Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 16.decembrīNr. 61

protokols Nr. 19, 10. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50
„Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju
projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības
likuma 10.panta otrās daļas 17.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 17.septembra
rīkojuma Nr.569 „Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu
atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām” 2.1.punktu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”, šādu grozījumu:

Izteikt 8.2.punktu šādā redakcijā:

„8.2 . Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kura pienākumus pilda Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs;”.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF