Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Ir grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 48.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 40.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 15.oktobra 38.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 17.septembra 36.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 27.augusta 34.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 30.jūlija 30.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 28.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 23.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 7.maija 21.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 5.marta 13.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 19.februāra 5.saistošajiem noteikumiem
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 3.februāra 3.saistošajiem noteikumiem

2014.gada 18.decembrīNr. 37

protokols Nr. 18, 15. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”, 46.pantu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16., 17.pantu

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2015.gadam 109 347 454 euro apmērā, tajā skaitā:

1.1. ieņēmumus 70 540 942 euro apmērā, atlikumu gada sākumā 11 029 772 euro apmērā un saņemtajiem aizņēmumiem 27 776 740 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu;

1.2. izdevumus 104 220 855 euro apmērā, atlikumu gada beigās 403 848 euro apmērā un aizņēmumu atmaksu 4 722 751 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.

2. Apstiprināt 2015.gadā pašvaldības budžeta izpildītāju tāmes un programmu atšifrējumus, tajā skaitā:

2.1. 01 Vispārējie valdības dienesti

2.1.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.1.1.1. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1.;

2.1.1.2. programmas „Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.2.;

2.1.1.3. programmas „Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.01.1.6.;

2.1.1.4. programmas „Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.3., 10.pielikumu;

2.1.1.5. programmas „Norēķini par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības” tāmi Nr.01.1.7.;

2.1.1.6. programmas „Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.4. un 14.pielikumu;

2.1.1.7. programmas „Juridiskie pakalpojumi ar pašvaldības darbu saistītos jautājumos” tāmi Nr.01.1.5. un 14.pielikumu;

2.1.2. pašvaldības pamatbudžetam , tajā skaitā:

2.1.2.1. programmas „PVN nomaksa” tāmi Nr.01.2.1.;

2.1.2.2. programmas „Procentu maksājumi Valsts kasei” tāmi Nr.01.2.2.;

2.1.2.3. programmas „Iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā” tāmi Nr.01.2.3.;

2.1.2.4. programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.4.;

2.2. 03 Sabiedriskā kārtība un drošība:

2.2.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.2.1.1. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.03.1.1.;

2.2.1.2. programmas „Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2.;

2.2.1.3. programmas „Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.03.1.3. un 10.pielikumu;

2.2.2. Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas „Sociālā palīdzība” tāmi Nr.03.2.1. un 21.pielikumu;

2.2.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas „Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.3.1.;

2.2.4. pašvaldības pamatbudžetam programmas „Atskaitījumi CSDD par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu iekasēšanas nodrošināšanu” tāmi Nr.03.4.1.;

2.3. 04 Ekonomiskā darbība

2.3.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.3.1.1. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.6.;

2.3.1.2. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.8.;

2.3.1.3. programmas „Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.04.1.9.;

2.3.1.4. programmas „Zivju resursu atjaunošana” tāmi Nr.04.1.2. un 9.pielikumu;

2.3.1.5. programmas „Pilsētas mežu un publiskās teritorijās esošo koku kopšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.1. un 13.pielikumu;

2.3.1.6. programmas „Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.10. un 4.pielikumu;

2.3.1.7. programmas „Nekustama īpašuma iegāde” tāmi Nr.04.1.11. un 12.pielikumu;

2.3.1.8. programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.3. un 3.pielikumu;

2.3.1.9. programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.18. un 3.pielikumu;

2.3.1.10. programmas „Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.4. un 8.pielikumu;

2.3.1.11. programmas „Pašvaldības autobusa uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.1.5.;

2.3.1.12. programmas „Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.7. un 15.pielikumu;

2.3.1.13. programmas „Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.12., 5., 7. un 8.pielikumu;

2.3.1.14. projekta „Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve” tāmi Nr.04.1.13. un 29.pielikumu;

2.3.1.15. projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2014” tāmi Nr.04.1.14.;

2.3.1.16. projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015” tāmi Nr.04.1.15.;

2.3.1.17. projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs - 2015/2” tāmi Nr.04.1.16.;

2.3.1.18. projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” tāmi Nr.04.1.17.;

2.3.2. Pašvaldības iestādes „Lielupes ostas pārvalde” , vienotais reģistrācijas Nr.90000518538, programmas „Pretplūdu pasākumu veikšana un iestādes uzturēšanas izdevumi” tāmi Nr.04.2.1.;

2.3.3. pašvaldības pamatbudžetam , tajā skaitā:

2.3.3.1. Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1.;

2.3.3.2. programmas „POS termināla nodrošinājums u.c.” tāmi Nr.04.3.2.;

2.3.3.3. programmas „Apropriācijas rezerve” tāmi Nr.04.3.3.;

2.4. 05 Vides aizsardzība

2.4.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.4.1.1. programmas „Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.3. un 9.pielikumu;

2.4.1.2. programmas „Vides aizsardzības pasākumi bioloģiskās daudzveidības un ainavas aizsardzības jomā” tāmi Nr.05.1.4. un 9.pielikumu;

2.4.1.3. programmas „Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.5. un 9.pielikumu;

2.4.1.4. programmas „Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.1. un 13.pielikumu;

2.4.1.5. programmas „Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.-2017.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.05.1.2. un 3.pielikumu;

2.4.2. SIA „Jūrmalas ūdens” , vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, tajā skaitā:

2.4.2.1. programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana (meliorācijas sistēmas apsaimniekošana) tāmi Nr.05.2.1.;

2.4.2.2. programmas „Notekūdeņu apsaimniekošana (lietus ūdens kanalizācija) tāmi Nr.05.2.2.;

2.4.2.3. programmas „Pamatkapitāla palielināšana, projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība II kārta”” tāmi Nr.05.2.3.;

2.4.2.4. programmas „Pamatkapitāla palielināšana, projekts „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”” tāmi Nr.05.2.4.;

2.5. 06 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

2.5.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.5.1.1. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.2.;

2.5.1.2. programmas „Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.06.1.4.;

2.5.1.3. programmas „Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.3., 10.pielikumu;

2.5.1.4. programmas „Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.8., 10.pielikumu;

2.5.1.5. programmas „Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.9., 10.pielikumu;

2.5.1.6. programmas „Pilsētas svētku noformējums” tāmi Nr.06.1.5. un 21.pielikumu;

2.5.1.7. programmas „Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.1., 13., 19. un 20.pielikumu;

2.5.1.8. programmas „Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.6., 13., 19. un 20.pielikumu;

2.5.1.9. programmas „Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.7., 11. un 12.pielikumu;

2.5.2. SIA „Jūrmalas gaisma” , vienotais reģistrācijas Nr.42803002568, programmas „Pilsētas ielu apgaismojuma nodrošināšana” tāmi Nr.06.2.1.;

2.5.3. PSIA „Jūrmalas kapi” , vienotais reģistrācijas Nr.40003316576, tajā skaitā:

2.5.3.1. programmas „Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1.;

2.5.3.2. programmas „Pamatkapitāla palielināšana – Ķemeru kapličas kapitālais remonts un atkritumu konteineru iegāde” tāmi Nr.06.3.2.;

2.5.4. Privatizējamajai SIA „Jūrmalas namsaimnieks” , vienotais reģistrācijas Nr.40003426429, programmas „Pašvaldības nekustamā īpašumu (dzīvojamā, nedzīvojamā un vasarnīcu fonda) apsaimniekošana” tāmi Nr.06.4.1.;

2.6. 07 Veselība

2.6.1. Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.6.1.1. programmas „Specializēto medicīnisko pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.1. un 22.pielikumu;

2.6.1.2. programmas „Atkarību profilakses programmu finansējums” tāmi Nr.07.1.2. un 22.pielikumu;

2.6.1.3. programmas „Pārējo veselības aprūpes pakalpojumu līdzfinansējums” tāmi Nr.07.1.3. un 22.pielikumu;

2.6.2. Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, tajā skaitā:

2.6.2.1. programmas „Metadona kabinets” tāmi Nr.07.2.1.;

2.6.2.2. programmas „Vingrošana ūdenī” tāmi Nr.07.2.2.;

2.6.3. SIA „Jūrmalas slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003220000, programmas „Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.07.3.1.;

2.7. 08 Atpūta, kultūra un reliģija

2.7.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.7.1.1. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1.;

2.7.1.2. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.12.;

2.7.1.3. programmas „Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.08.1.3.;

2.7.1.4. programmas „Atpūtu un sportu veicinoši labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.2., 10. un 13.pielikumu;

2.7.1.5. programmas „Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.6., 10.pielikumu;

2.7.1.6. programmas „Muzeju ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.14., 10.pielikumu;

2.7.1.7. programmas „Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.5. un 10.pielikumu;

2.7.1.8. programmas „Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.7., 10.pielikumu;

2.7.1.9. programmas „Teātru, koncertzāļu un estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.8. un 10.pielikumu;

2.7.1.10. programmas „Teātru, koncertzāļu un estrāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.9. un 10.pielikumu;

2.7.1.11. programmas „Pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana” tāmi Nr.08.1.10., 10. un 20.pielikumu;

2.7.1.12. programmas „Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.11. un 6.pielikumu;

2.7.1.13. programmas „Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.4. un 16.pielikumu;

2.7.1.14. programmas „Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.13. un 17.pielikumu;

2.7.2. Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.7.2.1. programmas „Integrācijas projektu īstenošana” tāmi Nr.08.2.1. un 23.pielikumu;

2.7.2.2. programmas „Nacionālo vērtību stiprināšana” tāmi Nr.08.2.2. un 23.pielikumu;

2.7.2.3. programmas „Etniskā integrācija” tāmi Nr.08.2.3. un 23.pielikumu;

2.7.2.4. programmas „Integrācija kultūras aspektā” tāmi Nr.08.2.4. un 23.pielikumu;

2.7.2.5. programmas „Sociālā integrācija” tāmi Nr.08.2.5. un 23.pielikumu;

2.7.2.6. programmas „Integrācijas rīcības virzieni izglītības jomā” tāmi Nr.08.2.6. un 23.pielikumu;

2.7.2.7. programmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana” tāmi Nr.08.2.7. un 23.pielikumu;

2.7.3. Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas „Iestādes uzturēšana un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošinājums” tāmi Nr.08.3.1.;

2.7.4. Jūrmalas Kultūras centram , vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, tajā skaitā:

2.7.4.1. programmas „Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.4.1.;

2.7.4.2. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu;

2.7.5. Jūrmalas sporta centram , vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, programmas „Pilsētas stadiona uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1.;

2.7.6. Jūrmalas pilsētas muzejam , vienotais reģistrācijas Nr.40000056408, tajā skaitā:

2.7.6.1. programmas „Iestādes uzturēšanas un muzeju izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošinājums” tāmi Nr.08.6.1.;

2.7.6.2. programmas „Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles, Aspazijas mājas digitālās ekspozīcijas ieviešana” tāmi Nr.08.6.2.;

2.7.6.3. programmas „Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.3. un 27.pielikumu;

2.7.7. SIA „Dzintaru koncertzāle” , vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, tajā skaitā:

2.7.7.1. programmas „Atbalstāmie pasākumi Dzintaru koncertzālē” tāmi Nr.08.7.1.;

2.7.7.2. programmas „Kapitālsabiedrības organizēto koncertu pieejamības veicināšana” tāmi Nr.08.7.2.;

2.7.7.3. programmas „Pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.3.;

2.7.7.4. programmas „Iepriekšējo gadu pamatkapitāla palielināšana” tāmi Nr.08.7.4.;

2.8. 09 Izglītība

2.8.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, tajā skaitā:

2.8.1.1. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.9.;

2.8.1.2. programmas „Centralizētie pasākumi vispārējās izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.5. un 18.pielikumu;

2.8.1.3. programmas „Pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.1.2. un 18.pielikumu;

2.8.1.4. programmas „Pirmskolas izglītības iestāžu labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.09.1.3. un 13.pielikumu;

2.8.1.5. programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.1., 10.pielikumu;

2.8.1.6. programmas „Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.4., 10.pielikumu;

2.8.1.7. programmas „Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.6., 10.pielikumu;

2.8.1.8. programmas „Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.11., 10.pielikumu;

2.8.1.9. programmas „Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8., 10.pielikumu;

2.8.1.10. programmas „Starpskolu pasākumi, konkursi, sacensības interešu un profesionālās ievirzes izglītības jomā” tāmi Nr.09.1.7. un 18.pielikumu;

2.8.1.11. projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā” tāmi Nr.09.1.10. un 28.pielikumu;

2.8.1.12. projekta „Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” tāmi Nr.09.1.12.;

2.8.2. Jūrmalas Alternatīvajai skolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, tajā skaitā:

2.8.2.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1.;

2.8.2.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.2.;

2.8.3. Jūrmalas Jaundubultu vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, tajā skaitā:

2.8.3.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1.;

2.8.3.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2.;

2.8.4. Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram , vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, tajā skaitā:

2.8.4.1. programmas „Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunrades darba nodrošinājums” tāmi Nr.09.4.1.;

2.8.4.2. projekta „Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC” tāmi Nr.09.4.2.;

2.8.4.3. projekta „Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā” tāmi Nr.09.4.3.;

2.8.5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, tajā skaitā:

2.8.5.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1.;

2.8.5.2. programmas „Reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2.;

2.8.5.3. projekta „Atcere – totalitārisms Eiropā un vēsturiskā apziņa Eiropas kontekstā” tāmi Nr.09.5.3.;

2.8.5.4. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.4.;

2.8.6. Jūrmalas Kauguru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.9000051519, tajā skaitā:

2.8.6.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1.;

2.8.6.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2.;

2.8.7. Ķemeru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, tajā skaitā:

2.8.7.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1.;

2.8.7.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2.;

2.8.8. Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, tajā skaitā:

2.8.8.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1.;

2.8.8.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2.;

2.8.9. Majoru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, tajā skaitā:

2.8.9.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1.;

2.8.9.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2.;

2.8.9.3. projekta „Songs Make Impossible Look Easy” tāmi Nr.09.9.3.;

2.8.10. Jūrmalas Mākslas skolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas „Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1.;

2.8.11. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, tajā skaitā:

2.8.11.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1.;

2.8.11.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.2.;

2.8.12. Jūrmalas mūzikas vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas „Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.;

2.8.13. Jūrmalas sporta centram , vienotais reģistrācijas Nr.90001067517, tajā skaitā:

2.8.13.1. programmas „Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1.;

2.8.13.2. programmas „Majoru vidusskolas sporta laukuma darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.2.;

2.8.13.3. programmas „Sporta pasākumi, sacensības” tāmi Nr.09.13.3. un 30.pielikumu;

2.8.14. Pirmsskolas izglītības iestādei „Austras koks” , vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, tajā skaitā:

2.8.14.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1.;

2.8.14.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.2.;

2.8.15. Pirmsskolas izglītības iestādei „Bitīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, tajā skaitā:

2.8.15.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1.;

2.8.15.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.2.;

2.8.16. Pirmsskolas izglītības iestādei „Katrīna” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, tajā skaitā:

2.8.16.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1.;

2.8.16.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.2.;

2.8.17. Pirmsskolas izglītības iestādei „Lācītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, tajā skaitā:

2.8.17.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1.;

2.8.17.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.2.;

2.8.18. Pirmsskolas izglītības iestādei „Madara” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, tajā skaitā:

2.8.18.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1.;

2.8.18.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.2.;

2.8.19. Pirmsskolas izglītības iestādei „Mārīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, tajā skaitā:

2.8.19.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1.;

2.8.19.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.2.;

2.8.20. Pirmsskolas izglītības iestādei „Namiņš” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, tajā skaitā:

2.8.20.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1.;

2.8.20.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.2.;

2.8.21. Pirmsskolas izglītības iestādei „Podziņa” , vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1.;

2.8.22. Pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, tajā skaitā:

2.8.22.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1.;

2.8.22.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.2.;

2.8.23. Pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” , vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, tajā skaitā:

2.8.23.1. programmas „Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1.;

2.8.23.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2.;

2.8.24. Pumpuru vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, tajā skaitā:

2.8.24.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1.;

2.8.24.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2.;

2.8.24.3. projekta „Skolotāji-mācīšanās līderi” tāmi Nr.09.24.3.;

2.8.24.4. projekta „Eko-mijiedarbība” tāmi Nr.09.24.4.;

2.8.25. Jūrmalas sākumskolai „Atvase” , vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, tajā skaitā:

2.8.25.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1.;

2.8.25.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.2.;

2.8.26. Sākumskolai „Ābelīte” , vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, tajā skaitā:

2.8.26.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1.;

2.8.26.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.2.;

2.8.27. Jūrmalas sākumskolai „Taurenītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, tajā skaitā:

2.8.27.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1.;

2.8.27.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2.;

2.8.28. Slokas pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, tajā skaitā:

2.8.28.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1.;

2.8.28.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.2.;

2.8.29. Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1.;

2.8.30. Jūrmalas Sporta skolai , vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, tajā skaitā:

2.8.30.1. programmas „Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1.;

2.8.30.2. programmas „Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.30.2. un 31.pielikumu;

2.8.31. Vaivaru pamatskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, tajā skaitā:

2.8.31.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1.;

2.8.31.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2.;

2.8.32. Jūrmalas vakara vidusskolai , vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, tajā skaitā:

2.8.32.1. programmas „Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.1.;

2.8.32.2. programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.32.2.;

2.8.33. Latvijas Starptautiskajai skolai , vienotais reģistrācijas Nr.40008006745, programmas „Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.33.1.;

2.8.34. Privatizējamajai SIA „Jūrmalas namsaimnieks” , vienotais reģistrācijas Nr.40003426429, tajā skaitā:

2.8.34.1. programmas „Pirmskolas izglītības iestāžu un teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.09.34.1.;

2.8.34.2. programmas „Interešu un profesionālās izglītības iestāžu ēku teritorijas apsaimniekošana” tāmi Nr.09.34.2.;

2.8.34.3. programmas „Vispārējās izglītības iestāžu un teritorijas apsaimniekošana” tāmi Nr.09.34.3.;

2.9. 10 Sociālā aizsardzība

2.9.1. Jūrmalas pilsētas domei , vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta „Inovatīvi risinājumi pieejama – sociāli iekļaujoša tūrisma produkta attīstībai Latvijas pašvaldībās” tāmi Nr.10.1.1.

2.9.2. Labklājības pārvaldei , vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, tajā skaitā:

2.9.2.1. programmas „Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.5.;

2.9.2.2. programmas „Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” tāmi Nr.10.2.1., 21. un 24.pielikumu;

2.9.2.3. programmas „Atbalsts gados veciem cilvēkiem” tāmi Nr.10.2.2., 21. un 24.pielikumu;

2.9.2.4. programmas „Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.3., 24. un 25.pielikumu;

2.9.2.5. programmas „Mājokļa atbalsts” tāmi Nr.10.2.4., 21., 24. un 25.pielikumu;

2.9.2.6. programmas „Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” tāmi Nr.10.2.6. un 24.pielikumu;

2.9.2.7. programmas „Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli atstumtām personām” tāmi Nr.10.2.7., 21., 24. un 25.pielikumu;

2.9.2.8. projekta „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ilgtspējas nodrošināšanas tāmi Nr.10.2.8.;

2.9.2.9. programmas „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” tāmi Nr.10.2.9.;

2.9.3. Pašvaldības aģentūrai „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” , vienotais reģistrācijas Nr.90001876536, tajā skaitā:

2.9.3.1. programmas „Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1.;

2.9.3.2. programmas „Veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem” tāmi Nr.10.3.2.;

2.9.3.3. programmas „Dienas centrs” tāmi Nr.10.3.3.;

2.9.3.4. programmas „Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.4.;

2.9.3.5. programmas „Nakts patversme” tāmi Nr.10.3.5.;

2.9.3.6. programmas „Mājas aprūpes un pavadoņu pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.6.;

2.9.3.7. programmas „Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7.;

2.9.3.8. programmas „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” tāmi Nr.10.3.8.;

2.9.3.9. programmas „Dienas aprūpes centrs personām ar garīgās veselības traucējumiem, īpašuma Dūņu ceļš 2 apsaimniekošana” tāmi Nr.10.3.9.;

2.9.3.10. projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” ilgtspējas nodrošināšanas tāmi Nr.10.3.10.;

2.9.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei „Sprīdītis” , vienotais reģistrācijas Nr.90001868844, tajā skaitā:

2.9.4.1. programmas „Aprūpe pašvaldības sociālās aprūpes institūcijās” tāmi Nr.10.4.1.;

2.9.4.2. programmas „Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana” tāmi Nr.10.4.2.;

2.9.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai , vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas „Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1.;

2.9.6. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” , vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde un ieviešana dienas centrā Jūrmalas pilsētā dzīvojošo Romu tautības iedzīvotājiem” ilgtspējas nodrošināšanas tāmi Nr.10.6.1.;

3. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015. - 2017. gada Ceļu fonda izlietojuma programmu saskaņā ar 3.pielikumu.

4. Apstiprināt 2015.gadā finansējumu pamatkapitāla palielināšanai 9 050 168 euro, t.sk.:

4.1. SIA „Jūrmalas ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003275333, 8 730 768 euro, t.sk.,:

4.1.1. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības II kārtas īstenošanai 2 320 876 euro;

4.1.2. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas īstenošanai 6 409 892 euro;

4.2. SIA „Dzintaru koncertzāle”, vienotais reģistrācijas Nr.40003378932, 243 000 euro, t.sk.:

4.2.1. Skatītāju krēslu iegādei atklātajai zālei 225 000 euro;

4.2.2. Skatuves podestūras iegādei 12 500 euro;

4.2.3. Grīdu mazgāšanas mašīnas iegādei 5 500 euro;

4.3. PSIA Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003316576, 25 400 euro Ķemeru kapličas kapitālajam remontam un atkritumu konteineru iegādei;

4.4. SIA „Jūrmalas slimnīca”, vienotais reģistrācijas Nr.40003220000, 94 000 euro, veselības tūrisma infrastruktūras uzlabošanai slimnīcā.

5. Noteikt, ka 2015. gadā profesionālās ievirzes izglītības un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzības izmaksai finansējums no pašvaldības pamatbudžeta tiek piešķirts atbilstoši apstiprinātajam darbinieku skaita (darba vietu) sarakstam tikai par daļu, kas netiek finansēta no valsts budžeta.

6. Ņemot vērā, ka likumā „Par valsts budžetu 2015. gadam” mērķdotācijas apjoms Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir noteikts 2015.gada 8 mēnešiem, Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm mērķdotāciju atļauts izlietot tikai Budžeta nodaļas novadīto asignējumu apjomā.

7. Noteikt, ka Jūrmalas pilsētas domei apstiprināto asignējumu apjoma sadalījums degvielas izdevumiem, kas tiek segti pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ja Jūrmalas pilsētas domes autotransportu izmanto citas pašvaldības institūcijas, tiek apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes rīkojumu.

8. Apstiprināt 2015.gadā PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, vienotais reģistrācijas Nr.50003220021, Sociālās aprūpes nodaļā, Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā un Veselības un sociālās aprūpes nodaļā vienas dienas uzturēšanās pašizmaksu saskaņā ar 32.pielikumu.

9. Noteikt, ka Labklājības pārvalde, veicot norēķinus par šo saistošo noteikumu 8.punktā minēto nodaļu sniegtajiem pakalpojumiem, sedz tikai to daļu no pakalpojuma pašizmaksas, kas netiek segta no aprūpējamā līdzekļiem.

10. Noteikt, ka šo saistošo noteikumu tāmē Nr.03.3.1. maksas pakalpojumos minētie ieņēmumi un izdevumi šādos klasifikācijas kodos:

03.110.21.4.9.9. 33 270 euro;

03.110.6424 2 000 euro;

03.110.7223 31 270 euro,

konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikum1 Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-32 XLSX


Tāme Nr.1 XLSX

Tāme Nr.3 XLSX

Tāme Nr.4 XLSX

Tāme Nr.5 XLSX

Tāme Nr.6 XLSX

Tāme Nr.7 XLSX

Tāme Nr.8 XLSX

Tāme Nr.9 XLSX

Tāme Nr.10 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF