Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 17.septembrīNr. 380

protokols Nr. 16, 27. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3,
Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2015.gada 5.marta lēmumu Nr.87 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā” uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Domes Pilsētplānošanas nodaļā 2015.gada 23.jūlijā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts, un ir sagatavots ziņojums par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.1.apakšpunktu, 111.punktu un 114.punktu, izskatot detālplānojuma projektu, ziņojumu par detālplānojuma redakcijas turpmāko virzību un 2015.gada 12.augusta Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr.1.2-21/14), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140803 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140802 .

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140803 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140802, publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140803 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140802, publisko apspriešanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk – Sistēma).

4. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140803 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140802, publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

5. Detālplānojuma izstrādes vadītājam pēc detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140803 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140802, publiskās apspriešanas beigām organizēt sanāksmi, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, un ievietot informāciju par sanāksmes laiku Sistēmā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

6. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai paziņot par sanāksmi, kurā tiks izskatīti detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jēkaba ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140803 un Jēkaba ielā 5, Jūrmalā, kadastra Nr.13000140802, publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sanāksmes norises datuma.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF


Saistītā informācija:

Paskaidrojuma raksts un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi PDF

Grafiskā daļa: PDF, PDF, PDF, PDF