Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 13.11.2012. Stājas spēkā 01.01.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

2024.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi ar domes 2022.gada 18.augusta 44.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2017.gada 26.oktobra 30.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 25.novembra 43.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 18.decembra 36.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 9.oktobra 29.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem, konsolidētiem ar domes 2014.gada 20.februāra protokollēmumu 4.protokols, 6.punkts
Grozījumi ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem, konsolidētiem ar domes 2013.gada 7.novembra protokollēmumu 26.protokols, 2.punkts
Grozījumi ar domes 2012.gada 20. decembra 48.saistošajiem noteikumiem
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 11.oktobrīNr. 37

protokols Nr. 17, 5. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

1. Saistošie noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

2. Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļa izvērtē un pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja atbilstību Noteikumu nosacījumiem. Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

3. Fiziska persona Noteikumu izpratnē ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis. Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

4. Ģimene Noteikumu izpratnē ir persona vai personu grupa, kuras deklarētā pamata dzīvesvieta ir nekustamais īpašums, par ko tiek izvērtēta iespēja piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

5. Pamata deklarētā dzīvesvieta Noteikumu izpratnē ir personas dzīvesvieta, kas deklarēta atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likumam. Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

II. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJU KATEGORIJAS, KURAS VAR SAŅEMT NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU

6. Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemes īpašumiem, īpašumu vai tā daļu piešķir nodokļa maksātājam-fiziskai personai, kurš deklarējis pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā līdz pirmstaksācijas gada 31.decembrim 70% apmērā. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 30.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

6.1 Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

7. Atvieglojumu no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas īpašumam, kuram aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz Ls 10, var piešķirt šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām: Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

7.1. fiziskām personām par to īpašumu, kurā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma ir deklarēta ne mazāk kā divus gadus pirms iesnieguma iesniegšanas dienas, izņemot 7.1.9.punktā noteiktajai kategorijai: Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 36.saistošajiem noteikumiem

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs nodokļa objektam

7.1.1.

politiski represētajai personai

Ēkām, zemei-90%

7.1.2.

bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam vai viņa mantiniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kuram ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai arī ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī šīs personas mantiniekam, kas mantojumu tiesībās stājies likuma noteiktajā kārtībā un šajā punktā noteikto nodokļa maksātāju bērniem, mazbērniem, laulātajiem, brāļiem, māsām, tēviem, mātēm, kas īpašuma tiesības uz šo īpašumu ieguvušas uz dāvinājuma, pirkuma, maiņas, uztura līguma pamata vai šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likuma noteiktajā kārtībā, vai šo personu laulātajiem, neatkarīgi no turpmākā īpašuma vai valdījuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā

Ēkām-50%, zemei -90% Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

7.1.3.

zemes īpašniekam, lietotājam, kā arī tiesiskajam mantiniekam, kura īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta ar Zemes komisijas lēmumu zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam un šajā punktā noteikto nodokļa maksātāju bērniem, mazbērniem, laulātajiem, brāļiem, māsām, tēviem, mātēm, kas īpašuma tiesības uz šo īpašumu ieguvušas uz dāvinājuma, pirkuma, maiņas, uztura līguma pamata vai šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likuma noteiktajā kārtībā, vai šo personu laulātajiem, neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā

Ēkām-50%,

zemei-90% Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

7.1.4.

bijušajam zemes un/vai ēku īpašniekam, kura īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam un viņa mantiniekam, kam ar pašvaldības lēmumu, Zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā šīs personas mantiniekam, kas mantojumu tiesībās stājies likuma noteiktajā kārtībā-vientuļam pensionāram vai vientuļam I un II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums, par īpašumā esošo īpašuma daļu, neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā

Ēkām-70%,

zemei-90% Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

7.1.5.

zemes labticīgajam ieguvējam, kurš zemi ieguvis lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim vai viņa tiesiskajam mantiniekam – vientuļam pensionāram, vientuļam I vai II grupas invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku vai nav noslēgts uztura līgums, neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma daļu iegūšanas veida. Nosacījumi piemērojami arī īpašumam, kas izveidots šajā punktā noteiktā īpašuma sadales rezultātā

Ēkām-70%,

zemei-90% Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

7.1.6. Svītrots ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

nodokļa maksātājam, kuram pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) pamata deklarētā dzīvesvieta, no aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam

Ēkām-50%, zemei-90%

7.1.7.

nodokļu maksātājam, kuram pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam

Zemei-90% Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

7.1.8. Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

nodokļa maksātājam, kas ir I vai II grupas invalīds vai viņa ģimenes loceklis - bērns, mazbērns, laulātais, brālis, māsa, tēvs, māte, vecvecāks ir I vai II grupas invalīds

Ēkām-25%, zemei-90%

7.1.9. Svītrots ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

nodokļa maksātājam-I vai II grupas invalīdam, kuram ir īpašumā vai valdījumā esoša garāža, kurā tiek novietota invalīda īpašumā esoša automašīna un zemi tās uzturēšanai

Ēkām-50%

zemei-90%

7.1.10.

nodokļa maksātājam, kura ģimene audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir šajā punktā minētais bērns

Ēkām-50%,

zemei-90%

7.1.11.

nodokļa maksātājam, kura ģimenē ir bērns vecumā līdz 19 gadiem, kurš ir zaudējis apgādnieku vai uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un uzturlīdzekļus ir piešķīris Uzturlīdzekļu garantijas fonds. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir šajā punktā minētais bērns

Ēkām-50%,

zemei-90%

7.1.12. Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 30.saistošajiem noteikumiem

Par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tiem piekritīgo zemi personai, ja nodokļa maksātājam (pašam vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trijiem no šiem bērniem. Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašnieks ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem

Ēkām-50%, zemei-90%

7.2. nodokļa maksātājam:

7.2.1. Grozīts ar domes 2014.gada 18.decembra 36.saistošajiem noteikumiem

nekustamā īpašuma īpašniekam, kura nekustamo īpašumu nomā pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un līgumā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks

Zemei, ēkām-90%

7.2.2.

nekustamā īpašuma īpašniekam, kura īpašumu lieto sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarību vai citas sociālās labklājības darbības trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu interesēs Jūrmalā

Ēkām-50%,

zemei-70%

7.2.3.

nodokļa maksātājam, par kura īpašumu vai tā daļu ir noslēgts nomas vai īres līgums, kurā noteikts, ka nomnieks, daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs vai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli, un nomnieks vai īrnieks ir:

1.persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas ģimenes (personas) statusu par to īpašumu, kurā ir trūcīgās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas gada 1.janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam.

2. persona, kurai pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, par to īpašumu, kurā ir maznodrošinātās ģimenes (personas) deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas gada 1.janvāra vai agrāk, no aprēķinātās nodokļu summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

3. politiski represētā persona, par to īpašumu, kurā ir represētās personas deklarētā pamata dzīvesvieta bez pārtraukuma no taksācijas gada 1.janvāra vai agrāk

Atvieglojums piemērojams gadījumā, ja nodokļa maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā šajā punktā minētajā īpašumā reģistrēta saimnieciskās darbība –nekustamā īpašuma izīrēšana, iznomāšana un iesniegumam pievienots nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

Ēkām, zemei-90%

Ēkām-50%,

zemei-90%

Ēkām, zemei-90%

7.2.4. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

par ēku, kas iekļauta valsts vai vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā un ēkas vizuālais izskats atbilst Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības Saistošajiem noteikumiem, un tajā nav notikušas nesaskaņotas pārbūves, ja tā tiek apdzīvota un/vai tajā tiek veikta saimnieciskā darbība

Ēkām-50%

7.2.5. Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) tiek veikta saimnieciskā darbība un/vai īpašums tiek iznomāts saimnieciskās darbības veikšanai un/vai valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai,

b) ir reģistrēta struktūrvienība, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība,

c) taksācijas gada 1.jūlijā struktūrvienībā nodarbināti uz pilnu darba slodzi ir ne mazāk kā 50% strādājošo un ne mazāk kā piecas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā, bet mikrouzņēmumiem – strādājošo uz pilnu slodzi ir ne mazāk kā 50%, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas administratīvajā teritorijā

Ēkām-25, zemei-70%

7.2.6. Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem
7.2.7. Papildināts ar domes 2014.gada 18.decembra 36.saistošajiem noteikumiem

7.3. juridiskām personām:

Nodokļa maksātāju kategorijas Nr.

Nodokļa maksātāju kategorija

Nodokļa atvieglojuma apmērs un nodokļa objekts

7.3.1. Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kurā veiktā galvenā saimnieciskā darbība ir saistīta ar kūrorta nozari – viesnīcu, kūrortviesnīcu, kūrorta rehabilitācijas centru un sanatoriju, kempingu, jaunatnes tūristu mītņu pakalpojumu sniegšana un, kurš saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem maksā atpūtnieku un tūristu nodevu, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) taksācijas gada 1.jūlijā uzņemto personu diennakšu skaits pret gultasvietu skaitu diennaktī vidējais noslogojums gadā ir ne mazāks kā 25% (neattiecas uz kempingiem, jaunatnes tūristu mītnēm),

b) taksācijas gada 1.jūlijā nodarbina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājus, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta Jūrmalā ir vismaz no taksācijas gada 1.janvāra, uz pilnu slodzi 50% apjomā no kopējā uzņēmuma darbinieku skaita,

c) darba ņēmēja mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz atvieglojuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem Latvijā, kurā nodokļa maksātājs reģistrēts minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red.klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti VID mājas lapā internetā

Ēkām-50%, Zemei-90%

7.3.2. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, ja izpildās šādi nosacījumi:

a) pirmstaksācijas gadā piesaistīto tūristu vai pilsētas viesu skaits ir vismaz 50 000,

b) pirmstaksācijas gadā uzņēmumā gada vidējais nodarbināto skaits ir 30 vai vairāk nodarbināto,

c) taksācijas gadā saglabātas darba vietas ir vismaz 80% pret vidējo darba vietu skaitu pirmstaksācijas gadā,

d) kura sastāvā ir ēka ar galveno lietošanas veidu, saskaņā ar nekustamo īpašumu valsts reģistra datiem, - ēkas plašizklaides pasākumiem (kods 1261)

Ēkām-50%,

zemei -70%

7.4. Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem Svītrots ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

7.5. Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem Svītrots ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

7.6. Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem Svītrots ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

III. KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK PIEŠĶIRTI ATVIEGLOJUMI

8. Juridiskām personām, kas pretendē uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanu, jābūt reģistrētai struktūrvienībai, kuras adrese ir Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

9. Ja personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumus, ir piešķirts uz noteiktu laiku vai arī apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai, pastāv vai pastāvējuši noteiktu laika periodu, atvieglojumu piešķir ar mēnesi , kurā persona atbilst šim statusam, vai arī ar mēnesi, kurā pastāv vai pastāvējuši apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojumu piešķiršanai līdz mēnesim ar kuru personai izbeidzas atbilstība statusam vai apstākļi, kuri ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai.

9.1 Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 30.saistošajiem noteikumiem

9.2 Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 30.saistošajiem noteikumiem

10. Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus pamatojoties uz likumu vai noteikumiem, vai uz vairākiem nosacījumiem, atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam – personai vislabvēlīgākajam nosacījumam. Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

11. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti, ja ir parādi pašvaldības budžetam par iepriekšējiem taksācijas gadiem, izņemot 6.punktā noteiktajai kategorijai. Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem

11.1 Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem
Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem

11.2 Papildināts ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 29.saistošajiem noteikumiem

11.3 Papildināts ar domes 2015.gada 11.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem

11.4 Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2016.gada 25.novembra 43.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

11.5 Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem

12. Atvieglojumu piešķir par to īpašumu vai tā daļu un/vai ēku (telpu grupu), kas atbilst Noteikumos noteiktajām prasībām. Gadījumā, kad saimnieciskās darbības veikšanai tiek izmantota ēkas daļa (telpu grupa), nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums par zemi tiek vērtēts par zemes daļu proporcionāli izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) platībai.

13. Ja ģimenei (personai) šajā punktā noteiktā termiņā Labklājības pārvalde veikusi ienākumu un materiālo resursu novērtējumu, tad nav nepieciešams to veikt atkārtoti un atzinums par ģimenes ienākumu līmeni tiek veikts, pamatojoties uz Labklājības pārvaldes rakstisku apliecinājumu vai ienākumu un materiālo resursu novērtējumu, kas reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes sociālās palīdzības administrēšanas sistēmā. Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

14. Lai izvērtētu atvieglojumu piešķiršanu taksācijas gadam, nodokļa maksātājam līdz taksācijas gada 1.decembrim jāiesniedz motivēts iesniegums, izņemot 6.punktā noteiktajai kategorijai, kuram jāpievieno: Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

Nodokļa maksātāju kategorija

Iesniegumam pievienojamo dokumentu saraksts

7.1.1.

- politiski represētās personas apliecības kopija

7.1.4.; 7.1.5.

- invaliditātes apliecības kopija

- pensionāra apliecības kopija

- nodokļa maksātāja parakstīts apliecinājums par to, ka viņam nav Civillikumā noteikto apgādnieku, nav noslēgts uztura līgums vai sastādīts testaments

7.1.8.

- invaliditātes apliecības kopija

7.1.9. Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

-nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

-invalīda apliecības kopija;

-invalīda īpašumā esošas automašīnas tehniskās pases kopija un invalīda apliecinājums, ka garāžā, par kuru tiek lūgts atvieglojums, tiek novietota šī invalīda īpašumā esoša automašīna

7.1.10.

- dokuments, kas apliecina aizbildnības tiesības

7.1.11

- zvērinātā tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību;

- izziņa no Uzturlīdzekļu garantijas fonda par uzturlīdzekļu piešķiršanu

7.2.1.

-nomas līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

7.2.2.

-nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

-nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums

7.2.3.

-nomas vai īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

-represētās personas apliecības kopija;

-nodokļa maksātāja apliecinājums, ka šajā punktā noteiktajai personai tiks samazināts maksājamais nekustamā īpašuma nodoklis par summu, kas piešķirta kā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums, ko parakstījusi arī šajā punktā noteiktā persona

7.2.4. Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem

- apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kas tiek veikts īpašumā;

-Īres vai nomas līguma kopija par īpašuma izmantošanu dzīvošanai;

- struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopija un/vai nomas līguma kopija

7.2.5. Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem
Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 30.saistošajiem noteikumiem

- apliecinājums par saimnieciskās darbības veidu, kāds tiek veikts īpašumā;

- apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto skaitu un uz pilnu darba slodzi nodarbināto skaitu uz taksācija gada 1.jūliju;

- apliecinājums par struktūrvienībā nodarbināto Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu uz taksācijas gada 1.jūliju (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku);

- struktūrvienības reģistrācijas apliecības kopiju;

- nomas līguma kopiju;

- iesniedzēja pilnvarojuma dokumenti

7.3.1. Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem
Grozīts ar domes 2017.gada 26.oktobra 30.saistošajiem noteikumiem

- motivēts iesniegums no nodokļa maksātāja vai saimnieciskās darbības veicēja, kurā tiek apliecināts saimnieciskās darbības veids, kāds tiek veikts minētajā īpašumā

- izziņa no Uzņēmuma reģistra, struktūrvienības reģistrācijas apliecība un/vai nomas līguma kopija

- pilnvarojuma dokumenti

- apliecinājums par uzņemto personu diennakšu skaitu pret gultas vietu skaitu diennaktī vidējo noslogojumu gadā uz taksācijas gada 1.jūliju

- informācija uz taksācijas gada 1.jūliju par uzņēmumā nodarbināto skaitu, tajā skaitā Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju skaitu, kas deklarējuši dzīvesvietu Jūrmalā vismaz no taksācijas gada 1.janvāra un kas nodarbināti uz pilnu darba slodzi (norādot darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba līguma noslēgšanas datumu, līguma darbības laiku, mēneša vidējos darba ienākumus)

7.3.2. Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 22.saistošajiem noteikumiem

- apliecinājumu, ka pirmstaksācijas gadā piesaistīto pilsētas viesu vai tūristu skaits ir vismaz 50 000,

- apliecinājumu, ka uzņēmuma vidējais nodarbināto skaits pirmstaksācijas gadā ir 30 vai vairāk nodarbināto,

- apliecinājumu, ka taksācijas gadā saglabātās darba vietas ir vismaz 80% attiecībā pret vidējo darba vietu skaitu pirmstaksācijas gadā

7.5. Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem
Svītrots ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem
7.6. Papildināts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem
Svītrots ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem

14.1 Papildināts ar domes 2014.gada 18.decembra 36.saistošajiem noteikumiem

15. Informācija par nodokļa maksātāju un viņa ģimenes locekļiem tiek pārbaudīta pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

16. Atvieglojuma piešķiršanas izvērtēšanai nepieciešamības gadījumā Nodokļu nodaļai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Nodokļu nodaļai ir tiesības apsekot īpašumu un iegūto informāciju izmantot lēmuma pieņemšanai.

17. Nodokļu nodaļa, konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu, nepiešķir vai atceļ piešķirto atvieglojumu.

18. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs iesniegumā norādījis konkrētu nodokļa maksātāju kategoriju, saskaņā ar kuru lūdz piešķirt atvieglojumu un atvieglojuma apjomu no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas, un nodokļa maksātājs atbilst konkrētajai kategorijai un Nodokļu nodaļa, pieņēmusi lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu par visu taksācijas gadu atbilstoši nodokļa maksātāja norādītajai kategorijai un atvieglojuma apmēram, lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, izņemot 11.punkta noteiktajā gadījumā.

19. Ja nodokļa maksātājs, kas atbilst 7.1.1.-7.1.5., 7.2.4. kategorijai ir iesniedzis iesniegumu un nepieciešamos dokumentus un ir pieņemts lēmums par atvieglojuma piešķiršanu pirmstaksācijas gadā, tad taksācijas gadā iesniegums un tam pievienojamie dokumenti nav jāiesniedz atkārtoti, izņemot, ja iestājušies 11. un 22.punktā noteiktie gadījumi, un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu Nodokļu nodaļa pieņem pamatojoties uz tās rīcībā esošiem dokumentiem, valsts nozīmes reģistros pieejamām ziņām, un attiecībā uz 7.2.4.punktā noteikto kategoriju, pamatojoties uz Pilsētplānošanas nodaļas atzinumu. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam nenosūta, bet par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu, izņemot 11.punkta noteiktajā gadījumā. Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 29.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2015.gada 12.novembra 39.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

20. Ja nodokļa maksātājs atbilst 6.punktā noteiktajai kategorijai nodokļa atvieglojums tiek piešķirts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā reģistrēto informāciju un par atvieglojuma piešķiršanu paziņo ar maksāšanas paziņojumu.

IV. TIESĪBU ZAUDĒŠANA UZ ATVIEGLOJUMIEM

21. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir atbildīgs par Noteikumos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.

22. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja tiesības uz Noteikumos paredzētajā kārtībā piešķirtajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi:

22.1. pēc 7.1.6., 7.1.7., 7.2.3.punkta 1.,2.apakšpunktā minētā attiecīgā ģimenes (personas) statusa zaudēšanas; Grozīts ar domes 2013.gada 26.septembra 40.saistošajiem noteikumiem

22.2. pēc deklarētās pamata dzīves vietas maiņas vai īpašuma vai valdījuma tiesību uz īpašumu izbeigšanās, Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

22.3. pēc komercsabiedrības, individuālā komersanta vai fiziskas personas pasludināšanas par maksātnespējīgu;

22.4. pēc fiziskas personas – nodokļa maksātāja valsts nozīmes reģistrā reģistrēta miršanas datuma. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

22.5. Papildināts ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 29.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem

22.6. Papildināts ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.saistošajiem noteikumiem; Grozīts ar domes 2014.gada 9.oktobra 29.saistošajiem noteikumiem

22.7. Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2016.gada 25.novembra 43.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

22.8. Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem

22.1 Papildināts ar domes 2017.gada 26.oktobra 30.saistošajiem noteikumiem

23. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot Nodokļu nodaļai par Noteikumu 22.punktā minēto apstākļu iestāšanos mēneša laikā no to iestāšanas brīža, izņemot 22.2., 22.4.punktā noteikto gadījumu, par kuru pašvaldība pārliecinās valsts nozīmes reģistrā. Grozīts ar domes 2012.gada 20.decembra 48.saistošajiem noteikumiem

24. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir izpildījis 23.punkta nosacījumus, Nodokļu nodaļa aprēķina nekustamā īpašuma nodokļa nepamatoti piešķirto atvieglojuma apmēru, papildus aprēķināto summu sadalot likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos kārtējos maksāšanas termiņos taksācijas gadā. Samaksas termiņu nosaka vienu mēnesi no papildus aprēķina spēkā stāšanās brīža.

25. Ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem vai ir pārkāpis Noteikumu 23.punktu, Nodokļu nodaļa aprēķina nekustamo īpašuma nodokli nepamatoti piešķirtā atvieglojuma apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķina nokavējuma naudu.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

26. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” ir publicējami laikrakstā „Latvijas Vēstnesis ” un stājās spēkā 2013.gada 1.janvārī.

27. Papildināts ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem Grozīts ar domes 2022.gada 5.maija 22.saistošajiem noteikumiem

Priekšsēdētājs

G.TruksnisJūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.37

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, un saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Jūrmalas administratīvajā teritorijā no 2013.gada 1.janvāra

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka, ka 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā tiek piemēroti fiziskām personām un juridiskām personām 20 nodokļu maksātāju kategorijām 25% līdz 90% apmērā. 70% apmērā no taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas saņems fiziskas personās nodokļa maksātāji, kas līdz 2012.gada 31.decembrim būs deklarējuši pamata dzīvesvietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā par visiem nodokļa objektiem par zemi. Palielināts arī citām nodokļa maksātāju kategorijām atvieglojuma par zemi apjoms.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

2013.gadā -840 050 Ls.

Tā kā atvieglojums 70% apmērā par zemi Jūrmalā deklarētajiem nodokļa maksātājiem stimulēs nodokļa maksātājus deklarēt dzīvesvietu Jūrmalā, palielināsies pašvaldības ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jūrmalas pilsētas teritorijā un attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem fiziskām vai juridiskām personām. Saistošo noteikumu piemērošana pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbību Jūrmalas administratīvajā teritorijā, gan samazinās nodokļa slogu fiziskām personām, kuru dzīvesvieta ir Jūrmalā. Nodokļu maksātājiem, kas pretendē uz nodokļa atvieglojuma piemērošanu, ir jāiesniedz Jūrmalas domei adresēts iesniegums un dokumenti atbilstoši 14.punktā noteiktajam. Nodokļa atvieglojumu varēs saņemt nodokļa maksātāji, kam 2013.gadā aprēķinātais nodoklis par īpašumu, par kuru tiks lūgts atvieglojums pārsniegs Ls 10, izņemot 6.punktā noteiktajai kategorijai.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Nodokļu nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc atzinuma saņemšanas publicēti laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”. Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF