Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2017.gada 23.novembra 22.nolikumu

2016.gada 25.novembrīNr. 59

protokols Nr. 18, 24. punkts

Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un līdzfinansēti projektu pieteikumi profesionālās mākslas pieejamībai Jūrmalas pilsētā.

2. Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” (turpmāk – Konkurss) mērķis ir sekmēt profesionālās mākslas pieejamību Jūrmalas kultūras iestādēs un citās Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem publiski brīvi pieejamās vietās Jūrmalā, lai popularizētu Jūrmalu kā augstvērtīgas mākslas norises vietu un nodrošinātu sabiedrībai iespēju baudīt daudzveidīgus profesionālās mākslas projektus:

2.1. vietējā un starptautiskā mēroga projektus Jūrmalas pilsētā (izstādes, koncertus, festivālus, filmas, izrādes);

2.2. kopprojektus sadarbībā ar Jūrmalas sadraudzības pilsētām, kuru norise paredzēta Jūrmalā vai kādā no sadraudzības pilsētām;

2.3. Jūrmalas mūziķu un mākslinieku jubilejas katalogu/grāmatu izdošanu.

3. Konkursu izsludina un organizē Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) Kultūras nodaļa (turpmāk – Nodaļa).

4. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) līdzfinansējuma saņemšanu var jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta nevalstiska organizācija, komersants, pašvaldības (izņemot Jūrmalas pilsētas pašvaldības) un valsts iestāde vai institūcija.

5. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Konkursa līdzfinansēšanas komisija (turpmāk - Komisija), kuru ar rīkojumu apstiprina Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektors.

6. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Tālrunis informācijai 27841547.

II. Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība

7. Informācija par projektu pieteikumu iesniegšanu Konkursam tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

8. Atbilstoši Nolikuma 12.punktam aizpildītu projekta pieteikuma dokumentāciju Konkursam jāiesniedz pa pastu vai elektroniskā formātā, nosūtot uz elektronisko pasta adresi pasts@jurmala.lv, vai personīgi domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5, papīra formātā, slēgtā aploksnē ar norādi „Projektu konkurss „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā””. Uz aploksnes jānorāda projekta iesniedzējs un iesniedzēja adrese. Ja elektroniski iesūtītais pieteikums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pieteikums papīra formātā nav jāiesniedz.

9. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv norādītajam Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņam, norādīto datumu ieskaitot.

10. Viena iesniedzēja projektu pieteikumu skaits nav ierobežots.

III. Projektu pieteikuma noformējums un saturs

11. Projekta pieteikums jāsagatavo latviešu valodā, datordrukā uz A4 formāta lapām. Pieteikuma un tā pielikumu lapām ir jābūt caurauklotām un sanumurētām vienotā numerācijā, norādot kopējo lapu skaitu. Projekta pieteikumam ir jābūt sakārtotam atbilstoši Nolikuma 12.punktā norādītajā pieteikuma daļu secībā.

12. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

12.1. projekta pieteikums (1.pielikums);

12.2. projekta apraksts (2.pielikums);

12.3. projekta tāme (Nolikuma 2.1., 2.2. punktam atbilstošiem projektiem izmantojams 3.pielikums, Nolikuma 2.3. punktam atbilstošiem projektiem – 4.pielikums) Excel formātā, kurā jānorāda projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai skaitā visas nodevas, nodokļi, autortiesību samaksa u. c. maksājumi), esošais un plānotais projekta iesniedzēja vai citu projekta līdzfinansētāju līdzfinansējums un tā izlietojuma prognoze, plānotie ieņēmumi (norādot ieejas biļešu cenas, biļešu piederību), kur prognoze balstīta projekta iesniedzēja darbības pieredzē, atsevišķi norādot Konkursā pieprasīto pašvaldības līdzfinansējumu. Projekta tāmē tiek norādīti visi plānotie ieņēmumi un visi plānotie izdevumi. Projekta tāmē uzrādītās izmaksas pilnībā nodrošina visu projekta aprakstā minēto aktivitāšu īstenošanu. Par katru tāmes izdevumu pozīciju jāiesniedz uzrādīto izmaksu pamatojumus par plānoto pakalpojumu.

12.4. vienošanās par projekta īstenošanu , kas noslēgta starp projekta īstenotāju un attiecīgās projekta īstenošanas vietas valdītāju (9.pielikums);

12.5. projekta vadītāja un darba grupas locekļu „Dzīves un darba gājums (CV)”, kas sniegtu informāciju par projekta īstenotāju zināšanām, darba pieredzi un profesionālajām iemaņām;

12.6. aizpildīta Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumā minētā veidlapa (11.pielikums);

12.7. projekta pieteikumam var pievienot arī citus pielikumus pēc projekta iesniedzēja ieskatiem, ja tas var sniegt papildus informāciju par projekta iesniedzēja kompetenci vai projektu kopumā.

13. Projekta pieteikumu, tāmi un projekta aprakstu paraksta projekta iesniedzēja pilnvarotais paraksttiesīgais pārstāvis. Kopprojekta iesniegšanas gadījumā dokumentāciju paraksta visas projektā iesaistītās puses, norādot projekta galveno īstenotāju - finansiāli un juridiski atbildīgo personu par iesniegtā projekta apraksta, projekta tāmes (tai skaitā projekta ietvaros paredzēto finanšu izlietojumu) atbilstību Nolikuma prasībām.

14. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

15. Projekta iesniedzējam ir tiesības pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto pieteikumu, rakstiski informējot par to Nodaļu.

16. Projekta pieteikuma saturs ir ierobežotas pieejamības informācija.

17. Projektu pieteikumus, kas nav atbalstīti ar pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, pretendenti var saņemt atpakaļ mēneša laikā pēc Konkursa rezultātu paziņošanas. Pēc noteiktā termiņa neizņemtie projektu pieteikumi tiek iznīcināti.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana

18. Pēc projekta pieteikuma pārbaudes saskaņā ar Nolikuma 12.punktā norādītajām prasībām, 20 darba dienu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, Komisija vērtē projektu pieteikumus pēc Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (10.pielikums), noraida Nolikuma prasībām neatbilstošos pieteikumus un nosaka atbalstāmos projektus un tiem piešķiramo pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Noraidīti tiek tie projektu pieteikumi:

18.1. kuri neatbilst kaut vienam no vērtēšanas kritēriju administratīvajiem kritērijiem (10.pielikums);

18.2. kuros tāme nav sagatavota atbilstīgi 12.3.punktā noteiktajām prasībām;

18.3. kuros ir plānota peļņa;

18.4. ja projekta iesniedzējs un projekta īstenotājs nav viena un tā pati juridiskā persona.

19. Pirms Komisijas sēdes – projektu pieteikumu atvēršanas, katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav personīgi ieinteresēts kādā no Konkursam iesniegtajiem projektiem.

20. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai projekta iesniedzējs trīs darba dienu laikā precizē vai papildina informāciju par savu projekta pieteikumu, ja tas nepieciešams projektu pieteikumu vērtēšanai. Pēc informācijas saņemšanas, Komisija projekta pieteikumu izskata atkārtoti piecu darba dienu laikā.

21. Komisija ir tiesīga pagarināt projektu pieteikumu izvērtēšanas un lēmumu pieņemšanas termiņu ne ilgāk kā par 15 darba dienām, par to trīs darba dienu laikā rakstiski informējot iesniedzējus.

22. Par Konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiek rakstiski informēti 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, nosūtot informāciju uz projektu pieteikumos norādītājām e-pasta adresēm.

23. Informācija par atbalstītajiem projektiem tiek publicēta Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

V. Līdzfinansējuma piešķiršanas noteikumi

24. Atbalstītie projekti tiek līdzfinansēti no Nodaļas budžeta Konkursa līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem kārtējā pašvaldības budžeta gadā. Pašvaldības līdzfinansējumu saņem tie projektu iesniedzēji, kuru iesniegtie projekti saņem lielāko punktu skaitu saskaņā ar 10.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem lejupejošā secībā. Ja Konkursa līdzfinansēšanai noteiktais līdzekļu apjoms ir beidzies vai projektu pieteikumi netiek atzīti par, projekta pieteikumi ar zemāko punktu skaitu netiek atbalstīti.

25. Komisija ir tiesīga lemt par daļēju projekta pieteikumā pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

26. Projekta īstenošanai piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums var tikt izmantots ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas dienas.

27. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums.

28. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam atbalstāmās izmaksas ir:

28.1. projekta mākslinieciskās un tehniskās izmaksas;

28.2. projekta norises vietas izmaksas;

28.3. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma;

28.4. projekta publicitātes izdevumi;

28.5. projekta administratīvās izmaksas, bet ne vairāk kā 10% apmērā no pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma apmēra;

28.6. atsevišķa komercbankas norēķinu konta atvēršanas un uzturēšanas izmaksas.

29. Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumam neatbalstāmās izmaksas ir:

29.1. organizāciju pamatdarbības nodrošināšana, materiālu tehniskās bāzes uzlabošana un pamatlīdzekļu iegāde;

29.2. izmaksas, kuras projektā finansē no citiem finanšu avotiem;

29.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi;

29.4. ja projekta iesniedzējs ir Pievienotās vērtības nodokļa reģistrā reģistrēta persona, tad pievienotās vērtības nodoklis ir neatbalstāma izmaksa. Šādā gadījumā pievienotās vērtības nodokli sedz citi finanšu avoti;

29.5. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana.

30. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, dome trīs mēnešu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms projekta plānotās īstenošanas sākuma, noslēdz ar projekta īstenotāju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanu (5.pielikums). Ja Komisija piešķir pašvaldības līdzfinansējumu Nolikuma 29.2.apakšpunktā minētajām atbalstāmajām izmaksām (projekta norises vietas izmaksas), ar projekta iesniedzēju, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, un ar norises vietas valdītāju tiek noslēgts trīspusējs līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu (6.pielikums).

31. Ja Nolikuma 31.punktā noteiktajā laikā līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu netiek noslēgts, Komisija var atcelt lēmumu par piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu.

32. Pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenotājam tiek pārskaitīts uz projekta pieteikumā norādīto bankas kontu atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (5. vai 6.pielikums) noteiktajai kārtībai.

33. Izmaiņas projekta aktivitātēs, īstenošanas termiņos, projekta tāmē ir veicamas tikai pirms projekta ietvaros paredzētās aktivitātes īstenošanas līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajā kārtībā (5.pielikums), saskaņojot tās ar domi. Šajā punktā minētās izmaiņas saskaņo Nodaļa (ja nebūtiskas) vai Komisija (ja būtiskas) un apstiprina pašvaldības izpilddirektors. Precizētā projekta tāme kļūst par līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu neatņemamu sastāvdaļu.

34. Projekta īstenotājs daļu no pašu finansējuma (projekta iesniedzēja finansējums, biļešu ieņēmumi, projekta iesniedzēja piesaistītais finansējums) var aizstāt ar projekta partnera sniegtu mantisku nodrošinājumu, taču ne vairāk kā 50% (piecdesmit procentu) apmērā no pašu finansējuma. Šādā gadījumā projekta iesniedzējs projekta pieteikumam pievieno mantiskā nodrošinājuma sniedzēja paraksttiesīgās personas parakstītu apliecinājumu, kurā norādīts mantiskā nodrošinājuma apjoms un vērtība. Šādā gadījumā mantiskajam nodrošinājumam ir jābūt izmantotam projekta īstenošanā, iekļautam projekta aprakstā (2.pielikums) un projekta tāmē (3.pielikums). Mantiskā nodrošinājuma vērtībai ir jābūt pārbaudāmai un norādītai atbilstoši tirgus cenām.

35. Dome līdzfinansējumu piešķir kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013.gada 18.decembra Regulu (EK) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1), Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu, 53.panta otrās daļas d._un e.apakšpunktu, trešās daļas b. apakšpunktu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) un Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”.

VI. Projekta īstenošana un uzraudzība

36. Projekta iesniedzējs un projekta īstenotājs ir viena un tā pati juridiskā persona.

37. Projekta iesniedzējs nodrošina projektā paredzēto līdzekļu samērīgu un ekonomiski pamatotu izlietojumu atbilstoši projekta mērķim un līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pielikumā pievienotajai projekta tāmei, kā arī nepieļauj projektā plānoto aktivitāšu un rezultātu dubulto finansēšanu no dažādiem finanšu avotiem un projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas nodošanu trešajām personām, kuras nav minētas projekta pieteikumā.

38. Projekta īstenotājs nodrošina projekta īstenošanu atbilstoši ar domi noslēgtajā līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu noteiktajam termiņam un nosacījumiem.

39. Projekta īstenotājs nodrošina, ka projekta īstenošanai tiek nodrošināts atsevišķs norēķinu konts bankā, uz kuru tiek pārskaitīti ar projekta īstenošanu saistītie līdzekļi par tām projekta tāmes pozīcijām, kuras pilnībā vai daļēji līdzfinansē dome, un ar projekta īstenošanu saistītie finanšu darījumi tiek veikti tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā, kas ir pamatoti ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

40. Projekta īstenotājam ir jānodrošina priekšfinansējums projekta īstenošanai 20% (divdesmit procentu) apmērā no projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas vai 60% (sešdesmit procenti) no projekta īstenošanai paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma kopsummas, atbilstoši līgumā par līdzfinansējuma piešķiršanu (5.pielikums) noteiktajai kārtībai.

41. Projekta īstenotājs nodrošina projekta publicitāti presē un citos masu informācijas, elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos un vizuālo informāciju projekta īstenošanas vietā, 10 darba dienas iepriekš, saskaņojot to ar Nodaļu un informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: kulturasnodala@jurmala.lv.

42. Nodaļai ir tiesības izlases veidā veikt projekta aktivitāšu norišu pārbaudi uz vietas projekta īstenošanas laikā, finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi un projekta īstenošanas uzraudzību.

43. Nodaļai, konstatējot, ka projekts netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam vai piešķirtais pašvaldības līdzfinansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem vai projekta īstenotājs ir pārkāpis citus Nolikuma vai noslēgtā līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumus, ir pienākums par šo faktu informēt Komisiju, kas var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma apmēra samazināšanu vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu.

44. Projekta finansējuma izlietojuma pieaugums bez iepriekšēja saskaņojuma ar Domi ir pieļaujams un ir attiecināms ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu pievienotās projekta tāmes katrā no izdevumu pozīcijām, nepalielinot piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. Projekta finansējuma izlietojuma samazinājumam ierobežojums netiek noteikts.

VII. Komisijas tiesības un pienākumi

45. Komisija darbojas saskaņā ar Nolikumu.

46. Komisijā darbojas pieci locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks.

47. Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā trīs locekļi.

48. Komisijas kompetencē ir:

48.1. 20 darba dienu laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa izskatīt Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus un lemt par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu un tā apjomu;

48.2. pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu, norādot pamatojumu;

48.3. pieprasīt papildu informāciju no projektu iesniedzējiem;

48.4. noraidīt projektus, kas neatbilst Nolikuma prasībām un projekta vērtēšanas kritērijiem (10.pielikums);

48.5. pagarināt vai mainīt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus;

48.6. lemt par grozījumiem iesniegtajā projekta tāmē un/vai aktivitātēs, kā arī par projekta kopējās summas izlietojuma izmaiņām (atbilstoši projekta īstenotāja iesniegtajai atskaitei), ja šīs izmaiņas neietekmē projekta mērķa īstenošanu;

48.7. lemt par finanšu korekciju vai projekta īstenošanas pārtraukšanu un pašvaldības līdzfinansējuma atgriešanu, ja projekts īstenots neatbilstoši Nolikumam un līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noteikumiem;

48.8. sasaukt ārkārtas Komisijas sēdes;

48.9. pieaicināt neatkarīgus ekspertus (bez tiesībām balsot);

48.10. veikt citas darbības atbilstoši Nolikumam.

49. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās šī projekta vērtēšanā.

50. Komisija savā darbā var pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai (ekspertu atzinumam ir rekomendējoša nozīme).

51. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja pienākumus veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Komisijas lēmumi tiek pieņemti Komisijas sēdes laikā, atklāti balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to balsojis Komisijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

52. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi klātesošie Komisijas locekļi un Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis.

53. Konkursa dokumentācija glabājas Nodaļā saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru.

54. Komisija var lemt par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai Konkursam apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.

55. Ja Konkursa īstenošanai pārskata gadā paredzētā pašvaldības līdzfinansējuma summa netiek apgūta, Komisija var lemt par jaunas Konkursa kārtas izsludināšanu.

VIII. Noslēguma jautājumi

56. Komisijas lēmumus projekta iesniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt pašvaldības izpilddirektoram.

57. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē domes 2015.gada 3.decembra nolikums Nr.53 „Projektu konkursa „Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums.”

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Pielikums Nr.1 Pieteikums DOC

Pielikums Nr.2 Projekta apraksts DOC

Pielikums Nr.3 Tāme XLSX

Pielikums Nr.4 Tāme XLSX

Pielikums Nr.5 Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu DOC

Pielikums Nr.6 Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu DOC

Pielikums Nr.7 Līdzfinansētā projekta starpposma atskaite XLS

Pielikums Nr.8 Līdzfinansētā projekta atskaite XLS

Pielikums Nr.9 Vienošanās par projekta īstenošanu DOC

Pielikums Nr.10 Vērtēšanas kritēriji DOC

Pielikums Nr.11 Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai DOC


Lejupielāde: DOC un PDF