Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2013. Stājas spēkā 06.12.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2020.gada 26.novembra 34.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 21.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 26.marta 17.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 17.oktobrīNr. 67

protokols Nr. 25, 34. punkts

Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā
Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums) veidus, pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

2. Pakalpojumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju, ja persona savu pamata dzīvesvietu ir deklarējusi Jūrmalas valstspilsētā. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

II. Pašvaldības sniegto pakalpojumu veidi un pakalpojumu sniegšanas kārtība

3. Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu veidi:

3.1. ergoterapeita pakalpojums;

3.2. fizioterapeita pakalpojums;

3.3. ortodontijas pakalpojums;

3.4. zobu protezēšanas pakalpojums;

3.5. Svītrots ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

3.6. veselību veicinošo pasākumu komplekss senioriem.

3.7. veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām. Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 17.saistošajiem noteikumiem

3.8. brīvā peldēšana; Papildināts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

3.9. vingrošana trenažieru zālē; Papildināts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

3.10. vingrošanas ūdenī pakalpojums pirmsskolas vecuma bērniem. Papildināts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

4. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz Jūrmalas Labklājības pārvaldei (turpmāk – Labklājības pārvalde) adresētu iesniegumu, norādot vēlamo pakalpojumu, kā arī pakalpojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Iesniegumam pievieno šajos saistošajos noteikumos paredzētos dokumentus. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

5. Labklājības pārvalde izvērtē šo saistošo noteikumu 4.punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

5.1. par pakalpojuma piešķiršanu vai personas iekļaušanu pakalpojumu saņēmēju rindā, ja persona atbilst šajos saistošajos noteikumos paredzētajai konkrētā pakalpojuma saņēmēju mērķa grupai;

5.2. par atteikumu piešķirt pakalpojumu šo saistošo noteikumu 12.punktā paredzētajos gadījumos.

6. Labklājības pārvalde nosūta organizācijai, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumu pašvaldībā (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto lēmumu un klienta iesniegto dokumentu kopijas.

7. Persona, vēršoties pie pakalpojuma sniedzēja, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

8. Pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz saņemto informāciju, sadarbībā ar personu izstrādā sniedzamā pakalpojuma plānu nepārsniedzot saistošajos noteikumos noteikto pakalpojumu apjomu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

9. Personai jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja Labklājības pārvaldes norīkojuma noteiktajā termiņā. Ja persona nevēršas pie pakalpojuma sniedzēja Labklājības pārvaldes norīkojuma noteiktajā termiņā, persona vai pakalpojuma sniedzējs par to informē Labklājības pārvaldi un personas rindas kārta tiek pārcelta uz rindas beigām. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

10. Persona katru no pakalpojuma veidiem var saņemt ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā gadā. Ja pakalpojums nevar tikt nodrošināts esošā kalendārā gada ietvaros, pakalpojuma saņēmējs tiek reģistrēts Labklājības pārvaldes pakalpojumu saņēmēju rindā nākamajam kalendārajam gadam. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

11. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt personai iesniegt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.

12. Labklājības pārvalde atsaka piešķirt pakalpojumu, bet uzsāktā pakalpojuma sniegšanu pārtrauc šādos gadījumos:

12.1. nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

12.2. saņemts pakalpojuma sniedzēja pamatots atteikums sniegt personai pakalpojumu;

12.3. persona neatbilst konkrētā pakalpojuma saņēmēju mērķgrupai;

12.4. ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ir noteicis personai kontrindikācijas konkrētā pakalpojuma saņemšanai;

12.5. persona ir saņēmusi konkrētā pakalpojuma apjomu saskaņā ar speciālista izstrādātu plānu;

12.6. persona lūdz pārtraukt konkrētā pakalpojuma sniegšanu.

13. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina personai pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar atbilstoša speciālista izstrādātu individuālu pakalpojuma saņemšanas plānu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

14. Līdzekļu apmērs pakalpojumu nodrošināšanai tiek noteikts atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā veselību veicinošo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem. Finansējuma apmērs pakalpojuma nodrošināšanai vienai personai tiek noteikts iepirkuma procedūras rezultātā, vai atbilstoši Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centram “Kauguri” budžeta gadā piešķirtajiem līdzekļiem. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

III. Ergoterapeita pakalpojuma saņemšanas kārtība

15. Ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem, maksimāli izmantojot klienta spējas funkcionālās neatkarības uzturēšanai, atjaunošanai un veicināšanai.

16. Ergoterapeita pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, un individuālās nodarbības pēc ergoterapeita izstrādāta plāna. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

17. Ergoterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

18. Ergoterapeita pakalpojumu sniedz Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

19. Lai saņemtu ergoterapeita pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4 .punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī par rekomendācijām veselības veicināšanas pakalpojuma saņemšanai.

20. Par ergoterapeita pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

21. Ergoterapeita pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo saistošo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

IV. Fizioterapeita pakalpojuma saņemšanas kārtība

22. Fizioterapeita pakalpojums ir klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, novērtēšana un ārstēšana. Fizioterapeita pakalpojums palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu.

23. Fizioterapeita pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc fizioterapeita izstrādāta plāna.

24. Fizioterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

25. Fizioterapeita pakalpojumu sniedz Jūrmalas Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri””. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

26. Lai saņemtu fizioterapeita pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4 .punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijām veselības veicināšanas pakalpojuma saņemšanai.

27. Par fizioterapeita pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

28. Fizioterapeita pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

V. Ortodontijas pakalpojuma saņemšanas kārtība

29. Ortodontijas pakalpojums ir nepareizi izvietotu zobu un žokļu attiecību regulācija un korekcija, kā rezultātā tiek iegūts funkcionālais sakodiens.

30. Ortodontijas pakalpojums ietver izmeklēšanu, funkcionālo traucējumu novērtēšanu un to novēršanu vai mazināšanu, kā arī veselību veicinošu, konsultatīvu, profilaktisko darbu pēc pakalpojuma sniedzēja – ortodontijas speciālista izstrādāta plāna.

31. Ortodontijas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni līdz 18 gadu vecumam.

32. Ortodontijas pakalpojuma sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

33. Ortodontijas pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14.punktā noteikto finansējuma apmēru. Ja bērnam ir nepieciešama fiksēta brekešu sistēma zobu lokam, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība apmaksā 35% no pakalpojuma cenas. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

VI. Zobu protezēšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība

34. Zobu protezēšanas pakalpojums kvalitatīvi aizvieto dažādu iemeslu dēļ zaudētus dabīgos zobus, atjaunojot to funkcionalitāti un estētiskās īpašības ar izņemamām zobu protēzēm (zobu plates).

35. Zobu protezēšanas pakalpojumi ietver konsultācijas, klientu mutes dobuma izmeklēšanu un protēžu izgatavošanu pēc pakalpojumu sniedzēja izstrādāta plāna.

36. Zobu protezēšanas pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

37. Zobu protezēšanas pakalpojuma sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

38. Zobu protezēšanas pakalpojuma saņemšanai 75% no pakalpojuma pilnas maksas sedz klients un 25% tiek segti no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

39. Par zobu protezēšanas pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

VII. Vingrošanas ūdenī pakalpojuma saņemšanas kārtība
Svītrots ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

VII.1 Brīvās peldēšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība
Papildināts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

40.11. Brīvās peldēšanas pakalpojums ir mērķtiecīgu vingrojumu programma ar mērķi samazināt personas ķermeņa masu, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai.

40.12. Brīvā peldēšana ietver fizioterapeita konsultāciju, nodarbību ciklu uzsākot, un 20 brīvās peldēšanas baseinā (40 minūtes) kalendārajā gadā.

40.13. Brīvās peldēšanas pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas ar peldētprasmi darbspējas vecumā līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, kuru ķermeņa masas indekss ir virs 25 un personas ar peldētprasmi, kuras sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

40.14. Lai saņemtu brīvās peldēšanas pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, norādot ķermeņa masas indeksu un informāciju par medicīnisko kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai, kā arī rekomendācijas veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

40.15. Labklājības pārvalde informē Jūrmalas sociālo pakalpojumu centru “Kauguri” par personai brīvās peldēšanas pakalpojuma piešķiršanu.

40.16. Fizioterapeita pakalpojumus brīvās peldēšanas pakalpojumam nodrošina Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”.

40.17. Gadījumā, ja brīvās peldēšanas pakalpojums ir nodrošināts visām personām, kuras to pieprasījušas esošā kalendāra gada ietvaros, Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” slēdz papildus vienošanās ar personām, kuras noteiktā kalendārā gada ietvaros jau ir saņēmušas noteikto pakalpojuma apjomu, un atkārtoti lūgušas saņemt brīvās peldēšanas pakalpojumu.

40.18. Par brīvās peldēšanas pakalpojuma saņemšanas kārtību persona ar Jūrmalas sociālo pakalpojumu centru ”Kauguri” slēdz līgumu.

VII.2 Vingrošanas trenažieru zālē pakalpojuma saņemšanas kārtība
Papildināts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

40.21. Vingrošana trenažieru zālē ir mērķtiecīgu vingrojumu programma ar mērķi samazināt personas ķermeņa masu, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai.

40.22. Vingrošana trenažieru zālē ietver fizioterapeita konsultāciju, uzsākot nodarbību ciklu, un 20 nodarbības grupā trenažieru zālē (45 minūtes) sporta speciālista vadībā kalendārajā gadā.

40.23. Vingrošanas trenažieru zālē pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas darbspējas vecumā līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam, kuru ķermeņa masas indekss ir virs 25.

40.24. Lai saņemtu vingrošanas trenažieru zālē pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, norādot ķermeņu masas indeksu un informāciju par medicīnisko kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai, kā arī rekomendācijas veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

40.25. Labklājības pārvalde informē Jūrmalas sociālo pakalpojumu centru “Kauguri” par personai piešķirto vingrošanas trenažieru zālē pakalpojumu.

40.26. Fizioterapeita un sporta speciālista pakalpojumus vingrošanas trenažieru zālē pakalpojumam nodrošina Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”.

40.27. Gadījumā, ja vingrošanas trenažieru zālē pakalpojums ir nodrošināts visām personām, kuras to pieprasījušas esošā kalendāra gada ietvaros, Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” slēdz papildus vienošanās ar personām, kuras noteiktā kalendārā gada ietvaros jau ir saņēmušas noteikto pakalpojuma apjomu, un atkārtoti lūgušas saņemt vingrošanas trenažieru zālē pakalpojumu.

40.28. Par vingrošanas trenažieru zālē pakalpojuma saņemšanas kārtību persona ar Jūrmalas sociālo pakalpojumu centru ”Kauguri” slēdz līgumu.

VIII. Veselību veicinošo pasākumu kompleksa senioriem pakalpojuma saņemšanas kārtība

47. Veselību veicinošo pasākumu komplekss senioriem (turpmāk tekstā – pasākumu komplekss) ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums, ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti un sekmēt veselīgu un aktīvu novecošanu.

48. Pasākumu kompleksa pakalpojums ietver fizioterapeita, ergoterapeita, uztura speciālista un psihologa konsultāciju, četras ārstnieciskās vingrošanas nodarbības baseinā un 36 senioriem pielāgotas fiziskās aktivitātes grupās (ārstnieciskās vingrošanas nodarbības zālē, kardiotreniņi ar dozētu slodzi, dozētas pastaigas un nūjošanas nodarbības). Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

49. Pasākumu kompleksa pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

50. Pasākumu kompleksa pakalpojumu sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu, vai saskaņā ar pašvaldības izsludināto projektu konkursu.

51. Lai saņemtu pasākumu kompleksa pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4 .punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijām veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

52. Par pasākumu kompleksa pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs ar personu slēdz līgumu, nosakot pakalpojuma saņemšanas kārtību un apjomu.

53. Pasākumu kompleksa pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14. punktā noteikto finansējuma apmēru. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

VIII.1 Veselību veicinošo pasākumu kompleksa topošajām māmiņām saņemšanas kārtība
Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 17.saistošajiem noteikumiem

53.1 1. Veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām (turpmāk šajā nodaļā – pasākumu komplekss) ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums ar mērķi uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim.

53.12. Pasākumu komplekss ietver fizioterapeita un uztura speciālista konsultāciju, astoņas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības baseinā un 24 grūtniecēm pielāgotas fiziskās aktivitātes grupās (ārstnieciskās vingrošanas, jogas un relaksācijas nodarbības) Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

53.13. Pasākumu kompleksam ir tiesīgas pieteikties personas pēc 12.grūtniecības nedēļas līdz bērna piedzimšanai Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

53.14. Pasākumu kompleksa sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

53.15. Lai saņemtu pasākumu kompleksu, persona šo saistošo noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno ārsta - ginekologa izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijām pasākumu kompleksa saņemšanai.

53.16. Par pasākumu kompleksa sniegšanu pakalpojuma sniedzējs ar personu slēdz līgumu, nosakot pakalpojuma saņemšanas kārtību un apjomu.Pasākumu kompleksu var saņemt grūtniece no 12.grūtniecības nedēļas, kā arī māmiņa līdz bērns sasniedz septiņu mēnešu vecumu. Grozīts ar domes 2021.gada 28.janvāra 6.saistošajiem noteikumiem

53.17. Pasākumu kompleksu apmaksā no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14.punktā noteikto finansējuma apmēru. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

VIII.2 Vingrošanas ūdenī pakalpojuma pirmsskolas vecuma bērniem saņemšanas kārtība
Papildināts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

53.21. Vingrošanas ūdenī pakalpojums pirmsskolas vecuma bērniem ir mērķtiecīgu aktivitāšu programma bērniem pirmsskolas vecumā ar mērķi uzlabot un stiprināt imunitāti, sekmēt bērna psihomotoro attīstību, mazināt muskuļu tonusu un psihoemocionālo spriedzi, koriģēt un sekmēt balsta-kustību aparāta pareizu attīstību.

53.22. Vingrošanas ūdenī pakalpojumu pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības saņemt no sešu mēnešu vecuma līdz septiņu gadu vecumam.

53.23. Vingrošanas ūdenī pakalpojums pirmsskolas vecuma bērniem ietver 20 grupu nodarbības baseinā (30 minūtes) bērniem līdz trīs gadu vecumam pavadošās personas uzraudzībā un bērniem no trīs gadu vecuma pavadošās personas uzraudzībā 20 nodarbības grupā baseinā (30 minūtes) sporta speciālista vadībā kalendārajā gadā.

53.24. Lai saņemtu vingrošanas ūdenī pakalpojumu pirmsskolas vecuma bērniem, bērna likumiskais pārstāvis šo saistošo noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli un informāciju par medicīnisko kontrindikāciju neesamību vingrošanas ūdenī pakalpojuma pirmsskolas vecuma bērniem pakalpojuma saņemšanai, kā arī rekomendācijas veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

53.25. Labklājības pārvalde informē Jūrmalas sociālo pakalpojumu centru “Kauguri” par piešķirto vingrošanas ūdenī pakalpojumu pirmsskolas vecuma bērniem.

53.26. Sporta speciālista pakalpojumus vingrošanas ūdenī pakalpojumam pirmsskolas vecuma bērniem nodrošina Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri”.

53.27. Gadījumā, ja vingrošanas ūdenī pakalpojums pirmsskolas vecuma bērniem ir nodrošināts visām personām, kuras to pieprasījušas esošā kalendāra gada ietvaros, Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” slēdz papildus vienošanās ar personām, kuras noteiktā kalendārā gada ietvaros jau ir saņēmušas noteikto pakalpojuma apjomu, un atkārtoti lūgušas saņemt vingrošanas ūdenī pakalpojumu pirmsskolas vecumā bērniem.

53.28. Par vingrošanas ūdenī pakalpojuma pirmsskolas vecuma bērniem saņemšanas kārtību bērna likumiskais pārstāvis, Jūrmalas sociālo pakalpojumu centrs ”Kauguri slēdz līgumu.

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

54. Labklājības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

55. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Grozīts ar domes 2022.gada 25.oktobra 52.saistošajiem noteikumiem

X. Noslēguma jautājums

56. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.67

„Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nosaka Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo pakalpojumu veidus, pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, pašvaldībai jānodrošina veselības aprūpes pieejamība, kā arī jāveicina iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un sports.

Saistošo noteikumu projekts „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nosaka Jūrmalas pašvaldībā pieejamos veselību veicinošos pakalpojumus. Saistošo noteikumu projekts nodrošina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem vienotas informācijas pieejamību par pašvaldībā pieejamiem veselību veicinošiem pakalpojumiem. Saistošo noteikumu projekts nosaka katra pakalpojuma saturu, mērķa grupu, kā arī dokumentu iesniegšanas kārtību, lai persona saņemtu pakalpojumu. Saistošajos noteikumos ir iekļauti šādi veselību veicinošie pakalpojumi: ergoterapeita pakalpojums, fizioterapeita pakalpojums, ortodontijas pakalpojums, zobu protezēšanas pakalpojums, vingrošana ūdenī un veselību veicinošs pasākumu komplekss senioriem.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Līdzekļu apmērs katra pakalpojuma nodrošināšanai tiek noteikts atbilstoši Jūrmalas pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā veselību veicinošo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem. 2013.gadā veselību veicinošo pakalpojumu izmaksas tiks nodrošinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz veselības veicināšanas jomu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis