Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 16.decembra 518.lēmumu
Ir grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 518.lēmumu

2014.gada 18.decembrīNr. 524

protokols Nr. 18, 14. punkts

Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. un 15.pantu, un, lai veicinātu Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” un ņemot vērā 2014.gada 16.decembra apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas, Drošības un kārtības jautājumu komitejas, Integrācijas lietu komitejas, Izglītības jautājumu komitejas, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas, Kultūras jautājumu komitejas, Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas, Revīzijas un kontroles jautājumu komitejas, Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Transporta un komunālo lietu komitejas ārkārtas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-30/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt izmaiņas ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu” apstiprinātajā Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam, aktualizējot programmas 2.daļas h) nodaļas „Investīciju plāns” Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2015.-2017.gadam saskaņā ar pielikumu.

2. Plānojot ikgadējo pašvaldības budžetu, ievērot aktualizēto Jūrmalas pilsētas investīciju plānu.

3. Jūrmalas pilsētas investīciju plāna 2015.-2017.gadam izpildi kontrolē Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmumu Nr.733 „Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2014.-2016.gadam”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 518.lēmumu

Pielikums Nr.2 XLS Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 518.lēmumu

Pielikums Nr.3 PDF Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 518.lēmumu

Pielikums Nr.4 XLSX Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 518.lēmumu


Lejupielāde: DOC un PDF