Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Nav stājušies spēkā

2015.gada 30.jūlijāNr. 33

protokols Nr. 13, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra
saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju
aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 2.punktu, 43.panta 1.daļas 11.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.153(4345), 2011, Nr.156(4554) 2014, Nr.50(5110) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

„4. Darbu veikšanas vieta:________________________________________________

dienu skaits: īpašnieka zemes gabala teritorijā ____

uz atsevišķi stāvošiem veloceliņiem ____

Autoceļi, maģistr/raj. nozīmes ielas Vietējas nozīmes ielas

brauktuve ____ brauktuve ____

slēdzot satiksmi ____ slēdzot satiksmi ____

ietve ____ ietve ____

zaļā zona ____ zaļā zona ____”

2. Papildināt 1.pielikumu ar 9.a.apakšpunktu šādā redakcijā:

„9.a. Izpildshēma nav nepieciešama gadījumos, kad tiek veikti avārijas vai uzturēšanas darbi un šo darbu rezultātā netiek izdarītas izmaiņas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē”.

3. Papildināt 1. pielikumu ar 12.a apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.a. Ja darbu uzsākšanas-/pabeigšanas laiks atšķiras no atļaujā norādītā, par to telefoniski jāinformē Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības policija dežūrdaļa. Rakšanas darbu termiņa izmaiņas jāreģistrē atļauju izsniegšanas komisijā pirms darbu uzsākšanas”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.33
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11
„Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi paredz redakcionāli precizēt 1.pielikumu papildinot tos ar 9.a un 12.a punktu.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai novērstu redakcionālas neprecizitātes par izpilddokumentācijas iesniegšanas kārtību un 1.pielikums atbilstu spēkā esošo saistošo noteikumu regulējumam.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF