Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2021.gada 25.novembra 29.nolikumu

2016.gada 25.novembrīNr. 55

protokols Nr. 18, 17. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2
„Pumpuru vidusskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.janvāra nolikumā Nr.2 „Pumpuru vidusskolas nolikums” šādu grozījumu:

Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

„3. Skola ir pastarpinātas pārvaldes iestāde. Tai ir sava simbolika: karogs un logo, grāmatvedība, norēķinu konti bankā un noteikta parauga veidlapas. Skola lieto Jūrmalas pilsētas ģerboņa attēlu skolas veidlapās un zīmogos un valsts lielā ģerboņa attēlu valstiski atzītos izglītību apliecinošos dokumentos”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis