Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 31.03.2015. Stājas spēkā 09.03.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 19.februārīNr. 4

protokols Nr. 5, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 12.43. apakšpunktu šādā redakcijā:

„Jūrmalas Sporta servisa centrs.”

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Šo saistošo noteikumu grozījumi stājas spēkā 2015.gada 9.martā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar grozījumiem tiek izveidota Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esoša iestāde, kas ir tieši pakļauta pašvaldības izpilddirektoram.

Tiek izveidota iestāde “Jūrmalas Sporta servisa centrs”, kuras mērķis ir vadīt, ieviest un nodrošināt vietēja mēroga, valsts un starptautisku sporta projektu īstenošanu pašvaldībā, kā arī nodrošināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta bāzu racionālu izmantošanu, tajā skaitā ar materiāli tehnisko aprīkojumu, sporta bāzu darbu, to labiekārtošanu, rekonstrukciju, remontus un attīstību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Finansiālā ietekme tiks noteikta 2014.gada 18.decembra Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.37 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” grozījumos apropriācijas veidā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF