Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 14.decembra 32.nolikumu
Grozījumi ar domes 2017.gada 12.janvāra 2.nolikumu

2016.gada 25.novembrīNr. 53

protokols Nr. 18, 3. punkts

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka konkursa kārtību, kādā tiek iesniegti un novērtēti sporta projektu (turpmāk – projektu) pieteikumi, līdzfinansēti un īstenoti projekti Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2. Projektu konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu projektiem, kas sekmē sporta attīstību un tā pieejamību Jūrmalā, veicina iedzīvotāju nodarbošanos ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī sekmē sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību.

3. Konkursā iesniegtajiem projektiem jāveicina sporta norišu daudzveidība, kvalitāte un sabiedriskā rezonanse, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) piešķirto finanšu līdzekļu ekonomiska un racionāla izlietošana.

4. Konkursu izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – dome).

5. Konkursam iesniegto projektu saņēmējs un līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (turpmāk – Līgums), kas slēdzami domes vārdā, sagatavotājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde Jūrmalas Sporta servisa centrs, reģistrācijas Nr. 90010478153.

6. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai fiziskā persona. Ja pretendents ir fiziskā persona, Projekta iesniedzējam un pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējam jābūt juridiskajai personai, kas ir atbildīga par pašvaldības līdzfinansējuma atbilstošu izlietošanu. Grozīts ar domes 2017.gada 12.janvāra 2.nolikumu

7. Projekti tiek vērtēti šādās kategorijās:

7.1. atbalsts sporta pasākumu un sacensību (tai skaitā valstiski un starptautiski nozīmīgu) organizēšanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

7.2. atbalsts sporta veidu attīstībai, tostarp individuālo sportistu un sporta klubu darbībai Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

8. Nolikuma 7.1.punktā minētās kategorijas projektu pieteikumi tiek sagrupēti pēc līdzfinansējuma apmēra un vērtēti trīs šādās apakšgrupās:

8.1. mazie pasākumi, kuru vēlamais pašvaldības līdzfinansējums nepārsniedz 999.99 EUR;

8.2. vidējie pasākumi, kuru vēlamais pašvaldības līdzfinansējums ir no 1 000,0 EUR līdz 2999.99 EUR;

8.3. lielie pasākumi, kuru vēlamais pašvaldības līdzfinansējums ir no 3 000,00 EUR un vairāk.

9. Dome var līdzfinansēt:

9.1. individuālajos sporta veidos sportistus, kuri ir deklarēti Jūrmalas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu no pieteikuma saņemšanas brīža;

9.2. sporta organizācijas un klubus, kuri ir piesaistījuši vismaz 75% (septiņdesmit piecus procentus) Jūrmalā deklarētus iedzīvotājus, kas ir attiecīgā kluba audzēkņi vai biedri.

10. Maksimālā pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte vienam projektam ir 90% (deviņdesmit procenti) no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas un ne vairāk kā 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) vienam projektam.

11. Uz pašvaldības līdzfinansējuma līdz 2999,99 EUR (divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi) apmērā saņemšanu projektiem ārpus Konkursa var pretendēt personas ar īpašām vajadzībām vai organizācijas, kas pārstāv personu ar īpašām vajadzībām tiesības un intereses. Uz pašvaldības līdzfinansējumu virs šajā punktā minētās summas projektu pieteikumi pretendē Nolikumā noteiktajā kārtībā.

12. Uz pašvaldības līdzfinansējuma līdz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā saņemšanu projektiem ārpus Konkursa var pretendēt:

12.1. sportisti valsts izlases dalībnieki un sporta klubi, kuri regulāri pārstāv Jūrmalu un valsti starptautiskās sacensībās (Olimpiskās spēles, Paralimpiskās spēles, Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, Eiropas Jaunatnes olimpiāde, Pasaules un Eiropas kauss, tajā skaitā to posmi);

12.2. sporta pasākumi – Jūrmalas pilsētas čempionāti, kuru organizatori ir juridiskas personas sadarbībā ar Jūrmalas Sporta servisa centru.

13. Dome līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013.gada 24.decembris, Nr.L 352/1) un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

14. Iesniedzējam kā projekta norises vieta prioritāri jāizvēlas Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātu iestāžu sporta infrastruktūra.

15. Projektu īstenošanas laika periods ir līdz 12 mēnešiem no līdzfinansējuma līguma noslēgšanas brīža. Projekta uzsākšana jāplāno ne ātrāk kā divu mēnešu laikā pēc Nolikuma 18.punktā noteiktā projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

16. Konkurss tiek organizēts divās kārtās, un informācija par Konkursa izsludināšanu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā. Publikācijā par Konkursu tiek norādīta projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš, atbildīgo personu kontaktinformācija un informatīvo semināru norises datumi.

17. Informācija par Konkursa pirmās kārtas izsludināšanu tiek publicēta ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 1.oktobrim, un par Konkursa otrās kārtas izsludināšanu – ne vēlāk kā līdz pārskata gada 1.aprīlim. Ja šie datumi ir brīvdiena, tad publikācijai jābūt izvietotai nākamajā darba dienā.

18. Konkursa pirmās kārtas projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts viens mēnesis no Konkursa izsludināšanas dienas. Ja šie datumi ir brīvdiena, tad projektu pieteikumu iesniegšanas beigu datums ir nākamā darba diena.

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

19. Atbilstoši Nolikuma 22.,23. un 24.punktam aizpildīta Projekta pieteikuma dokumentācija domei jāiesniedz līdz Nolikuma 18.punktā norādītajam Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņam, norādīto datumu ieskaitot, vienā eksemplārā. Pieteikumi, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, netiek izskatīti un tiek atgriezti iesniedzējam.

20. Pieteikumu var iesniegt personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto sporta projektu konkursam”. Uz aploksnes jānorāda projekta iesniedzējs un iesniedzēja adrese. Pieteikumu var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniski uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv, ja iesūtītais pieteikums ir parakstīts ar elektroniski drošu parakstu.

21. Viena iesniedzēja projektu pieteikumu skaits nav ierobežots.

III. Projektu pieteikuma noformējums un saturs

22. Projekta pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un sanumurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu Nolikuma 23.punktā norādītajā pieteikuma daļu secībā. Elektroniskā formāta pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt sanumurētām un sagatavotām .pdf datņu formātā.

23. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

23.1. aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa (1.pielikums);

23.2. projekta apraksts:

23.2.1. Nolikuma 7.1.punktā minētās kategorijas projektiem (atbalsts sporta pasākumu un sacensību organizēšanai) projekta apraksts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam un aizpildīta veidlapa “Sporta pasākumu un sacensību novērtēšanas kritēriji” (3.pielikums);

23.2.2. Nolikuma 7.2.punktā minētās kategorijas projektiem (atbalsts sporta veidu attīstībai) projekta apraksts atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam un aizpildīta veidlapa “Vērtēšanas kritēriji sporta veidu attīstībai” (5.pielikums);

23.3. projekta kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme (6.pielikums) (turpmāk – tāme) Excel formātā, kurā jānorāda projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi u. c. maksājumi), esošais un plānotais projekta iesniedzēja vai citu projekta līdzfinansētāju līdzfinansējums un tā izlietojuma prognoze, plānotie ieņēmumi (norādot ieejas biļešu cenas, biļešu piederību, dalības maksas, ja tādas ir), kur prognoze balstīta uz projekta iesniedzēja darbības pieredzi, atsevišķi norādot Konkursā pieprasīto pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Projekta tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu projekta aprakstā minēto aktivitāšu īstenošanu. Par katru tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz detalizēts uzrādīto izmaksu pamatojumus par plānoto pakalpojumu;

23.4. vienošanās par projekta īstenošanu, kas noslēgta starp projekta iesniedzēju un attiecīgās projekta īstenošanas vietas valdītāju (7.pielikums);

23.5. aizpildīts Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr. 740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikums “Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai” (8.pielikums);

23.6. citi pielikumi pēc iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildu informāciju par iesniedzēja kompetenci vai projektu kopumā.

24. Visus projekta pieteikumā iekļaujamos dokumentus paraksta iesniedzēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis. Kopprojekta iesniegšanas gadījumā dokumentāciju paraksta visas projektā iesaistītās puses, norādot galveno projekta īstenotāju - finansiāli un juridiski atbildīgo personu par iesniegtā projekta apraksta, projekta tāmes (tai skaitā projekta ietvaros paredzēto finanšu izlietojumu) atbilstību Nolikuma prasībām.

25. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas ir:

25.1. projekta administrēšanas, koordinēšanas un vadīšanas izmaksas, pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma, tai skaitā atsevišķa komercbankas norēķinu konta nodrošināšanas un uzturēšanas izmaksas;

25.2. projekta norises vietas izmaksas, tai skaitā telpu vai zemes nomas izmaksas;

25.3. projekta īstenošanai nepieciešamo iekārtu, inventāra un aparatūras īres un nomas izmaksas, tehniskās apkalpošanas izmaksas;

25.4. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegāde līdz 213,00 EUR (divi simti trīspadsmit euro) par vienu vienību;

25.5. projekta īstenošanai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas, demontāžas un transportēšanas izmaksas;

25.6. sacensību dalības maksas, tai skaitā ēdināšanas un izmitināšanas izmaksas ekonomiskās klases iestādēs;

25.7. apbalvojumi (kausi, medaļas, u.c.);

25.8. transporta un ceļa izdevumi (lidmašīnas, autobusu, vilcienu, u.c. transportu biļetes);

25.9. drukas materiāli (afišas, bukleti, diplomi, informatīvās programmas, u.c.);

25.10. projekta publicitātes izdevumi (TV, radio, interneta, u.c. sociālie mēdiji), pašvaldības līdzfinansējuma daļai nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no kopējā plānotā pašvaldības līdzfinansējuma apjoma.

26. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

26.1. izmaksas organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai, materiālu tehniskās bāzes uzlabošanai un pamatlīdzekļu iegādei;

26.2. pabalstu, prēmiju, materiālās stimulēšanas, naudas balvu u.c. līdzīgas izmaksas;

26.3. komandējumu izmaksas, dienas naudas;

26.4. izmaksas luksus preču un paaugstināta servisa pakalpojumu iegādei;

26.5. izmaksas citu projektu īstenošanai vai citu projektu ilgtspējas nodrošināšanai;

26.6. izmaksas kredītsaistību un parādu nomaksai, procentu maksājumiem;

26.7. darba samaksa (treneriem, tiesnešiem, medicīnas personālam, u.c.);

26.8. uz projektu neattiecināmi degvielas čeki;

26.9. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un inventāra iegāde virs 213,00 EUR (divi simti trīspadsmit euro) par vienu vienību;

26.10. pašvaldības līdzfinansējuma sporta veidu attīstībai neatbalstāmās izmaksas: sporta pasākumu organizēšanas izdevumi, naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā;

26.11. citas izmaksas, kas nav saistītas ar Nolikumā 2.punktā noteiktā mērķa īstenošanu.

27. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

28. Projekta iesniedzējam ir tiesības pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, rakstiski informējot par to domi.

29. Projekta pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

30. Pieteikumus, kuri nav atbalstīti ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, iesniedzēji var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie projektu pieteikumi tiek iznīcināti.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana

31. Pieteikumu izvērtēšanu veic ar Jūrmalas Sporta servisa centra direktora rīkojumu izveidota pieteikumu izvērtēšanas un projektu īstenošanas uzraudzības darba grupa (turpmāk – Darba grupa). Savukārt lēmumu par pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pamatojieties uz Darba grupas sniegto novērtējumu, pieņem domes apstiprināta projektu vērtēšanas komisija (turpmāk – Vērtēšanas komisija).

32. Darba grupas sastāvā iekļauj:

32.1. Darba grupas vadītājs – Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;

32.2. Darba grupas vadītāja vietnieks – Jūrmalas Sporta servisa centra direktora vietnieks;

32.3. Darba grupas locekļi - Jūrmalas Sporta servisa centra projektu direktors un darbinieki ar specifiskām zināšanām un pieredzi konkrētajā jomā;

32.4. Jūrmalas Sporta servisa centra darbinieks ar zināšanām un pieredzi finanšu vadībā vai grāmatvedībā;

32.5. Darba grupas vadītājs ir tiesīgs Darba grupas sastāvā iekļaut arī citus pašvaldības darbiniekus.

33. Darba grupa objektīva priekšstata gūšanai un pieteikumu izvērtēšanai ir tiesīga pieaicināt neatkarīgus ekspertus viedokļa sniegšanai vai uzaicināt projekta iesniedzēju piedalīties Darba grupas sanāksmē un prezentēt savu pieteikumu. Pieaicinātie neatkarīgie eksperti un iesniedzēji nepiedalās pieteikumu vērtēšanā.

34. Pieteikumu pārbaudes un izvērtēšanas gaitā Darba grupa ir tiesīga apmeklēt projektu plānotās īstenošanas vietas un tikties ar iesniedzējiem klātienē, kā arī pieprasīt no iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kas nepieciešami Darba grupai pieteikumu izvērtēšanai atbilstoši Nolikumam. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz trīs darba dienu laikā, pretējā gadījumā Darba grupa ir tiesīga pieņemt lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.

35. Darba grupa veic pieteikumu izvērtēšanu atbilstoši Nolikuma 14.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem. Pieteikuma kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot Darba grupas locekļu piešķirto punktu summu (15.pielikums). Iegūtie rezultāti tiek prezentēti Vērtēšanas komisijas sēdē.

36. Pieteikumu izvērtēšanas laikā Darba grupa:

36.1. noraida pieteikumus, kuri neatbilst kaut vienam no vērtēšanas administratīvajiem kritērijiem (14.pielikums);

36.2. noraida pieteikumus, kuru tāme nav sagatavota atbilstoši 23.3.punktā noteiktajām prasībām;

36.3. noraida pieteikumus, kuri pēc būtības neatbilst nevienai no Nolikuma 7.punktā noteiktajai kategorijai vai izvirzītajam Konkursa mērķim;

36.4. ir tiesīga noraidīt pieteikumus, kuros projekta partneriem ir nenokārtotas saistības pret pašvaldību vai pastāv Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi vai valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit euro).

37. Lēmums par pieteikumu apstiprināšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai vai to noraidīšanu, pamatojoties uz Darba grupas sniegto prezentāciju, priekšlikumiem un piešķirto punktu vērtējumu, konkursam apstiprinātā budžeta ietvaros tiek pieņemts Vērtēšanas komisijas sēdē, Vērtēšanas komisijas locekļiem balsojot. Ja Vērtēšanas komisijas locekļu balsis dalās vienādās daļās, tad izšķirošā ir Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja balss.

38. Pašvaldības līdzfinansējumu saņem tie projektu iesniedzēji, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar 14.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā. Ja Konkursa līdzfinansēšanai noteiktais līdzekļu apjoms ir beidzies, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu netiek atbalstīti.

39. Vērtēšanas komisijas sēde ir slēgta un tiek sasaukta ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

40. Vērtēšanas komisijas sastāvu veido:

40.1. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors;

40.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jūrmalas Sporta servisa centra direktors;

40.3. Vērtēšanas komisijas locekļi - Jūrmalas Sporta servisa centra direktora vietnieks;

Jūrmalas Sporta servisa centra projektu direktors,

domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītājs,

domes Revīzijas un audita nodaļas vadītājs,

domes Budžeta nodaļas vadītājs,

domes Attīstības pārvaldes pārstāvis;

40.4. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs komisijas sastāvā iekļaut arī citus pašvaldības darbiniekus vai nozares ekspertus.

41. Vērtēšanas komisija ir tiesīga:

41.1. pieņemt lēmumu par daļēju projektā plānoto aktivitāšu atbalstīšanu un daļēju projekta pieteikumā pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu;

41.2. atteikt Nolikuma 53.punktā norādītā mantiskā nodrošinājuma iekļaušanu projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai, ja nav iespējams gūt skaidru priekšstatu par mantiskā nodrošinājuma patieso vērtību.

41.3. noraidīt projektus, kuru iesniedzēji vai projektu partneri ir veikuši būtiskus pārkāpumus iepriekšējo pašvaldības līdzfinansēto projektu īstenošanas gaitā, kas dod pamatu domei uzskatīt, ka tā nevar paļauties uz projekta iesniedzēja saistību izpildīšanu nākotnē.

42. Darba grupa iesniedzējus par pieteikumu apstiprināšanu vai noraidīšanu rakstiski informē ne vēlāk 10 darba dienu laikā pēc Vērtēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītājām e-pasta adresēm.

43. Informācija par pieteikumu apstiprināšanu un pašvaldības līdzfinansētu projektu īstenošanu tiek publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un pašvaldības informatīvajā izdevumā – atbilstoši plānotajam izdošanas datumam. Publikācijā tiek norādīts iesniedzēja nosaukums, projekta nosaukums, plānotais projekta īstenošanas laiks un finansējuma apjoms, tajā skaitā piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjoms.

V. Projektu finansēšanas kārtība

44. Atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no Jūrmalas pilsētas domes Konkursa līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem kārtējā pašvaldības budžeta gadā.

45. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, dome ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms projekta plānotās īstenošanas sākuma, noslēdz ar projekta iesniedzēju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (Nolikuma 7.1.punktā noteiktās kategorijas projekta īstenošanai – 9.pielikums; 7.2.punktā noteiktās kategorijas projekta īstenošanai – 10.pielikums). Ja Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Nolikuma 25.2.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām izmaksām (projekta norises vietas izmaksas), ar projekta iesniedzēju, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, un ar norises vietas valdītāju tiek noslēgts trīspusējs līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (11.pielikums).

46. Ja Nolikuma 45.punktā noteiktajā laikā līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu netiek noslēgts iesniedzēja vainas dēļ, Vērtēšanas komisija var atcelt lēmumu par piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu.

47. Projekta īstenošanai piešķirtais līdzfinansējums var tikt izmantots ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas dienas.

48. Ja projekta ietvaros tiek plānots rīkot publisku pasākumu, projekta iesniedzējs pēc līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas no domes jāsaņem publiska pasākuma rīkošanas atļauja. Iesnieguma forma par publiska pasākuma rīkošanu un informācija par iesnieguma aizpildīšanu ir pieejama domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

49. Projekta iesniedzējs nodrošina, ka projekta īstenošanai tiek nodrošināts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti visi ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi, un ar projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

50. Pašvaldības līdzfinansējums iesniedzējam tiek pārskaitīts atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (Nolikuma 9.,10. vai 11.pielikums) noteiktajai kārtībai.

51. Iesniedzējam ir jānodrošina priekšfinansējums projekta īstenošanai 10% (desmit procenti) apmērā no projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas, atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (Nolikuma 9., 10. vai 11.pielikums) noteiktajai kārtībai.

52. Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos, projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā, saskaņojot tās ar domi. Šajā punktā minētās izmaiņas saskaņo Darba grupa (ja nebūtiskas) vai Vērtēšanas komisija (ja būtiskas) un apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Precizētā projekta tāme kļūst par līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu neatņemamu sastāvdaļu.

53. Iesniedzējs daļu no pašu finansējuma, taču ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma summas var aizstāt ar projekta partnera sniegtu mantisku nodrošinājumu, pie pieteikuma iesniedzot projekta partnera paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Mantiskajam nodrošinājuma ir jābūt izmantotam projekta īstenošanā un ir jābūt iekļautam projekta tāmē. Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

54. Iesniedzējs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajam termiņam un nosacījumiem, projektā īstenošanā paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši projekta mērķim un līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pielikumā pievienotajai projekta tāmei, kā arī nepieļauj projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem.

55. Iesniedzējs apņemas visos ar projektu saistītajos paziņojumos ievietot norādi par domes atbalstu, nodrošināt projekta īstenošanas vietā un uz sporta inventāra un sporta formām redzamā vietā izvietotu Jūrmalas pilsētas simboliku.

56. Iesniedzējs nodrošina projekta ietvaros organizēto sporta pasākumu vai sacensību publicitāti masu saziņas līdzekļos un vizuālo informāciju to īstenošanas vietā, iepriekš to saskaņojot ar Darba grupas vadītāju, informāciju sūtot uz Jūrmalas Sporta servisa centra e-pasta adresi: sportaservisacentrs@jurmala.lv, un domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes e-pasta adresi: marketings@jurmala.lv.

57. Projekta īstenošanas laikā aizliegta politisko partiju reklāma, politiskās kampaņas un aģitācijas.

58. Visā Projekta īstenošanas laikā Darba grupa ir tiesīga apmeklēt projekta īstenošanas vietas, tiekoties ar iesniedzējiem, lai iepazītos ar projekta īstenošanas gaitu.

59. Iesniedzējs ir atbildīgs par veidlapu “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā projekta starpposma atskaite” (12.pielikums) un “Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā projekta pārskats/atskaite” (13.pielikums) korektu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajiem termiņiem un kārtību.

60. Darba grupa ir tiesīga pieprasīt no Iesniedzējiem papildu informāciju vai dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus vai norādījumus atskaitēs iekļautās informācijas precizēšanai, labošanai vai papildināšanai. Pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz trīs darba dienu laikā.

61. Projekta īstenošanas laikā projekta finansējuma izlietojuma pieaugums bez iepriekšēja saskaņojuma ar domi ir pieļaujams un ir attiecināms ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām, nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apmēru. Projekta finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts. Šādas izmaiņas tiek apstiprinātas līdz ar starpposma atskaites vai atskaites apstiprināšanu, kuru saskaņo Jūrmalas Sporta servisa centra projektu direktors, paraksta iesniedzēja un domes paraksttiesīgā persona.

62. Ja projekta īstenošanas laikā faktiskās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir mazākas, kā līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikts, vai projekta aktivitāšu rezultātā palielinās plānotie ieņēmumi, tad pašvaldības līdzfinansējuma daļa tiek proporcionāli samazināta.

63. Ja projekta īstenošanas laikā faktiskās projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas ir lielākas, kā līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikts, pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms paliek nemainīgs. Visus projekta īstenošanas laikā konstatētos neattiecināmos izdevumus vai sadārdzinājuma izmaksas iesniedzējs sedz no saviem līdzekļiem.

64. Darba grupai, konstatējot, ka Iesniedzējs ir pārkāpis Nolikuma vai līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Vērtēšanas komisiju, kas var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu.

VII. Pārejas noteikums

65. Informācija par Konkursa pirmās kārtas izsludināšanu 2016.gadā tiek publicēta līdz 2016.gada 22.decembrim.

66. Papildināts ar domes 2017.gada 12.janvāra 2.nolikumu

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 Projekta pieteikuma veidlapa DOC

Pielikums Nr.2 Projekta apraksts DOC

Pielikums Nr.3 Sporta pasākumu un sacensību novērtēšanas kritēriji DOC

Pielikums Nr.4 Projekta apraksts DOC

Pielikums Nr.5 Vērtēšanas kritēriji sporta veidu attīstībai DOC

Pielikums Nr.6 Projekta kopējo ieņēmumu un izdevumu tāme DOC

Pielikums Nr.7 Vienošanās par projekta īstenošanu DOC

Pielikums Nr.8 Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai DOC

Pielikums Nr.9 Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu DOC

Pielikums Nr.10 Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu DOC

Pielikums Nr.11 Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu DOC

Pielikums Nr.12 Līdzfinansētā projekta starpposma atskaite DOC

Pielikums Nr.13 Līdzfinansētā projekta pārskats / atskaite DOC

Pielikums Nr.14 Vērtēšanas kritēriji DOC

Pielikums Nr.15 Vērtējuma tabula DOC


Lejupielāde: DOC un PDF