Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.06.2024. Stājas spēkā 06.06.2024.
Jūrmalas dome

JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Saistošo noteikumu publikācija tīmekļvietnē likumi.lv
2024. gada 30. maijāNr. 26

protokols Nr. 8, 52. punkts

Par Jūrmalas valstspilsētas simboliku

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
10. panta pirmās daļas 7. punktu,
44. panta pirmo daļu, Ģerboņa
likuma 8. panta 2.1 daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Jūrmalas valstspilsētas simboliku, tās lietošanu un atļaujas par tās lietošanu saņemšanas kārtību.

II. Jūrmalas valstspilsētas simbolika un tās apraksts

2. Jūrmalas valstspilsētas simbolika (turpmāk – simbolika) ir Jūrmalas valstspilsētas karogs, Jūrmalas valstspilsētas ģerbonis un Jūrmalas valstspilsētas logotips.

3. Jūrmalas valstspilsētas karoga (1.pielikums) apraksts:

3.1. Taisnstūra forma ar platuma un augstuma attiecību 2:1. Karogs ir divpusējs. Karogs izgatavojams šādos lielumos: 2 m x 1 m un 3 m x 1,5 m;

3.2. Karogs ir ar trīs joslām: augšējā — gaiši zila, vidējā — balta, apakšējā — tumši zila, simbolizējot valstspilsētas piederību pie jūras. Joslu attiecības 2 : 1 : 2. Karoga centrā novietots Jūrmalas valstspilsētas ģerbonis;

3.3. uz galda var lietot proporcionāli samazinātu Jūrmalas valstspilsētas karogu.

4. Jūrmalas valstspilsētas ģerboņa (2. pielikums) heraldiskais apraksts:

4.1. Dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zils un sudrabs.

4.2. Augšējā laukumā uz kreiso pusi lidojoša sudraba kaija, virs tās trīs zelta piecstaru zvaigznes.

5. Jūrmalas valstspilsētas logotipa apraksts:

5.1. Jūrmalas valstspilsētas logotips (3. pielikums) sastāv no grafiskās zīmes un valstspilsētas nosaukuma:

5.1.1. grafisko zīmi veido valstspilsētas nosaukuma pirmā burta „J” forma, kas izveidota no četrām ritmiskām līnijām;

5.1.2. valstspilsētas nosaukums „Jūrmala” tiek izvietots zem grafiskās zīmes. Atsevišķos gadījumos, ja nav iespējams izvietot valstspilsētas nosaukumu zem grafiskās zīmes, grafiskā zīme var tikt izmantota bez valstspilsētas nosaukuma vai arī valstspilsētas nosaukums tiek novietots blakus grafiskai zīmei atbilstoši 3. pielikumam.

5.2. Jūrmalas valstspilsētas logotips pamatā tiek lietots četrās grafiskās identitātes pamatkrāsās: baltā, melnā, tumši pelēkā vai zelta krāsā. Atsevišķos gadījumos kā papildus akcents var tikt izmantota sarkanā krāsa.

III. Jūrmalas valstspilsētas simbolikas lietošana

6. Jūrmalas valstspilsētas karoga lietošana:

6.1. Jūrmalas valstspilsētas karogu lieto:

6.1.1. pie Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, ēkām - pastāvīgi;

6.1.2. pēc brīvas gribas fiziskas un juridiskas personas pie Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā esošām ēkām, garantējot pienācīgu cieņu pret valstspilsētas karogu;

6.1.3. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti balsošanas iecirkņi — Saeimas, Eiropas Parlamenta un pašvaldību domju vēlēšanu dienā, kā arī tautas nobalsošanas dienā;

6.1.4. pēc brīvas gribas valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts karogu, novietojot to atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

6.1.5. pēc brīvas gribas tautas, darba vai ģimenes svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Jūrmalas valstspilsētas karogu.

6.2. Jūrmalas valstspilsētas karogu aizliegts lietot:

6.2.1. pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai kurām tiek remontēta fasāde, citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram, kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās, ražošanas objektos un tamlīdzīgi);

6.2.2. Ja tas ir bojāts vai izbalējis.

6.3. fiziskas un juridiskas personas uz galda var lietot proporcionāli samazinātu Jūrmalas valstspilsētas karogu – oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos reprezentatīvos un nekomerciāla rakstura dekoratīvos nolūkos, garantējot pienācīgu cieņu pret Jūrmalas valstspilsētas karogu;

6.4. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, reprezentācijas, pašvaldības tēla veidošanas vai komunikācijas nolūkos var lietot Jūrmalas valstspilsētas karogu, tostarp proporcionāli samazinātu vai proporcionāli palielinātu Jūrmalas valstspilsētas karogu, arī citos šajos noteikumos neatrunātos gadījumos, saskaņojot tā izmantošanu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļu.

7. Jūrmalas valstspilsētas ģerboņa lietošana:

7.1. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības izmantot Jūrmalas valstspilsētas ģerboņa attēlu;

7.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, Jūrmalas valstspilsētas ģerboni drīkst izmantot uz veidlapām, zīmogos, spiedogos, iespieddarbos, uz izdevuma vākiem un titullapām, pašvaldības oficiālajā interneta vietnē, pašvaldības oficiālajos sociālo tīklu profilos, pašvaldības oficiālajiem apbalvojumiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem oficiāliem dokumentiem, izkārtnēm, izvietošanai pie šo institūciju ēkām, to telpās un uz šo institūciju piederošajiem transportlīdzekļiem;

7.3. gadījumos, kad nav iespējams lietot krāsainu ģerboņa attēlu, var tik izmantots ģerboņa kontūrzīmējums melnā vai zelta krāsā atbilstoši 2. pielikumam;

7.4. Jūrmalas valstspilsētas ģerboņa lietošana ir jāsaskaņo ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļu.

8. Jūrmalas valstspilsētas logotipa lietošana:

8.1. Jūrmalas valstspilsētas logotipu, saskaņojot tā lietošanu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļu, var lietot tādos pasākumos un to informatīvajos un reklāmas materiālos:

8.1.1. kurus organizējusi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība;

8.1.2. kurus finansiāli atbalstījusi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība;

8.1.3. kuru organizatoriem ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību ir noslēgts sadarbības līgums.

8.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja, Jūrmalas valstspilsētas logotipu drīkst lietot izkārtņu, suvenīru, reprezentācijas un informatīvo materiālu, kancelejas preču un citu reprezentatīvu vai dekoratīvu izstrādājumu izgatavošanai, kā arī noformējumā, tostarp internetā, saskaņojot tā lietošanu ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļu;

8.3. fiziskas un juridiskas personas, izņemot šo Noteikumu 8.2. apakšpunktā minētās pašvaldības institūcijas, Jūrmalas valstspilsētas logotipu drīkst lietot suvenīru, kancelejas preču, kā arī citu reprezentatīvu un dekoratīvu izstrādājumu izgatavošanai, tostarp komerciāliem nolūkiem, tikai pēc Jūrmalas valstspilsētas simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā;

8.4. aizliegts lietot izmainītu logotipa grafisko attēlu;

8.5. logotipu drīkst izvietot tikai uz vienkrāsaina fona, nodrošinot pēc iespējas lielāku logotipa un fona krāsu kontrastu un skaidru logotipa nolasāmību. Gadījumos, kad nepieciešams logotipu izvietot uz raiba fona, to izvieto uz vienkrāsaina laukuma atbilstoši 3. pielikumā noteiktajam. Laukumam izmanto grafiskās identitātes pamatkrāsas: baltu, melnu, zelta, pelēku, tumši pelēku un sarkanu;

8.6. logotipa tehniskais izpildījums netiek noteikts.

9. Jūrmalas valstspilsētas simbolikas, tās attēlu vai simbolikas atsevišķu elementu lietošana citos gadījumos, kas nav noteikti šajos Noteikumos, ir atļauta tikai pēc simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanas.

IV. Simbolikas komisija un atļaujas par simbolikas lietošanu saņemšanas kārtība

10. Simbolikas lietošanas atļauju (4.pielikums), pamatojoties uz Jūrmalas Simbolikas komisijas (turpmāk – Simbolikas komisija) lēmumu, izsniedz un paraksta Simbolikas komisijas priekšsēdētājs.

11. Simbolikas komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina ar Jūrmalas domes lēmumu.

12. Simbolikas lietošanas atļauja apliecina personas tiesības lietot simboliku Simbolikas komisijas noteiktajā laikā un veidā.

13. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona iesniedz iesniegumu (5. pielikums) Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centros vai elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas oficiālo e-pasta adresi pasts@jurmala.lv vai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas oficiālo elektronisko adresi. Iesniegumā norāda:

13.1. iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un pilnvarotās vai paraksttiesīgās personas vārdu, uzvārdu, adresi, kontaktinformāciju – tālruni, e-pasta adresi;

13.2. simbolikas lietošanas mērķa un formas aprakstu;

13.3. izstrādājuma nosaukumu, uz kura simbolika tiks lietota;

13.4. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;

13.5. dizaina autoru;

13.6. izstrādājuma ražotāju.

14. Šo Noteikumu 13. punktā minētajam iesniegumam pievienojama krāsaina izstrādājuma skice vai etalonmodeļa paraugs.

15. Simbolikas komisija ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam izgatavot etalonmodeli.

16. Iesniegums par simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanu tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Simbolikas komisijā.

17. Simbolikas komisija izskata iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

17.1. lēmumu par atļaujas izdošanu simbolikas lietošanai;

17.2. lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju simbolikas lietošanai.

18. Simbolikas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju simbolikas lietošanai, ja:

18.1. simboliku paredzēts lietot veidā, kas neatbilst šajos Noteikumos noteiktajām prasībām, simbolikas aprakstiem un pielikumiem;

18.2. izgatavojamais izstrādājums ir nekvalitatīvs vai nepiemērots simbolikas izvietošanai;

18.3. simbolikas lietošana piedāvātajā veidā var radīt negatīvu iespaidu Jūrmalas valstspilsētas tēlam (piemēram, identificējot Jūrmalas valstspilsētu ar konkrētu politisku partiju, pasākumu, izstrādājumu, vai arī, ja Jūrmalas valstspilsētas simbolika tiek lietota kariķētā, izsmejošā veidā, u.tml.).

19. Simbolikas lietošanas atļauja tiek izsniegta uz termiņu līdz diviem gadiem.

20. Tirdzniecības vietā, kurā tiek realizēti jebkura veida izstrādājumi ar simboliku, jāatrodas simbolikas lietošanas atļaujai. Simbolikas lietotājam pēc kontrolējošo amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda simbolikas lietošanas atļauja.

V. Noslēguma jautājums

21. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015. gada 7. maija saistošie noteikumi Nr. 20 „Par Jūrmalas valstspilsētas simboliku”.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe1., 2., 3., 4. un 5. pielikumi PDF


PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas domes 2024. gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 26

Par Jūrmalas valstspilsētas simboliku”

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) tiek izdoti, lai noteiktu Jūrmalas valstspilsētas simboliku, tās lietošanas un atļaujas saņemšanas kārtību. Noteikumi nodrošina simbolikas izmantošanu atbilstoši heraldikas prasībām.

1.2. Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 7. punktu un 44. panta otro daļu, Ģerboņu likuma 8. panta 2.1 daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos nosaka Ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģerboņa lietošanas noteikumus.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu

2.1. Noteikumu īstenošanai nav būtiskas fiskālās ietekmes uz pašvaldības budžetu.

2.2. Nav nepieciešami papildu resursi saistībā ar jaunu institūciju vai darba vietu veidošanu, vai esošo institūciju kompetences paplašināšanu, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci

3.1. Sociālā ietekme – Noteikumi veicina vienotas pašvaldības identitātes veidošanu.

3.2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi – lai veicinātu Jūrmalas valstspilsētas simbolikas izmantošanu suvenīru u.c. izstrādājumu izgatavošanā, simbolikas lietošanai netiek noteikta nodeva par simbolikas izmantošanu, tādējādi sekmējot uzņēmēju interesi par kvalitatīvu un daudzveidīgu pašvaldību popularizējošu suvenīru ražošanu.

3.3. Ietekme uz konkurenci – Noteikumiem nav tiešas ietekmes uz konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām

4.1. Par Noteikumu piemērošanu atbildīgā institūcija ir Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļa.

4.2. Simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai persona Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā iesniedz iesniegumu un pievieno nepieciešamos dokumentus. Iesniegums par simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanu tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Simbolikas komisijā . Noteikumos nav mainīta līdzšinējā kārtība simbolikas lietošanas atļaujas saņemšanai.

4.3. Noteikumos nav paredzētas papildu administratīvo procedūru izmaksas simbolikas izmantošanai.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem

5.1. Tiek īstenotas no Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 7. punkta un 44. panta otrās daļas izrietošās pašvaldības domes tiesības noteikt pašvaldības simboliku. Saskaņā ar Ģerboņu likuma 8. panta 2.1 daļu pašvaldības dome savos saistošajos noteikumos nosaka Ģerboņu reģistrā reģistrēta pašvaldības ģerboņa lietošanas noteikumus.

5.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai papildu cilvēkresursu piesaiste.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanu

Noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļa, lēmumu par simbolikas izmantošanas atļaušanu pieņem Simbolikas komisija. Noteikumi neparedz līdzšinējās izpildes nodrošināšanas kārtības izmaiņas, līdz ar to netiks veidota jaunas institūcijas vai uzlikti papildu pienākumi esošajām institūcijām.

7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana

7.1. Noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.

7.2. Pašvaldības izraudzītie līdzekļi ir piemēroti izvirzītā mērķa sasniegšanai. Noteikumi neparedz papildu administratīvo procedūru un izmaksu palielināšanu.

8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām

Atbilstoši Pašvaldību likuma 46.panta trešajā daļā noteiktajam, saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts no 2024. gada 24. aprīļa līdz 2024. gada 8. maijam tika publicēti pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jurmala.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, nodrošinot iespēju ikvienam interesentam iesniegt savus priekšlikumus vai iebildumus.

Minētajā periodā netika saņemti sabiedrības priekšlikumi, iebildumi vai komentāri par saistošo noteikumu projektu.


Priekšsēdētāja

R. Sproģe


Lejupielāde: DOC un PDF