Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 28.septembrīNr.18

Pirmdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1600

Sēde atklāta plkst.1425

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš, Larisa Loskutova, Gunta Liepiņa, Rita Sproģe, Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Karina Siņkeviča

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis, Iveta Blaua

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Izpilddirektora vietnieka p.i.

Gunta Smalkā

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa vadītāja p.i.

Gundega Ose

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.102 „Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5 „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu”

1. Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu (lēmums Nr.396)

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.102 „Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5 „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu” (lēmums Nr.397)

Ziņotājs:

G.Ose

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, I.Kausiniece, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš, L.Loskutova, A.Adijāne, R.Sproģe, B.Doņņikovs, K.Siņkeviča, J.Visockis, G.Liepiņa), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.102 „Par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” aktivitātes Nr.2 „Vietējo pašvaldību lomas palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” apakšaktivitātes Nr.2.5 „Pašvaldību dalība starptautiskās izstādēs” īstenošanu”.

Sēde slēgta plkst.1430

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 29.septembrī


Lejupielāde: DOC un PDF