Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 11

protokols Nr. 1, 16. punkts

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā
Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1)
atklātajā projektu konkursā ar projektu „Yes, you(th) can”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” programmas vadlīnijām, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmuma Nr.308 „Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu” rīcības plāna 1.2.3.,un 5.1.1.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA 1) atklātajā projektu konkursā ar apmācību projekta pieteikumu „Yes, you(th) can” (turpmāk - projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – attīstīt jaunatnes darbinieku iniciatīvu, pilnveidojot līdera prasmes.

3. Noteikt projekta ieguvumu – realizēta starptautiskā apmācība, izglītojot jaunatnes darbiniekus un pilnveidojot viņu līderu prasmes.

4. Noteikt projekta īstenošanas termiņu no 2016.gada 16.maija līdz 2016.gada 30.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 26 021,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši divdesmit viens euro un 00 centi), no kurām 100% ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums.

6. Projekta priekšfinansējumu līdz 10 409,00 EUR (desmit tūkstoši četri simti deviņi euro un 00 centi) jeb līdz 40 apmērā no 5.punktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžeta.

7. Uzdot Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centram līdz 2016.gada 2.februārim sagatavot un iesniegt Projekta pieteikumu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF