Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 17

protokols Nr. 1, 24. punkts

Par zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, Aizputes iela 1C, Jūrmalā,
Aizputes iela 1, Jūrmalā un Aizputes ielā 1A, Jūrmalā,
apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Zemes vienības Lielupe 6303, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6303, nekustamā īpašuma tiesības Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000211732 otrās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. nostiprinātas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Zemes vienības Aizputes iela 1C, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6307 nekustamā īpašuma tiesības zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000450179 otrās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. nostiprinātas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Zemes vienības Aizputes iela 1, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6309 nekustamā īpašuma tiesības zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000468343 otrās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. nostiprinātas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Zemes vienības Aizputes iela 1A, Jūrmala, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6301 nekustamā īpašuma tiesības zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000072702 otrās daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.1. nostiprinātas uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda.

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.524 apstiprināto „Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 11.jūnija lēmumu Nr.221 apstiprināto „Par Jūrmalas izglītības attīstības koncepcijas 2015.-2020.gadam apstiprināšanu” 2015.gadā ir paredzēts uzsākt darbu pie Lielupes vidusskolas sporta zāles celtniecības un skolas telpu pārbūves zemes vienībā Aizputes ielā 1A, Jūrmalā. Tādēļ ir nepieciešamība minēto zemes vienību apvienošana.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļās 2.punktu, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 14., 28. un 30.punktiem, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14. un 18.apakšpunktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2015.gada 14.decembra apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Transporta un komunālo lietu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu Nr.1.2-31/6, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Lielupe 6303, Jūrmalā, ar kopējo platību 4368 m2,  Aizputes iela 1C, Jūrmalā, ar kopējo platību 2072 m2, Aizputes iela 1, Jūrmalā, ar kopējo platību 1280 m2 un Aizputes iela 1A, Jūrmalā, ar kopējo platību 30901 m2 apvienošanu. Noteikt, ka saskaņā ar grafisko pielikumu zemes vienības Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienību apvienošanas ir 38621 m2.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir izglītības un zinātnes iestāžu apbūve – nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0901.

1.2. Zemes vienībai Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000072702 III.daļas 1.iedaļas ierakstā nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu.

1.3. Uzdot zemes vienības Aizputes ielā 1A, Jūrmalā, īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

1.4. Likvidēt adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6301 005 Aizputes iela 1, Jūrmala, un piešķirt adresi Aizputes iela 1A, Jūrmala.

2. Likvidēt zemes vienības Lielupe 6303, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6303, adresi.

3. Likvidēt zemes vienības Aizputes iela 1C, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6307, adresi.

4. Likvidēt zemes vienības Aizputes iela 1, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6309, adresi.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 88.panta otro daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF