Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 30.septembra 471.lēmumu

2015.gada 26.martāNr. 131

protokols Nr. 7, 41. punkts

Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – Likums) 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Proti, lai nodrošinātu nekustamo īpašumu labas pārvaldības principus, sekmētu Jūrmalas pilsētas teritorijas sakārtošanu, apbūves racionālāku un efektīvāku izmantošanu, pašvaldībai ir pastāvīgi jāvērtē tās īpašumā un valdījumā esošo nekustamo īpašumu izmantošana un jālemj par racionālāko izmantošanas veidu, kas var ietvert nekustamo īpašumu nodošanu nomai vai atsavināšanai. Lai nodrošinātu darbību tiesiskumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punkts nosaka, ka tikai dome ir tiesīga lemt par pašvaldības nekustamā esošo īpašumu atsavināšanu.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 9.marta sēdes lēmumam (protokola Nr.8.2-58/2) domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa ir sagatavojusi atsavināšanai nododamo pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sarakstu, kurā iekļauti pašvaldības funkciju veikšanai nevajadzīgie nekustamie īpašumi (1.pielikums) un atsevišķi - Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo atsavināšanai paredzēto zemesgabalu sarakstu, uz kuriem atrodas privātīpašumā esošās garāžas (2.pielikums). Atsavināšanai tiek piedāvāti nekustamie īpašumi, attiecībā uz kuriem ir izvērtēti 3 kritēriji:

1) īpašumi netiek izmantoti pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

2) saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu tos nav plānots izmantot pašvaldības funkciju nodrošināšanai;

3) nav paredzams, ka tie varētu tikt izmantoti pašvaldības funkcijas nodrošināšanai.

Atsavināšanai nododamie nekustamie īpašumi sadalīti trīs kārtās, ņemot vērā atsavināšanas prioritātes un noteiktus kritērijus. Atsavināšanas process tiek organizēts pakāpeniski, ņemot vērā katra īpašuma tirgus potenciālu un tālāk uzskaitītās prioritātes.

Pirmajā kārtā atsavināmi nekustamie īpašumi, ņemot vērā vismaz vienu no šādiem kritērijiem:

1) par nekustamo īpašumu (zemi, būvēm) ir saņemts atsavināšanas ierosinājums no personas, kas minētas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā;

2) pašvaldībai rodas izdevumi, veicot maksājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma uzturēšanu, teritorijas sakopšanu, apsardzes nodrošināšanu utt.;

3) pašvaldība ir ēku (būvju) kopīpašniece un/vai zemesgabala kopīpašniece.

Otrajā kārtā atsavināmi un sarakstā ar otro prioritāti iekļauti nekustamie īpašumi, kuriem nepieciešama zonējuma maiņa, nav sakārtotas Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma tiesības, kā arī nekustamie īpašumi, kas apgrūtināti ar noslēgtiem nomas līgumiem, kas būtiski ietekmē nekustamā īpašuma nosacīto cenu.

Trešajā kārtā atsavināmi un sarakstā iekļauti nekustamie īpašumi, kurus paredzēts atsavināt atkarībā no nekustamā īpašuma tirgus attīstības, kā arī nekustamie īpašumi, kuru tehniskā un fiziskā nolietojuma stāvokļa dēļ rekonstrukciju izmaksu apjoms varētu būt līdzvērtīgs jaunu ēku būvniecības izmaksām. Trešajā kārtā atsavināmi arī zemesgabali, uz kuriem atrodas privātpersonām piederošas garāžas, kuru īpašnieki nav iegādājušies zemesgabala domājamās daļas zem viņu īpašumā esošām garāžām.

Nomā iespējams nodot nekustamos īpašumus, attiecībā uz kuriem tiek konstatēti šādi apstākļi:

1) ir notikusi vismaz viena nekustamā īpašuma izsole, uz kuru nav pieteikušies pretendenti vai kuras rezultātā nav noslēgts pirkuma līgums;

2) ir iesniegts pieteikums ar priekšlikumu pašvaldībai iznomāt attiecīgo īpašumu vai ir citas pazīmes, ka par īpašuma nomu varētu būt interese.

Pamatojoties uz Likuma 4.panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo nekustamo īpašumu labas pārvaldības principus, sekmētu teritorijas sakārtošanu, apbūves racionālāku un efektīvāku izmantošanu, domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas 2015.gada 9.marta sēdes lēmumu (protokola Nr.8.2-58/2) un, ņemot vērā domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2015.gada 26.marta sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt atsavināšanai paredzēto pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu sarakstu saskaņā ar 1.un 2.pielikumu.

2. Domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai un domes Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai veikt nepieciešamās darbības lēmuma 1.punktā minēto nekustamo īpašumu atsavināšanai vai nodošanai iznomāšanai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.131

(protokols Nr.7, 41.punkts)

Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas saraksts - 1.kārta

Nr. p.k.

Adrese

Rajons

Mantas sastāvs

Platība (kv.m)

Lietošanas
mērķis

Zonējums

Prioritāte

Kadastra Numurs

Zeme

Telpas

1

Bražciems 0701

Bražciems (starp Babītes ielu un Lielupi)

Neapbūvēts zemesgabals (mežaudze 25300m2)

253467

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekriācijas nozīmes objektu teritorijā -0501


Daļēji: K2 Jaukta kūrorta teritorija
 un D2 Dabas teritorija

1

2

Dubulti 1111

Dubulti

Zemes starpgabals

240

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

Satiksmes
infrastruktūras
teritorija (iela, ceļš,
laukums)

1

3

Dzintari 0165

Dzintari

Zemes starpgabals (ar Zemes komisijas lēm.izveidots, kā starpgabals)

285

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbuves zeme

5Dzs —
Savrupmāju
apbūves teritorija

1

4

Dzintari 0166

Dzintari

Zemes starpgabals (ar Zemes komisijas lēm.izveidots, kā starpgabals)

360

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbuves zeme

5Dzs —
Savrupmāju
apbūves teritorija

1

5

Dzintari 7816

Dzintari

Zemes starpgabals (ar Zemes komisijas lēm.izveidots, kā starpgabals)

371

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbuves zeme

5Dzs —
Savrupmāju
apbūves teritorija

1

6

Edinburgas pros. 33

Dzintari

Būve 001 (dzīvojamā māja), būve 002 (slimīcas korpuss), būve 003 (slimnīcas korpuss), būve 004 (mācību korpuss) un zemesgabals

3703

165.10 267.50 392.50 187.00

Izglītības un zinātņu
iestāžu apbūve (0901)

6JDz - Jaukta
dzīvojamā apbūves
 teritorija

1

7

Edinburgas prosp. 51-1

Dzintari

Mākslas studijas ēka 001 un zemesgabala 34/100 d.d. 1219 kv.m.

kopējā platība 3635 34/100 d.d.

353

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbuve; Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

6Dzs —
Savrupmāju
apbūves teritorija

1

8

Fr. Brīvzemnieka 7

Dubulti

Zemesgabala 0,0182 d.d.

60,82 m2 (kopēja zemesgabala platība 3321 m2)

Transporta līdzekļu garāžu apbūve (1104)

6T-Tehniskās apbūves teritorija

1

9

Jasmīnu iela 18
 k-2

Bulduri

Dzīvokļa īpašums Nr.6, zemesgabala 629/1314 d.d.

629

89,5

Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbuves zeme

4JDz — Jaukta
dzīvojamās
apbūves teritorija

1

10

Jomas iela 8

Majori

Apbūvēs zemesgabals (patversme 001, civilās aizsardzības masts, zeme

3150

310.50 patvertne

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekriācijas nozīmes objektu teritorija - 0501

6JD2-Jaukta darījumu apbūves teritorija

1

11

Kalsnavas ielā 1

Majori

Zemesgabals un katlu māja 001

588

121.50

Ar maģistrālajām elektropārvades un sakara līnijām …(1201)

6JDz-Jaukta dzīvojamās apbūves teritorija

1

12

Kauguri 3118

Kauguri

Zemesgbals un centrālais siltummezgls Nr.3

258

134.6

Ar maģistrālajām
elektropārvades un
sakaru līnijām un
maģistrālajiem
naftas, naftas
produkttu, ķīmisko
produktu, gāzes un
ūdens
cauruļvadiem
saistīto būvju,
ūdens ņemšanas
un notekūdeņu
attīrīšanas būvju
apbūvi

12T-Tehniskās apbūves teritorija
1

13

Ķeguma iela 7

Sloka

Neapbūvēts zemesgabals

3754

Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve

11SA2-Sabiedriskās apbūves teritorija

1

14

Lienes iela 39

Majori

Neapbūvēts zemesgabals

647

Komercdarbības objektu apbūve -0801

6JDz - Jaukta
dzīvojamā apbūves
 teritorija; Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija

1

15

Līdaku iela 3

Kauguri

Neapbūvēts zemesgabals

180
1520

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908)

(13JD2)Jauktā darījumu teritorija un Apstādījumu un atpūtas teritorija

1

16

Meža prosp. 38

Bulduri

Neapbūvēts zemesgabals+ mežaudze

2951

-

Komercdarbības objektu apbūve

6JD2-Jaukta darījumu apbūves teritorija

1

17

Meža prosp. 38B

Bulduri

Neapbūvēts zemesgabals + mežaudze

2940

-

Komercdarbības objektu apbūve -0801

6JD2-Jaukta darījumu apbūves teritorija

1

18

Piestātnes ielā 18

Dzintari

Būve 001 (slimnīcas korpuss) un zeme

3332

334.00

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901)

6K1-Kūrorta teritorija

1

19

Plūdu ielā 2B

Majori

Neapbūvēts zemesgabals

2819

-

Individuālo dzīvojamo māju apbūve; izglītības un zinātnes iestāžu apbūve

5JDz-Jaukta dzīvojamās apbūves teritorija

1

20

Pulkveža Brieža iela 24

Jaundubulti

Neapbūvēts zemesgabals

3708

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekriācijas nozīmes objektu teritorijā -0501

8JDz-Jaukta dzīvojamās apbūves teritorija

1

21

Skolas 27C

Kauguri

Zemesgabals un dzūdo klūba ēka

789

404

Pārējā sabiedriskās nozīmes objektu apbūve - 0908

12 JDz-Jaukta dzīvojamās apbūves teritorija

1

22

Slokas iela 6

Dubulti

Kultūras un jaunrades centrs 001,
noliktava 002,
skolas ēka 003,
šķūnis 004, zeme, ēka 001 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis

2880


914.2 198.1 132.2 87.8

Pārējā sabiedriskās nozīmes objektu apbūve - 0908

8JDz-Jaukta dzīvojamās apbūves teritorija

1

23

Slokas iela 81A

Druvciems

Apbūvēts zemesgabals (uz zemesgabala atrodas H.L. ZG reģistrētas jaunbūves)

3838

Pārējā sabiedriskās nozīmes objektu apbūve - 0908

8DzS —
Savrupmāju
apbūves teritorija

1

24

Tūristu ielā 18A

Sloka

zeme,
administratīvā ēka-katlu māja 001, angārs 002,
 darbnīca 003,
sūkņu stacija 004,
sūkņu stacija 006,
garāža 010,
sūkņu stacija 013
ZG nereģistrētas ēkas

22035

2587.5
435.4
481.5
44.2
74.6
145.8
49.9

Rūpnieciskās
ražošanas
uzņēmumu apbūve (1001)

16A — Attīstības
teritorija

1

25

Ventspils šos. 26

Sloka

Nekustamais īpašums - katlu māja un zeme

1645

271,60

Ar maģistr.elektropārv.un sakaru līnijām…saistīto būvju apbūve

11JRD-Jaukta ražošanas un darījumu teritorija

1

26

Viestura iela 15A

Dzintari

Neapbūvēts zemesgabals

5704

Komercdarbības objektu apbūve -0801

4JD1 Jaukta
 darījuma
apbūves teritorija

1

27

Vikingu iela 1A

Lielupe

Neapbūvēts zemesgabals (mežaudze)

2473

Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908)

3DzS- Savrupmāju apbūves teritorija

1

28

Vikingu iela 40

Lielupe

Neapbūvēts zemesgabals (mežaudze)

18053

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

2JDz1 Jaukta dzīvojamā
 apbūves teritorija un daļa (1345m2) atrodas satiksmes infrastruktūras teritorijā

1

29

Vikingu iela 27

Lielupe

Apbūvēts zemesgabalas (dzīvojamā māja 002 un zemesgabals 988 m2)

988

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

2DzS- Savrupmāju apbūves
teritorija

1

Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas saraksts - 2 .kārta

Nr. p.k.

Adrese

Kadastra numurs

Rajons

Mantas sastāvs

Platība (kv.m)

Lietošanas
mērķis

Zonējums

Prioritāte

1

Asaru props.2

Asari

Nedzīvojamās telpas (1300 016 3112 007 002), telpu grupa Nr.1A.

__

127.63
124.48

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) (1362 m2); Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (0908) (550 m2)

16JDz-Jaukta dzīvojamās
apbūves teritorija

2

2

Dubulti 2528

Dubulti

Zemes starpgabals

151

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekriācijas nozīmes objektu teritorijā -0501

Satiksmes
infrastruktūras
teritorija (iela, ceļš,
laukums)

2

3

Ģertrūdes prosp. 31

Melluži

Astoņas viendzīvokļa dzīvojamās ēkas 001 - 008 un zeme

2845

422.20

Vienstāva un
divstāvu
daudzdzīvokļu
māju apbūve

8DzS —
Savrupmāju
apbūves teritorija

2

4

Silu iela 30

Melluži

Zemesgabals (mežaudze)

18114

18114

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekriācijas nozīmes objektu teritorijā -0501

8DzP - Priežu parka apbūves teritorija

2

5

Strēlnieku prosp. 28

Dubulti

neapbūvēts zemesgabals + mežaudze

9121

0,87

Pārējā sabiedriskās nozīmes objektu apbūve - 0908

6K2-Jaukta kūrorta teritorija

2

6

Valteri 0601

Valteri

Neapbūvēts zemesgabals (mežaudze)

70088

70088

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekriācijas nozīmes objektu teritorijā -0501

8DzP - Priežu parka apbūves teritorija

2

7

Valteri 0701

Valteri

Neapbūvēts zemesgabals (mežaudze)

104314

104314

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekriācijas nozīmes objektu teritorijā -0501

8DzP - Priežu parka apbūves teritorija

2

Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu atsavināšanas saraksts - 3 .kārta

Nr. p.k.

Adrese

Kadastra numurs

Rajons

Mantas sastāvs

Platība (kv.m)

Lietošanas
mērķis

Zonējums

Prioritāte

1 Svītrots ar domes 2015.gada 16.aprīļa 181.lēmumu

3.līnija 2110

Bulduri

Neapbūvēts zemesgabals

478

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā

6T - Tehniskā apbūves teritorija

3

2

Andreja Upīša iela 11

Ķemeri

Biroja ēka 002 (korpuss 1), šķūnis 005 un zemesgabala 602/1401 d.d.

Kopējā platība 1401 m2

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)-799m2
Valsts un pašvaldību pārvalžu iestāžu apbūve (0903)-602m2

16JDz-Jaukta dzīvojamās
apbūves teritorija

3

3

Asaru
 prospekts 21

Asari

Neapbūvēts zemesgabals (mežaudze 7082 m2)

7082

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijā

9K1 - Kūrorta teritorija + (Detālplānojuma teritorija)

3

4

Asaru
 prospekts 23/25

Asari

Neapbūvēts zemesgabals (mežaudze- 32341 m2)

32341

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība

9K1 - Kūrorta teritorija + (Detālplānojuma teritorija)

3

5

Dārzkopības ielā 19

Dzintari

Apbūvēts zemesgabals (uz zemes atrodas SIA "BL ĪPAŠUMI" īpašumā esoša viesnīcu ēku un biroju ēku kompleksa jaunbūve 001, īpašuma tiesības nostiprinātas ZG un AS "Latvenergo" īpašumā esoša transformatora ēka, īpašuma tiesības nostiprinātas ZG)
+ mežaudze.

10873 (t.sk. mežaudze 2200 m2)

-

Komercdarbības objektu apbūve -0801

4JD1-Jaukta darījumu apbūves teritorija

3

6

Jomas ielā 17

Majori

Apbūvēts zemesgabals uz zemesgabala atrodas administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2211 001 (izmanto SIA "Jūrmalas namsaimnieks")

1666

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve - 0903

6JDz - Jaukta dzīvojamās apbūves teritorijā

3

7

Jomas ielā 26

Majori

Neapbūvēts zemesgabals

659

Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas - 1105

6JDz - Jaukta dzīvojamās apbūves teritorijā

3

8

Kļavu ielā 14

Dubulti

Apbūvēts zemesgabals (uz zemes atrodas SIA "Jūrmalas MADARA" īpašumā esoša sadzīves pakalpojumu ēka 1300 010 2525 002 un aautostāvvieta 1300 010 2525 003, īpašuma tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā

800

Komercdarbības objektu apbūve - 0801

6JDz Jaukta dzīvojamās apbūves teritorijā

3

9

Kolkas iela 2

Jaunķemeri

Zemesgabala d/d 25563/100000 uz zemesgabala atrodas mežaudze

103627
kopējā plat.

Komercdarbības objektu apbūve-0801 103362m2; 1201-265m2

14K1-Kūrorta teritorija

3

10

Lienes ielā 14

Majori

Neapbūvēts zemesgabals

574

Komercdarbības objektu apbūve (0801) - 422 m2 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) - 152m2

6JDz - Jaukta dzīvojamās apbūves teritorijā

3

11

Mežotnes iela 2

Lielupe

Apbūvēts zemesgabals, uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja ar 13 privātīpašumā esošiem dzīvokļiem.

1465

Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702)

3DzS-Savrupmāju apbūves teritorija

3

12

Pļaviņu iela 44

Sloka

Apbūvēts zemesgabals un administratīvā ēka, sporta paviljons

Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901)

12DzS-Savrupmāju apbūves teritorija

3

13

Piebalgas iela 2

Majori

Neapbūvēts zemesgabals (mežaudze 9300 m2)

10000

Dabas pamatne, parki, zaļās zonas

6SA2-Sabiedriskās apbūves teritorija

3

14

Rankas iela 3

Lielupe

Neapbūvēts zemesgabals

831

Komercdarbības apbūves teritorija -0801

6JD2- Jaukta darījumu apbūves teritorija

3

15

Rūpniecības iela 19

Kauguri

Apbūvēts zemesgabals uz zemesgabala atrodas administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 020 3803 001 un šķūnis 1300 020 3803 002 (izmantoja SIA "Jūrmalas namsaimnieks")

3741

Komercdarbības objektu apbūve (0801) - 2494 m2 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (0903) - 1247 m2

12DzD -Daudzstāvu daudzdīvokļu māju apbūves teritorija

3

16

Skolas iela 40 (Kauguru tirgus )

Kauguri

Zemesgabala d/d

72/100 d.d no 5068

Komercdarbības apbūves
teritorija-0801 (4806m2;
Ar maģistrālajām elektropāvades
un sakaru līnijām… (262m2)

12JD1-Jaukta darījumu apbūves teritorija

3

17

Vikingu iela 12

Lielupe

2004

Komercdarbības objektu apbūve (0801)

3D3 Apstādījumu un atpūtas teritorija

3

18

Vikingu iela 14/16

Stirnurags

6451

Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas (0501)

3K2 Jaukta kūrorta teritorija

3

19

Viktorijas iela 59a

Majori

Apbūvēts zemesgabals.
Uz zemesgabala atrodas A.K. īpašumā esošas ēkas (dzīvojamā ēka 001 un garāža 002)

374

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)

3DzS-Savrupmāju apbūves teritorija

3

20

Uzvaras
 iela 3B

Sloka

Neapbūvēts zemesgabals

886

Individuālo
dzīvojamo
 māju apbūve (0601)

3DzS- Savrupmāju apbūves
teritorija

3

Apbūvēts

Neapbūvēts

Telpas, dzīvokļi ar z/g d.d.>

2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 26.marta lēmumam Nr.131

(protokols Nr.7, 41.punkts)

Nr.

Rajons

Adrese

Kadastra apz.

Kopējā kv.m.

%

Domājamās daļas

Platība

Tips

Nomnieks

Nomas maksa gadā

Datums(no)

Datums(līdz)

Piezīmes

1

Bulduri

Aizputes iela 11

1300 004 7412

1044.00

1.5

1.16

65.25

zeme

K.R.

28.00

18.06.2013.

07.06.2017

2

Bulduri

Aizputes iela 11 k-15

1300 004 7412 015

16.90

Ēka

331.92

3

Bulduri

Aizputes iela 11

1300 004 7412

1.16

65.25

zeme

S.A.

28.00

30.06.2014

30.06.2015

4

Bulduri

Aizputes iela 11 k-16

1300 004 7412 016

16.60

Ēka

325.92

Zemes Nomnieks = Ēkas īpašnieks

5

Bulduri

Aizputes iela 11

1300 004 7412

1044.00

1.5

1.16

53.38

zeme

L.I.

5.11.2010.

06.07.2015

6

Bulduri

Aizputes iela 11

1300 004 7412

1.5

1.16

65.25

zeme

P.I.

10.04.2012.

16.05.2017

7

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302

3321.00

5

0.0211

69.96

zeme

V.E.

28.00

21.01.2013.

20.05.2020

9

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302

1.5

0.0214

71.15

zeme

S.G.

49.68

18.04.2007.

12.09.2016

10

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302

61.46

zeme

B.V.

72.00

01.01.2014

17.07.2017

11

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302

1.5

0.02

71.35

zeme

K.M.

28.00

13.08.2014

13.08.2019

12

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302

1.5

0.0214

71.26

zeme

OLAINES ĶĪMISKĀ RŪPNĪCA "BIOLARS" SIA

84.00

16.06.2009

28.05.2019

13

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302

65.96

zeme

R.J.

28.00

13.06.2013.

17.01.2018

14

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302

1.5

0.0182d.d.

60.76

zeme

K.M.

28.00

2.06.2013.

27.06.2018

15

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1301 010 3302

1.5

B.Ž. (uz 19.02. Domi)

28.00

I.P. bijušais īpašnieks

16

Jaundubulti

Friča Brīvzemnieka iela 7

1300 010 3302

1.5

0.0186

61.66

zeme

A.S.

28.00

22.11.2012.

26.01.2022

17

Bulduri

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

980.00

1.5

26.00

zeme

P.J.

28.00

14.10.2010.

11.05.2015

34.9 0m2 19.01.2015. tirgus vērtība

18

Bulduri

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

26.00

zeme

L.J.

28.00

01.01.2014

11.05.2015

19

Bulduri

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

26.00

zeme

M.I.

28.00

17.11.2010

11.05.2015

20

Bulduri

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

26.00

zeme

B.L.

28.00

5.08.2010

11.05.2015

21

Bulduri

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

26.00

zeme

I.H. (jaunais īp.)

28.00

01.01.2014

11.05.2015

B.R.bijušais īpašnieks

22

Bulduri

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

26.00

zeme

G.L.

28.00

10.08.2010

11.05.2015

34.90 m2 19.01.2015. tirgus vērtība

23

Bulduri

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

26.00

zeme

G.J.

28.00

5.08.2010

11.05.2015

24

Bulduri

Jelgavas iela 5

1300 007 4907

26.00

zeme

Dz.T.

28.00

29.04.2009

26.03.2019

25

Majori

MAJORI 8001, JŪRMALA

1300 009 8001

1353.00

zeme

GARĀŽU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "DZINTARVILNIS"

01.01.2014

12.01.2016

26

Majori

MAJORI 8002, JŪRMALA

1300 009 8002

1920.00

zeme

GARĀŽU ĪPAŠNIEKU KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA "DZINTARVILNIS"

01.01.2014

12.01.2016

27

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

994.00

56.26

zeme

K.V.

01.01.2014

31.12.2016

33.1m2 19.01.2015. tirgus vērtība

28

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

85.48

zeme

D.V.

01.01.2014

31.10.2021

29

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

58.25

zeme

N.A.

01.01.2014

13.09.2017

30

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

56.26

zeme

T.R.

01.01.2014

31.12.2016

31

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

56.26

zeme

V.N.

01.01.2014

16.07.2017

32

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

85.48

zeme

Kr.Dz.

01.01.2014

31.12.2016

33

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

56.26

zeme

J.N.

01.01.2014

31.10.2016

34

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

56.26

zeme

Š.P.

01.01.2014

31.10.2016

35

Bulduri

Saldus iela 22

1300 004 7407

64.61

zeme

S.V.

01.01.2014

31.12.2016

36

Majori

Smilšu iela 12

1300 009 2615

51.10

zeme

D.L.

01.01.2014

25.11.2018

37

Dzintari

Brīvības pr.88 k-1-2 (nedzīv.telpas)

13 000 074 808 002

zeme

Privātīpašums

Brīva