Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 6

protokols Nr. 1, 11. punkts

Par naudas balvas piešķiršanu
dambretistam Guntim Valnerim

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.2.1.apakšpunktu un 14.punktu kā arī Jūrmalas pilsētas domes Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas 2016.gada 5.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-27/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt naudas balvu Pasaules kausa fināla kopvērtējumā starptautiskajā dambretē 1.vietas ieguvējam Guntim Valnerim 3990,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro un 00 centi) apmērā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājam un Centralizētās grāmatvedības vadītājam nodrošināt šī lēmuma 1.punktā minēto naudas balvu izmaksu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF