Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30.06.2015. Stājas spēkā 01.07.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2015.gada 11.jūnijāNr. 22

protokols Nr. 11, 15. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr. 22 (4828), 2013., LV, 246 (5052), 2014., LV, 54 (5114), 2014., 218 (5278), 2014., 30 (5348)) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

„ 7.2.5. nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kas paredzēts saimnieciskās darbības veikšanai, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) tiek veikta saimnieciskā darbība un/vai īpašums tiek iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un/vai valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai,

b) ir reģistrēta struktūrvienība, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība,

c) taksācijas gada 1.augustā struktūrvienībā nodarbināti uz pilnu slodzi ne mazāk kā 30% strādājošo un struktūrvienībā nodarbināti vairāk kā desmit darbinieki un no tiem nodarbināti ne mazāk kā četri darbinieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā vai struktūrvienībā nodarbināti desmit vai mazāk kā desmit darbinieki un no tiem nodarbināti ne mazāk kā divi darbinieki, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

Šī punkta nosacījumi neattiecas uz nekustamo īpašumu, kurā saimniecisko darbību veic struktūrvienība, kas veic nekustamā īpašuma izīrēšanu un iznomāšanu dzīvošanai”.

2. Papildināt ar 11.3 punktu šādā redakcijā:

„11.3 Ja nekustamo īpašumu ir paredzēts izmantot saimnieciskās darbības veikšanai un, izvērtējot saņemto de minimis atbalstu vienas vienotas komercsabiedrības līmenī, tiek konstatēts, ka atbalsts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma veidā klasificējas kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta izpratnē, pašvaldība piešķir nodokļa atvieglojumu kā de minimis atbalstu (turpmāk - atbalsts), ievērojot Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Komisijas regula Nr.1407/2013) nosacījumus:

11.3 1. Atbalsts netiek piešķirts, ja atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta.

11.3 2. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā.

11.3 3. Ja atbalsta pretendents, kuram piešķir atbalstu, darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) vai c) apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts.

11.3 4. Piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus (200 000 euro triju fiskālo gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī). Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas Nr.1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” definīcijai.

11.3 5.Kumulēt de minimis atbalstu var ar citu de minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām līdz Komisijas Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.1407/2013 5.panta 1.punktu. De minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem noteikta Komisijas grupu atbrīvojuma regulā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar regulas Komisijas Regulas Nr.1407/2013 5.panta 2.punktu.”.

3. Papildināt 14.punktā 7.2.5., 7.2.4, 7.3.1. un 7.3.2.punktu sadaļā „Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts” ar dokumenta nosaukumu šādā redakcijā:

„- de minimis atbalsta uzskaites veidlapu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 11.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi), izsakot jaunā redakcijā saistošo noteikumu” 7.2.5.apakšpunktu.

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 11.3punktu un tiek papildināti 14.punktā 7.2.5., 7.2.4, 7.3.1. un 7.3.2. punktu sadaļā „Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts” noteiktajām kategorijām iesniedzamo dokumentu - de minimis atbalsta uzskaites veidlapu.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 7.2.5. tiek izteikts jaunā redakcijā sakarā ar to, ka Jūrmalas pilsētā uzņēmējdarbībai ir izteikti sezonāls raksturs un lielākais darbinieku skaits uzņēmumos ir jūlija mēsnesī, tādēļ nepieciešams noteikt atskaites datumu taksācijas gada 1.augustu, un lai atvieglojumu varētu saņemt arī mazie uzņēmumi Jūrmalas pilsētā deklarēto uzņēmuma darbinieku skaits tiek samazināts līdz diviem darbiniekiem.

Saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam saistošie noteikumi ir papildināmi ar 11.3.punktu un šajā sakarā papildināts 14.punkts.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt, jo nav prognozējams, kāds skaits uzņēmumu iesniegs iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu un atbildīs saistošo noteikumu nosacījumiem.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi ietekmē pozitīvi. Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus varēs saņemt mazie uzņēmumi, kas atbildīs saistošo noteikumu nosacījumiem.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras nemainās. Nodokļa maksātājiem, kas iesniegs iesniegumu par atvieglojumu saņemšanu saskaņā ar 7.2.5., 7.2.4, 7.3.1. un 7.3.2.punktiem, iesniegumam jāpievieno Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem. Atvieglojums tiks piešķirts saskaņā ar saistošo noteikumu nosacījumiem līdz 11.3 4.apakšpunktā noteiktajai robežai ievērojot 11.3 apakšpunktā noteikto un izsniegta Uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 „ De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF