Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 13

protokols Nr. 1, 19. punkts

Par dienesta dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 – 7, Jūrmalā,
īres līguma pagarināšanu

Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir saņēmusi Vārds Uzvārds 2015.gada 21.decembra iesniegumu, lietas Nr.8.1-12.13/808, ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas dienesta viesnīcā Slokas ielā 63/3 – 7, Jūrmalā, īres līgumu. Izskatot minēto iesniegumu un lietas faktiskos apstākļus, Jūrmalas pilsētas dome konstatē turpmāko.

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu Nr.667 ,,Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu”, pamatojoties uz kuru 2013.gada 8.janvārī ar Vārds Uzvārds kā īrnieku tika noslēgts Dienesta dzīvojamās telpas īres līgums Nr.4 (turpmāk – Līgums) par dienesta dzīvojamās telpas Jūrmalā, Slokas ielā 63/3, dzīvoklis 7 (kopējā platība 26,50 m2, dzīvojamā platība 17,50 m2) īri uz laiku līdz 2015.gada 20.decembrim. Saskaņā ar Līguma 1.5.apakšpunktu, ja darba attiecības turpinās pēc Līguma termiņa izbeigšanās, īrniekam ir pirmtiesības uz Līguma pagarināšanu. Uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi Vārds Uzvārds amats ir darba attiecībās ar Jūrmalas pilsētas domi.

Vienlaikus likuma ,,Par dzīvojamo telpu īri” 26.panta piektā daļa noteic, ka, ja darba vai mācību attiecības turpinās, valsts vai pašvaldības dienesta dzīvokļa īrniekam pēc dienesta dzīvokļa īres līguma termiņa izbeigšanās ir pirmtiesības uz dienesta dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 23.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, ievērojot Vārds Uzvārds 2015.gada 21.decembra iesniegumu, Līguma 1.5.apakšpunktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2016.gada 13.janvāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt ar Vārds Uzvārds (personas kods) noslēgto Līgumu uz darba attiecību laiku Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem, tas ir, uz laiku no 2015.gada 21.decembra līdz 2018.gada 20.decembrim, nosakot, ka persona veic papildu maksājumus par dienesta dzīvojamās telpas faktisko lietošanu arī par laika periodu no 2015.gada 21.decembra līdz vienošanās par Līguma pagarināšanu noslēgšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai divu nedēļu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par Līguma pagarināšanu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas vienošanās netiek noslēgta īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

4. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē)].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF