Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2022.gada 18.augusta 9.noteikumiem

2016.gada 18.augustāNr. 4

protokols Nr. 10, 15. punkts

Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei
Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un darba slodzes aprēķināšanai

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9., 29.2., 30.punktu un Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu

1. Noteikumi nosaka valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, vispārējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai un prasības pedagogu darba slodzes aprēķināšanai (turpmāk – noteikumi).

2. Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļa:

2.1. četru darba dienu laikā, pēc Izglītības un zinātnes ministrijas aprēķināto datu saņemšanas no Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes (turpmāk – Izglītības pārvalde), aprēķina Valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādēm, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.447) 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.6.apakšpunktos un 12.punktā noteiktajam un izglītojamo skaitam attiecīgā gada 1.septembrī, kas ievadīts Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS);

2.2. sagatavo kārtējā gada pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu, atbilstoši paredzētajiem mērķiem, un atskaites par mērķdotācijas izlietojumu, tās iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.3. veic valsts mērķdotācijas sadali sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un to, pēc saskaņošanas ar Izglītības jautājumu komiteju, apstiprina Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

3. Izglītības pārvalde:

3.1. katru gadu, divu darba dienu laikā pēc 1.septembra, pārbauda vispārējās izglītības iestāžu ievadītos datus VIIS par īstenotajām izglītības programmām un izglītojamo skaitu, un apstiprina to izmantošanu Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei izglītības iestādēm;

3.2. izvērtē noteikumu 6.7.apakšpunktā noteikto iesniegumu pamatotību un iesniedz atzinumu Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam;

3.3. līdz attiecīgā gada 5. septembrim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā datus par vidējo skolēnu (bērnu) skaitu slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs, kas nodrošina ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu izglītošanu ārpus izglītības iestādes iepriekšējā mācību gadā;

3.4. sniedz priekšlikumus Budžeta nodaļai par mērķdotācijas pārdali starp izglītības iestādēm ar mērķi nodrošināt valsts mērķdotāciju pedagogu atlīdzības samaksai par profesionālās darbības kvalitāti attiecīgajā pakāpē;

3.5. sniedz priekšlikumus Izglītības jautājumu komitejai par valsts mērķdotācijas ekonomijas vai atlikumu sadali izglītības iestādēm;

3.6. VIIS sistēmā apstiprina noteikumu 6.6. apakšpunktā noteiktās tarifikācijas un atbild par to atbilstību normatīvajiem aktiem;

3.7. nodrošina valsts mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu finansēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2001gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” noteiktajam, veic mērķdotācijas sadali un to, pēc saskaņošanas ar Izglītības jautājumu komiteju, ar rīkojumu apstiprina Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs.

4. MK noteikumu Nr.447 14.punktā noteiktā finansējuma pārdali un tā apjomu vispārējās izglītības iestādēm nosaka Jūrmalas pilsētas dome, ja ir saņemts Izglītības pārvaldes pamatojums.

5. MK noteikumu Nr.447 8.4.apakšpunktā noteikto finansējumu vispārējās izglītības iestādes vadītāja darba algai nosaka Jūrmalas pilsētas dome, ņemot vērā izglītojamo skaitu VIIS uz attiecīgā gada 1.septembri.

6. Vispārējās izglītības iestādes vadītājs, iekļaujoties iestādei novadītās valsts mērķdotācijas apjomā:

6.1. nodrošina, ka VIIS līdz attiecīgā gada 1. septembrim tiek ievadīta informācija par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1. septembrī izglītības iestādēs (pa klasēm /grupām) un izglītības programmām);

6.2. sadala papildus finansējumu no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas – samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai;

6.3. nosaka MK noteikumu Nr.447 8.4.apakšpunktā noteikto pedagogu, kā arī vadītāju vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksu, atbilstoši MK noteikumos Nr.447 un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.445) noteiktajam;

6.4. nosakot pedagoga darba algas likmi un pedagoga slodzi, ievēro:

6.4.1. MK noteikumu Nr.445 15., 31.,32., 33. 34., 35.punktā noteiktās prasības;

6.4.2. MK noteikumu Nr.445 5.pielikumā noteikto pedagoga darba slodzes aprēķina metodiku, ņemot vērā vidējo izglītojamo skaitu klasē/grupā un mācību priekšmetu, ko māca pedagogs;

6.5. skolotājam mentoram, kuram ir nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija, pedagoga darba slodzē iekļauj skolotāja mentora darba pienākumus;

6.6. saskaņā ar MK noteikumu Nr.445 11.punktā noteikto veic tarifikāciju un, atbilstoši MK noteikumu Nr.445 12.punktā noteiktajam, saskaņo to ar Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļu un Izglītības pārvaldi. Izglītības iestādes vadītāja tarifikāciju apstiprina Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors;

6.7. ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt noteikumos noteikto, tad par to nekavējoties rakstiski informē Izglītības pārvaldi, iesniegumā norādot apstākļus un iemeslu, kas neļauj nodrošināt mācību procesu atbilstoši noteikumos noteiktajam, un sniedz priekšlikumus iespējamiem risinājumiem.

7. Noteikumi stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis