Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 27.janvāra 1.nolikumu

2016.gada 8.jūnijāNr. 24

protokols Nr. 7, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19
„Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 „Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Pārvaldē ir šādas nodaļas – Kanceleja, Administratīvā nodaļa, Juridiskā nodrošinājuma nodaļa un Tiesvedības nodaļa.”

1.2. Papildināt ar 8.25.1- 8.25.12punktiem šādā redakcijā:

“8.25.1 nodrošināt domes deputātu un domes struktūrvienību darbībai nepieciešamos darba apstākļus;

8.25.2 nodrošināt pašvaldības administratīvo ēku, kuras izmanto domes struktūrvienības valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības jomā;

8.25.3 nodrošināt elektroapgādes, vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbību, to uzturēšanu, avāriju un bojājumu novēršanu, kontrolēt šo sistēmu racionālu izmantošanu;

8.25.4 organizēt nepieciešamā inventāra, mēbeļu, iekārtu, tehnikas un materiālu iegādi, to uzglabāšanu, uzskaiti un sadali, nodrošināt pamatlīdzekļu saglabāšanu, organizēt un piedalīties to inventarizācijās;

8.25.5 nodrošināt domes administratīvās ēkas Jomas ielā 1/5 telpu kosmētisko remontu un domes inventāra remontu;

8.25.6 nodrošināt domes ēkā un garāžās Jomas ielā 1/5 kārtību un tīrību, nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības sistēmas uzturēšanu;

8.25.7 organizēt un nodrošināt domes darbiniekiem nepieciešamo telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti un racionālu izmantošanu un servisu;

8.25.8 nodrošināt kancelejas preču, papīra iegādi un lietvedības materiālu pasūtīšanu, kā arī biroja tehnikas iegādi, un šīs tehnikas apkopi un remontu organizēšanu;

8.25.9 nodrošināt transportlīdzekļu iegādi domes vajadzībām, organizēt un koordinēt dienesta transportlīdzekļu izmantošanu domes darbinieku, viesu un nepieciešamo kravu pārvadāšanai, nodrošināt degvielas u.c. apkopes līdzekļu iegādi, transportlīdzekļu uzturēšanu tehniskā kārtībā un remontu, civiltiesisko apdrošināšanu;

8.25.10 sagatavot priekšlikumus iepirkumu organizēšanai par nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem;

8.25.11 uzturēt un kontrolēt pašvaldības nodevas iekasēšanas sistēmu „Par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

8.25.12 saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām, domes vadības uzdevumā, nodrošināt likuma prasību ievērošanu domes struktūrvienībās, kā arī koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu pašvaldības budžeta iestādēs un aģentūrās.”

1.3. Svītrot 12.1punktu.

2. Nolikums stājas spēkā 2016.gada 1.augustā.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis