Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2022.gada 22.decembra 89.nolikumu

2016.gada 15.septembrīNr. 44

protokols Nr. 13, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.,13.punktu, 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, 63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes
deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5., 7., 8.punktu,
5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem
Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
sociālajām garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību””.

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Atlīdzību nolikuma izpratnē veido darba samaksa vai darba alga, sociālās garantijas un atvaļinājumi. Darba samaksa nolikuma izpratnē ir mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. Darba alga nolikuma izpratnē ir pašvaldības izglītības iestāžu tarifikācijās pedagogam noteiktā mēnešalga, kas tiek iegūta mēneša darba algas likmi pareizinot ar pedagogam noteikto slodzi, piemaksas, prēmijas vai naudas balvas. Sociālās garantijas ir pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana un citi šajā nolikumā noteiktie izdevumi par amata (darba) pienākumu pildīšanu.”

3. Izteikt 111.punktu šādā redakcijā:

“111. Izglītības iestāžu pedagogu darba algu nosaka izglītības iestādes vadītājs, sastādot pedagogu tarifikāciju atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 18.augusta noteikumiem Nr.4 „Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai” apstiprinātā finansējuma ietvaros, ievērojot šī nolikuma 112.punkta kārtībā pieņemto domes lēmumu.”

4. Izteikt 113.punktu šādā redakcijā:

“113. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumus Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nosaka pedagogiem šādas piemaksas:

113.1 par darbu īpašos apstākļos;

113.2 par papildu pedagoģisko darbu (darba apjoma palielināšanu, izņemot promesoša pedagoga aizvietošanu) darba samaksai apstiprinātā finansējuma ietvaros.”

5. Izteikt 116. un 117. punktu šādā redakcijā:

“116. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs nosaka piemaksu pedagogiem, kuriem ir piešķirta 3.,4. vai 5.kvalitātes pakāpe Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajā kārtībā un apjomā.

117. Pašvaldības izpilddirektors, apstiprinot izglītības iestādes vadītāja tarifikāciju, nosaka piemaksu izglītības iestāžu vadītājam par piešķirto 3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpi. Piemaksa nosakāma atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktajam.”

6. Izteikt 1171.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“117.1 Ņemot vērā katra pedagoga personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot šim nolūkam paredzētos, kā arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus, ievērojot šādus kritērijus un apmēru:”.

7. Izteikt 118., 119., 120., 121. un 122.punktu šādā redakcijā:

“118. Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt prēmiju izglītības iestāžu vadītājiem, ņemot vērā Novērtēšanas sistēmā noteiktos izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas rezultātus. Pašvaldības izpilddirektors, ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumus Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un šim mērķim domes apstiprināto finansējumu, izdod rīkojumu par izglītības iestāžu vadītāju prēmiju noteikšanu, kas saskaņots ar domes Izglītības pārvaldi un Budžeta nodaļu.

119. Pašvaldības izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs noteikt prēmijas un naudas balvas pedagogiem, ņemot vērā Novērtēšanas sistēmā, kas var tikt papildināta atbilstoši izglītības iestādes ieskatiem un apstiprināta ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, noteiktos pedagogu vērtēšanas rezultātus. Šajā punktā minētais rīkojums ir saskaņojams ar Izglītības pārvaldi un to apstiprina pašvaldības izpilddirektors.

120. Pedagogam, kurš nostrādājis attiecīgajā pašvaldības institūcijā mazāk kā vienu gadu, prēmijas vai naudas balvas apmēru var noteikt proporcionāli nostrādātajam laikam.

121. Izglītības iestāžu vadītāja prēmijas vai naudas balvas fonds tiek noteikts 120% apmērā no mēnešalgas, atbilstoši tās finansējuma avotiem, kas tiek maksāta par izglītības iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu.

122. Prēmija vai naudas balva netiek piešķirta, ja vērtēšanā pedagoga kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”.”

8. Svītrot 123.punktu.

9. Izteikt 124.punktu šādā redakcijā:

“124. Pedagogu aizvietošana to prombūtnes laikā tiek nodrošināta, izdodot pašvaldības izglītības iestādes vadītājam rīkojumu, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību.”

10. Papildināt 125.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā: “Prēmiju un naudas balvu kopējais apjoms kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas.”

11. Izteikt 128.punktu šādā redakcijā

“128. Par šajā nolikumā noteikto pašvaldībai svarīgo sasniegumu (notikumu), naudas balvas apmērs pedagogam tiek noteikts:

128.1. mēnešalgas apmērā – ja darba izpildes vērtēšanā pedagoga kopējais novērtējums ir „ļoti labi” vai „teicami” ;

128.2. 80% (astoņdesmit procentu) apmērā – ja darba izpildes vērtēšanā pedagoga kopējais novērtējums ir „labi”;

128.3. naudas balvu nepiešķir, ja vērtēšanā pedagoga kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis