Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 12.05.2015. Stājas spēkā 13.05.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 26.martāNr. 17

protokols Nr. 7, 21. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67
„Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.7. veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām.”

1.2. Papildināt ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

„VIII.1 Veselību veicinošo pasākumu kompleksa topošajām māmiņām saņemšanas kārtība

53.1 1. Veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām (turpmāk šajā nodaļā – pasākumu komplekss) ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums ar mērķi uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim.

53.1 2. Pasākumu komplekss ietver uztura speciālista, psihologa, fizioterapeita un ergoterapeita izglītojošas nodarbības, nodarbības baseinā un zālē un relaksācijas aktivitātes.

53.1 3. Pasākumu kompleksu ir tiesīgas saņemt personas pēc 12.grūtniecības nedēļas.

53.1 4. Pasākumu kompleksa sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

53.1 5. Lai saņemtu pasākumu kompleksu, persona šo saistošo noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno ārsta - ginekologa izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijām pasākumu kompleksa saņemšanai.

53.1 6. Par pasākumu kompleksa sniegšanu pakalpojuma sniedzējs ar personu slēdz līgumu, nosakot pakalpojuma saņemšanas kārtību un apjomu.

53.1 7. Pasākumu kompleksu apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14.punktā noteikto finansējuma apmēru.”

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67
„Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, pašvaldībai jānodrošina veselības aprūpes pieejamība, kā arī jāveicina iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un sports.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”” (turpmāk – saistošie noteikumi) paredz ieviest jaunus veselību veicinošo pakalpojumu – veselību veicinošo pasākumu kompleksu topošajām māmiņām, kuru pamata deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā. Pakalpojuma mērķis ir uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām iepriekš (2013.g. un 2014.g.) tika sniegt kā projekts Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas konkursa ietvaros. Izvērtējot šī pakalpojuma pieprasījumu un nodrošinot tā sniegšanas nepārtrauktību, jo projekts tika realizēts tikai noteiktu laika posmu kalendāra gada ietvaros, šo pakalpojumu ir jāietver saistošajos noteikumos kā atsevišķu veselību veicinošo pakalpojumu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām tiks nodrošināts kārtējā gada pašvaldības budžeta ietvaros.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pakalpojumu piešķiršanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas pašvaldības Labklājības pārvalde.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošie noteikumi tika izskatīti Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF