Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.janvārīNr. 31

protokols Nr. 1, 38. punkts

Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616
pagarināšanu (Talsu šoseja 31/25, Jūrmalā)

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 020 0807, 5/16 domājamām daļām 160 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals) nostiprinātas Vārds Uzvārds (personas kods) zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143164.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 10.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 020 0807 001, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000501524. Minētā administratīvā ēka atrodas uz Vārds Uzvārds piederošā Zemesgabala.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) 2014.gada 20.februāra lēmumu Nr.95 „Par 2013.gada 4.marta zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/225 ar Vārds Uzvārds pagarināšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un Zemesgabala īpašnieci Vārds Uzvārds 2014.gada 23.aprīlī noslēgts zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3.1/616 (turpmāk – Līgums) par Zemesgabala nomu līdz 2014.gada 31.decembrim administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai. Saskaņā ar domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.126 „Par 2014.gada 26.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/616 pagarināšanu” un 2015.gada 17.aprīlī noslēgto Vienošanos Nr.1.2-16.3.1/616 par grozījumiem 2014.gada 26.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/616 Līguma termiņš pagarināts līdz 2015.gada 31.decembrim.

Dome 2015.gada 22.decembrī ir saņēmusi Zemesgabala 5/16 domājamo daļu īpašnieces Vārds Uzvārds 2015.gada 22.decembra iesniegumu (reģistrēts domē ar lietas Nr.1.1.-39/5463-Š) ar lūgumu pagarināt Līgumu.

Ņemot vērā to, ka dalītā īpašuma gadījumā ir izveidojušās piespiedu nomas attiecības (Zemesgabala īpašniece ir Vārds Uzvārds, bet administratīvās ēkas īpašniece ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība), tad saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu zemes īpašniekam ir tiesības saņemt no ēku un būvju īpašnieka nomas maksu.

Pamatojoties uz Civillikuma 2120.pantu, 2123.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta trešo daļu, un Vārds Uzvārds iesniegumu, kā arī ņemot vērā domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 13.janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt starp Jūrmalas pilsētas domi un Vārds Uzvārds, noslēgto Līgumu līdz 2016.gada 31.decembrim administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.

2. Noteikt Zemesgabala nomas maksu 6% apmērā no Zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, nosakot, ka maksājumi tiek veikti no 2016.gada 1.janvāra.

3. Uzdot domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai organizēt šī lēmuma 1.punktā minēto Līguma termiņa pagarināšanu, noslēdzot vienošanos saskaņā ar paraugu šī lēmuma pielikumā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada 21.janvāra lēmumam Nr.31

(protokols Nr.1, 38.punkts)

Vienošanās Nr. __________

par grozījumiem 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/616

Jūrmalā, 2016.gada ___. ______________

Zemesgabala Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā, 5/16 domājamās daļas īpašniece Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – Iznomātājs) , un Jūrmalas pilsētas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa, personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, (turpmāk – Nomnieks) no otras puses, kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas - Puses , pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmumu Nr. _____ “Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu (Talsu šosejā 31/25, Jūrmalā)” vienojas par grozījumiem starp PUSĒM 2014.gada 23.aprīlī noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.1.2-16.3.1/616 (turpmāk – Līgums),

1. PUSES atzīst un vienojas, ka no 2015.gada 31.decembra līdz šīs vienošanās noslēgšanas brīdim Līgums un tajā noteiktās PUŠU saistības ir uzskatāmas par spēkā esošām.

2. Papildināt Līgumu ar 2.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1.3. Ar šo Līgumu IZNOMĀTĀJS pilnvaro NOMNIEKU bez saskaņošanas apgrūtināt OBJEKTU ar lietu tiesībām, tajā skaitā realizēt labiekārtošanas projektus un būvprojektus, un būvniecības procesā radušās būves reģistrēt zemesgrāmatā uz NOMNIEKA vārda.”

3. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Līgumslēdzēji vienojas par OBJEKTA nomas maksu 6% (sešu procentu) apmērā no OBJEKTA – zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. 2016.gada 1.janvārī zemesgabala 512 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 8652,00 EUR, zemesgabala daļas 160 m2 platībā kadastrālā vērtība ir 2703,75 EUR.”

4. Grozīt Līguma 4.2.punktu, aizstājot vārdus un ciparus „ 2015.gada 31.decembrim” ar vārdiem un cipariem „2016.gada 31.decembrim”.

5. Izteikt Līguma 5.2.punktu šādā redakcijā:

“5.2. NOMNIEKS ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot 3 (trīs) mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā NOMNIEKAM ir pienākums nojaukt visas viņam piederošās būves (ēkas), ja līgumslēdzējas puses nevienojas citādi. Viss, kas atradīsies uz OBJEKTA pēc Līguma izbeigšanas šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiks uzskatīts par bezīpašnieka mantu, kuru IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem vai novākt.”

6. Papildināt Līgumu ar 5.3.punktu šādā redakcijā:

“5.3. Līgums izbeidzas, ja:

5.3.1. NOMNIEKS ir zaudējis īpašuma tiesības uz būvi (ēku), kas atrodas uz OBJEKTA. NOMNIEKAM ir pienākums informēt IZNOMĀTĀJU par ēku/būvju (domājamo daļu) atsavināšanu 5 (piecu) dienu laikā pēc atsavināšanas līguma noslēgšanas;

5.3.2. ēka (būve) gājusi bojā;

5.3.3. NOMNIEKS ir ieguvis īpašuma tiesības uz OBJEKTU.”

5. Pārējie Līguma noteikumi paliek nemainīgi.

6. Šī vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

7. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie NOMNIEKA, otrs eksemplārs – pie IZNOMĀTĀJA. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

8. Šai vienošanās kā neatņemama tās sastāvdaļa pievienots pielikums - Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada ____________ lēmuma Nr. _____ “Par 2014.gada 23.aprīļa Zemes nomas līguma Nr.1.2-16.3.1/616 pagarināšanu (Talsu šosejā 31/25) ” noraksts uz __ (________) lapām.

9. PUŠU rekvizīti:

IZNOMĀTĀJS

NOMNIEKS

Vārds Uzvārds,

personas kods

adrese

Jūrmalas pilsētas dome,

Reģistrācijas Nr.90000056357,

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV - 2015

___________________

V.Uzvārds

__________________________

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF