Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.augustāNr. 39

protokols Nr. 11, 2. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikuma Nr.1
“Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums” atzīšanu par spēku zaudējušu

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumu Nr.1 „Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums”.

2. Nolikums stājas spēkā vienlaicīgi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.27 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums””.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF