Oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 07.12.2015. Stājas spēkā 01.01.2016.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2021.gada 16.decembra 49.saistošajiem noteikumiem

2015.gada 12.novembrīNr. 41

protokols Nr. 20, 20. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt ar 12.44.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.44. Jūrmalas kapi”;

1.2. Svītrot 14.7.apakšpunktu;

1.3. Saistošo noteikumu 2.pielikumu izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar šo saistošo noteikumu pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Paskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.41
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 30.jūlija lēmumu Nr.307 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi” pārveidi par iestādi” tika nolemts pārveidot pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas numurs 40003316576, par iestādi bez likvidācijas, nosakot to par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi un noteikt, ka izveidotās Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes nosaukums ir ,,Jūrmalas kapi” un tā ir tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos un precizēt saistošo noteikumu pielikumā esošo struktūrshēmu, norādot, ka izmaiņas stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošanas nodrošināšanai nav nepieciešami grozījumi pašvaldības budžetā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis