Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 8.jūnija 268.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2016.gada 21.aprīlīNr. 154

protokols Nr. 5, 29. punkts

Par dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”
atklātajā projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 2014.gada 25.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/112 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, atbilstoši biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” publicētajam paziņojumam par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcībā “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumu Nr.605. “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” nosacījumus un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P1.6. “Aktīvā un dabas tūrisma attīstība” rīcības virzienu R1.6.2. “Peldvietu infrastruktūras attīstība” Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Antropogēnās slodzes mazināšana dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”, izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes” (turpmāk – projekts).

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām mazināšanu un uzlabot vides resursu vairošanu izveidojot trīs labiekārtotas peldvietas pie Lielupes, nodrošinot apmeklētāju plūsmu optimizēšanu un antropogēnās slodzes mazināšanu dabas liegumā “Lielupes grīvas pļavās”.

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – trīs labiekārtotu peldvietu izveide pie Lielupes Priedainē ( Kad.Nr.13000050202), Majoros (Kad.Nr.13000090074), Dubultos (Kad.Nr.13000103725). Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 268.lēmumu

4. Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2016.gada 10.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim.

5. Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 181 076,55 EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis septiņdesmit seši euro un 55 centi), no kurām:

5.1. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% jeb 162 968,89 EUR (viens simts sešdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi euro un 89 centi);

5.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10% jeb 18 107,66 EUR (astoņpadsmit tūkstoši viens simts septiņi euro un 66 centi).

Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 268.lēmumu

6. Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 80% jeb 130 375,11 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro un 11 centi) apmērā no šī lēmuma 5.1.punktā noteiktās summa paredzēt Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada budžetā. Grozīts ar domes 2016.gada 8.jūnija 268.lēmumu

7. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai līdz 2016.gada 2.jūnijam sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu dalībai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākuma 43.02 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 3.mērķa “Dabas resursu un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana un izmantošana” 2.rīcības “Atbalsts vides resursu vairošanai vai izmantošanai, ietekmes uz vidi, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai” atklātajā projektu iesniegumu konkursā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF