Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 05.10.2015. Stājas spēkā 01.10.2015.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 17.septembrīNr. 35

protokols Nr. 16, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 12.27.apakšpunktu.

1.2. Saistošo noteikumu 2. pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDFPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.35
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Jūrmalas pilsētas dome 2015.gada 26.martā pieņēma lēmumu Nr.107 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu”, ar kuru tiek likvidēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošo iestāde Jūrmalas sporta centrs, tā funkcijas pievienojot Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai iestādei Jūrmalas Sporta skolai. Minētais lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī, līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos, kas arī stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis