Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 16

protokols Nr. 1, 23. punkts

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam,
zemes vienībai un ēkām „Reiņi”, Jūrmalā

Izskatot nekustamā īpašuma „Reiņi”, Jūrmalā (turpmāk – nekustamais īpašums) kopīpašnieka Vārds Uzvārds , personas kods, 2015.gada 1.decembra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Domē) reģistrēts ar Nr.1.1-39/5235, ar lūgumu Domei piešķirt nekustamajam īpašumam “Reiņi”, Jūrmalā, adresi ar piesaisti Reiņu ielai, Jūrmalā, Dome konstatē:

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2000.gada 18.augusta lēmumu Nr.794 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, „Reiņi”” nolemts izveidot nekustamo īpašumu “Reiņi”, Jūrmalā, ar platību 2306 m2.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds , personas kods, vārda Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.7170 (turpmāk – nodalījums Nr.7170).

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14.punkts nosaka, ka pilsētu daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.

Saskaņā ar Domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumu Nr.42 (protokols Nr.17, 55.punkts) „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (turpmāk – apbūves noteikumi) zemes vienība „Reiņi”, Jūrmalā, (turpmāk – zemes vienība) atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (18DzS). Zemes vienība ir paredzēta apbūvei – savrupmājām.

Saskaņā ar nekustamo īpašumu uzskaites programmā (NEKIP) norādīto informāciju un nodalījuma Nr.7170 pirmās daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.2.1. uz zemes vienības atrodas viena dzīvojamā ēka un deviņas palīgceltnes.

Saskaņā ar Domes 2011.gada 12.maija lēmumu Nr.219 „Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 „Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”” nolemts papildināt Jūrmalas pilsētas ielas sarakstu ar jaunu ielu – Reiņu iela, Jūrmalā.

Zemes vienībai ir piesaiste Reiņu ielai. Pilsētu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14. un 17.1.punktiem, apbūves noteikumu 421.punktu un 2016.gada 13.janvāra Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Mainīt, nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 1300 023 0619, adresi, no „Reiņi”, Jūrmalā, uz adresi Reiņu iela 5, Jūrmala.

2. Mainīt, zemes vienībai ar kadastra numuru 1300 023 0619, adresi, no „Reiņi”, Jūrmalā, uz adresi Reiņu iela 5, Jūrmala.

3. Mainīt, dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 001, kūtij ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 002, nojumei ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 003, saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 004, šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 005, šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 006, tualetei ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 007, tualetei ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 008, šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 009 un nojumei ar kadastra apzīmējumu 1300 023 0619 010, adresi, no „Reiņi”, Jūrmalā, uz adresi Reiņu iela 5, Jūrmala.

4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 52.punktu Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvai nodaļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu Valsts zemes dienestam.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF