKUMA CENAS maksas pilnā apmērā nostiprināt īpašuma tiesības uz OBJEKTU zemesgrāmatā

4.3. PIRCĒJAM nav tiesību prasīt LĪGUMA atcelšanu.

4.4. PIRCĒJAM ir saistošs PĀRDEVĒJA 2003.gada 12.maijā noslēgtais zemes nomas līgums Nr.01-16.3/599 par OBJEKTA nomu.

5. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

5.1. OBJEKTA valdījuma un īpašuma tiesības pāriet PIRCĒJAM pēc PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā un nodošanas-pieņemšanas akta (pielikumā) parakstīšanas.

5.2. PĀRDEVĒJS piekrīt OBJEKTA īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda pēc PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā.

5.3. PUSES vienojas, ka PIRCĒJS iesniedz Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā PĀRDEVĒJA nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda, kā arī apņemas segt visus ar to saistītos izdevumus.

5.4. Ar PIRKUMA CENAS samaksas pilnā apmērā brīdi PĀRDEVĒJAM izbeidzas OBJEKTA valdījuma tiesības un pārvaldīšanas pienākums.

6. ATBILDĪBAS NOSACĪJUMI ATTIESĀJUMA GADĪJUMĀ

6.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1603.panta 5.punktu Pārdevējs pilnībā atsakās un tam atkrīt atsavinātāja atbildības pienākums attiesājuma gadījumā.

6.2. PIRCĒJA pienākums ir pašam uzņemties visu risku, tai skaitā visus izdevumus, kas varētu rasties PIRCĒJAM attiesājuma gadījumā.

6.3. Noslēdzot LĪGUMU, Pircējs atsakās no tiesības prasīt jebkādu atsavinātāja atbildību no PĀRDEVĒJA vai tā tiesību un saistību pārņēmēja LĪGUMA sakarā.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar to vai tā pārkāpšanu vai spēkā neesamību, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. PUSES nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viena PUSE rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku LĪGUMA izpildes kārtību vai izbeigšanu.

7.3. PUSES apliecina, ka tām ir saprotams LĪGUMA saturs un nozīme, PUSES LĪGUMU atzīst par pareizu un abpusēji izdevīgu un apņemas neizvirzīt pretenzijas viena pret otru.

7.4. LĪGUMS noslēgts un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

7.5. Visas izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ var tikt izdarīti tikai rakstveidā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, un tie būs LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa.

7.6. LĪGUMS ir sastādīts latviešu valodā uz __ (_______) lapām, 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens eksemplārs iesniedzams Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, viens – PĀRDEVĒJAM.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI


PĀRDEVĒJS

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Konta Nr.______________________

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22X

Tālr.: _________; fakss _________

__________________________

____________

PIRCĒJS

____________

____________ ,

deklarētā adrese: ____________

Tālr.: _________;

____________________

____________


Pielikums

2015.gada _____________

Nekustamā īpašuma nomaksas

Pirkuma līgumam Nr.____________

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada ____________ lēmumu Nr.____ „____________” un starp Jūrmalas pilsētas domi un ____________, personas kods ____________, 2015.gada __ __________ noslēgto Nekustamā īpašuma nomaksas pirkuma līgumu Nr. __________.

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas Nr.90000056357, priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, nodod un

_______________________ pārņem

savā valdījumā un īpašumā zemesgabalu Bražciems 0701, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 006 0701, ar kopējo platību 253467m2.

No šī akta parakstīšanas brīža _________________ ir atbildīgs par zemesgabala apsaimniekošanu un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Parakstot šo aktu, __________________ apliecina, ka tam ir zināmi zemesgabala Bražciems 0701, Jūrmalā atrašanās vieta un stāvoklis un par to pretenziju nav.

NODOD PIEŅEM
Jūrmalas pilsētas domes

priekšsēdētājs ____________

Gatis Truksnis adrese:
____________
_______________________ ________________________
(paraksts) (paraksts)

Lejupielāde: DOC un PDF