Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jpd.gov.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2016.gada 10.martāNr. 131

protokols Nr. 3, 26. punkts

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu
zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā

Ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2009.gada 3.decembra lēmumu Nr.941 „Par detālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21” tika apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21 un nolemts izdot saistošos noteikumus Nr.75 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.75).

Detālplānojums tika izstrādāts, pamatojoties uz Domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.19) apstiprināto Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, saskaņā ar kuru zemes vienībai Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21 noteikts maksimālais atļautais apbūves blīvums – 11%. Atbilstoši detālplānojumam realizēta zemes vienības Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21, Jūrmalā, sadale, kā rezultātā tika izveidota zemes vienība Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 1901.

2012.gada 11.oktobrī Dome izdeva saistošos noteikumus Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.42). Saistošajos noteikumos Nr.42, zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, noteikts maksimālais atļautais apbūves blīvums – 20%.

Domē 2016.gada 15.februārī ir reģistrēts zemesgabala īpašnieka Vārds Uzvārds, personas kods, iesniegums ar lūgumu uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā. Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir zemes vienībai Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, izvērtēt iespēju piemērot Saistošo noteikumu Nr.42 nosacījumus, tostarp, maksimālo apbūves blīvumu savrupmāju apbūvei.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 98., 99. un 126.punktu, un saskaņā ar Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 2.marta atzinumu (protokols Nr.1.2-21/5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt detālplānojuma grozījumu izstrādi zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1901.

2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1901, saskaņā ar 1.pielikumu.

3. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1901, vadītāju iecelt Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

4. Uzdot Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1901, finansēšanu saskaņā ar 2.pielikumu.

5. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam 3 mēnešu laikā informēt pašvaldību par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1901, izstrādātāju.

6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot paziņojumu un lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1901, uzsākšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

7. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma par detālplānojuma grozījumu izstrādes zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1901, uzsākšanu spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 1901, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada10.marta lēmumam Nr.131

(protokols Nr.3, 26.punkts)

DARBA UZDEVUMS DETĀLPLĀNOJUMA GROZĪJUMU IZSTRĀDEI

zemesgabalam Ernesta Birznieka – Upīša ielā 19, Jūrmalā,

(kadastra numurs 13000041901, zemesgabala platība 2768 kv.m)

1. Zemesgabala īpašnieks:

Vārds Uzvārds , personas kods

2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs:

Vārds Uzvārds , personas kods

3. Detālplānojuma izstrādes pamatojums

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1.punkts, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 457.1. punkts un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas karte „Detalizētas plānošanas teritorijas”.

4. Detālplānojuma izstrādes mērķis

Veikt grozījumus ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.75 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka Upīša ielā 19/21, projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu " apstiprinātajā detālplānojumā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

5. Detālplānojuma teritorija

PDF

6. Zemesgabala Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā, raksturojums

6.1. Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Lielupē, kvartālā starp 17.līniju, Ernesta Birznieka Upīša ielu, 18.līniju un piekrastes kāpu meža teritoriju.

6.2. Īpašie apstākļi: saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” zemesgabals atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (3DzS), Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā.

7. Prasības detālplānojuma izstrādei

7.1. Saņemt nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju no:

7.1.1. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes;

7.1.2. VAS Latvijas Valsts ceļi;

7.1.3. Veselības inspekcijas;

7.1.4. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

7.1.5. SIA „Lattelecom” Lielrīgas reģiona;

7.1.6. SIA „Jūrmalas ūdens”;

7.1.7. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

7.1.8. AS „Latvijas Gāze” Jūrmalas iecirkņa;

7.1.9. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļas un Vides nodaļas;

7.1.10. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes;

7.1.11. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

7.1.12. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas;

7.1.13. Valsts Meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības.

7.2. Izstrādājot detālplānojumu, par pamatu ņemt mērniecībā sertificētu personu izstrādātus topogrāfiskos uzmērījums, kas izstrādāti digitālā Microstation V8 versijā *.dgn formātā, LKS-92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā, bet pēc 2015.gada 1. janvāra Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Plānam jābūt saskaņotam ar komunikāciju turētājiem, domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļu un kadastra informācijai jāatbilst Valsts zemes dienesta kadastra kartei. Ja detālplānojuma dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri plānos ar augstuma atzīmēm piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta detālplānojuma dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.

7.3. Papildus prasības detālplānojumam, kas saistīts ar plānojamās teritorijas specifiku:

· veikt bioloģiskās daudzveidības izpēti, un apbūves izvietojuma zonu plānot, ievērojot tās rezultātus;

· lai saglabātu Jūrmalas kā pilsētas mežā ainavas raksturu, izstrādāt nosacījumus zemesgabalā esošo ainaviski vērtīgo koku, krasta kāpas ar tās dabīgo ekosistēmu un reljefu aizsardzībai.

7.4. Detālplānojuma izstrādātājiem jāievēro Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības.

7.5. Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir divi gadi.

8. Detālplānojuma iesniegšana izskatīšanai

Detālplānojuma izstrādātājs detālplānojuma projektu, un pārskatu par saņemtajiem institūciju nosacījumiem, to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz izstrādes vadītājam, kurš to izskata četru nedēļu laikā un sagatavo ziņojumu par tā turpmāko virzību.

Projekta materiāli publiskajai apspriešanai iesniedzami uz planšetēm (A1 vai A2 formātā, vēlams uz plānā kartona), digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafiskā daļa arī kā telpiski piesaistīts attēls (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Publiskajai apspriešanai paredzētās planšetes nedrīkst saturēt fizisko personu datus, kuri nav publiskojami saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Apstiprināšanai sagatavoto detālplānojumu, pārskatu par detālplānojuma izstrādi, kā arī saskaņoto administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu izstrādātājs iesniedz izstrādes vadītājam digitālā veidā (*.dgn un *.pdf formātā, grafisko daļu arī kā telpiski piesaistītu attēlu (*.jpg un *.jgw formātā) un vienā eksemplārā papīra formātā. Digitālā veidā iesniedzami 2 eksemplāri, no kuriem vienā eksemplārā ir dzēsti fizisko personu dati, kuru publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Detālplānojuma izskatīšana, nodošana publiskajai apspriešanai un apstiprināšana notiek atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.3.sadaļā noteiktai kārtībai.

9. Citas prasības

Apstiprināto detālplānojumu noformēt 2 sējumos saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un elektroniskā formātā (2CD).

Sagatavoja: I.Karjuse

67754071


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2016.gada10.marta lēmumam Nr.131

(protokols Nr.3, 26.punkts)

Līgums Nr.____________

par detālplānojuma grozījumu izstrādes finansēšanu

Jūrmalā, 2016.gada__________________

Jūrmalas pilsētas dome , reģistrācijas numurs 90000056357, kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” rīkojas pašvaldības izpilddirektora p.i. Arturs Grants (turpmāk – Dome), no vienas puses, un

Vārds Uzvārds , personas kods , (turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,

pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada __._________ lēmumu Nr.__ „Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā” (prot.Nr.__, __.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Lēmumu Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs finansē zemesgabalam Ernesta Birznieka Upīša ielā 19, Jūrmalā (kadastra Nr.13000041901) detālplānojuma grozījumu izstrādi (tuprmāk – Detālplānojums) izstrādi 100 (viens simts procentu) apmērā, kā arī sedz Domei izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes procedūru īstenošanu.

1.2. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Domes Pilsētplānošanas nodaļas vecākā teritorijas plānotāja Rita Ansule.

2. Pašvaldības izdevumu detālplānojuma izstrādes

procedūras nodrošināšanai apmaksas kārtība un termiņi

2.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs apņemas segt Domei izdevumus 711,44 EUR apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), par Detālplānojuma izstrādes procedūras nodrošināšanu šādā kārtībā:

2.1.1. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas veic priekšapmaksu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN;

2.1.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Detālplānojuma projekta apstiprināšanas Domē veic atlikušo maksājumu 50% apmērā (355,72 EUR), papildus maksājot PVN.

2.2. Ja Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs nepilda 2.1.punktā noteikto kārtību, tad Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs par katru nokavēto dienu maksā Domei nokavējuma procentus 1% (viena procenta) apmērā no 2.1.punktā minētās izdevumu summas.

3. Pušu saistības un atbildība

3.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.

3.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam ir pienākums:

3.2.1. veikt maksājumus Domei Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;

3.2.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma sniegt Domei informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai par detālplānojuma apstiprināšanu un to īstenošanu.

3.3. Dome nodrošina:

3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.3.2. Detālplānojuma teritorijā un tai piegulošo zemes īpašnieku un iedzīvotāju rakstisku informēšanu, nosūtot paziņojumus par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publiskās apspriešanas pasākumiem;

3.3.3. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Domes komitejās un sēdēs;

3.3.4. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

3.3.5. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu pieprasīšanu no institūcijām, kas minētas Lēmuma __.pielikuma __. punktā.

3.4. Pēc Detālplānojuma izstrādes ierosinātāja lūguma Dome nodod šādus dokumentus vai to kopijas:

3.4.1. saņemto valats institūciju nosacījumu un atzinumu kopijas;

3.4.2. sanāksmes protokolu kopijas.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu sastāvdaļu.

4.4. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs - Domei, un viens eksemplārs - Detālplānojuma izstrādes ierosinātājam.

5. Pušu rekvizīti

Dome

Jūrmalas pilsētas dome

Nod. maks. reģ. Nr.90000056357

Jomas ielā Nr.1/5, Jūrmalā, LV-2015

Konta Nr.LV57PARX0002484572002

Akciju sabiedrība „Citadele banka”

Kods PARXLV22

tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________

/A.Grants/

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs

Vārds Uzvārds ,

personas kods

adrese:

tālr.:

e-pasts:

_______________________

/ V.Uzvārds /


Lejupielāde: DOC un PDF