Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2020.gada 22.decembra 859.lēmumu

2015.gada 3.decembrīNr. 492

protokols Nr. 21, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā
Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku
skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

1.1. Lēmuma 16.pielikumā (Sporta skolas darbinieku skaita saraksts) 16.un 17.amata vienību izteikt jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

16

Vecākais sporta treneris

2,10

677

1422

17

Sporta treneris

29,00

491

14239

1.2. Papildināt Lēmumu ar jaunu 42.pielikumu – Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes „Jūrmalas kapi” darbinieku skaita saraksts- šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

1

Direktors

1,00

1382

1382

2

Klientu apkalpošanas speciālists

1,00

890

890

3

Klientu apkalpošanas speciālists

1,00

790

790

4

Lietvedis

1,00

650

650

5

Grāmatvedības uzskaitvedis

1,00

700

700

6

Saimniecības pārzinis

0,75

665

499

7

Kapsētas pārzinis

4,00

600

2400

8

Tehniskais strādnieks

5,00

450

2250

9

Kravas automobiļa vadītājs

1,00

570

570

10

Traktortehnikas vadītājs

1,00

570

570

11

Apkopējs

0,50

370

185

12

Kapracis (līdz 15.03.2016.)

2,00

370

740

Kopā mēnesī

19,25

11626

1.3. Lēmuma 37.pielikumu (Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita saraksts) papildināt ar jaunu amata vienību šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme (euro)

Amatalga (euro)

90.1

Vadītāja vietnieks

1,00

1647

1647

2. Lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis